Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Utorok - 22. máj 2018 - Júlia, Juliana | zajtra Želmíra

PIS.sk

Európsky deň 112

Európske číslo tiesňového volania bolo zavedené v roku 1991 (Rozhodnutím Rady z 29. Júla 1991) so zámerom etablovania jednotného čísla tiesňového volania fungujúceho popri existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

V Slovenskej republike bolo číslo 112 zavedené 1. Júla 2003.
Osvetová činnosť v rámci „Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112“ je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácii s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky každoročne už od roku 2009 realizuje a zabezpečuje aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva o jednotnom čísle tiesňového volania 112, medzi ktoré patrí aj Európsky deň 112 a to 11. februára. Pri príležitosti tohto dňa prebiehajú v Slovenskej republike rôzne aktivity zamerané na zvýšenie povedomia občanov o čísle 112 a jeho propagáciu. Slovenská republika je krajinou s veľmi dobrým povedomím o čísle tiesňového volania 112 ako jednotnom európskom čísle tiesňového volania.

Tento rok sa oslava Európskeho dňa 112 uskutoční najmä v Poprade, konkrétne 10. Februára 2017 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v OC MAX a bude spojená s propagačnými aktivitami, ukážkami prvej pomoci, rozdávaním informačných a upomienkových predmetov, súťažami a odborným výkladom používania euróspkeho čísla tiesňového volania 112. Ako vždy bude akcia zameraná na širokú verejnosť, najmä na školopovinné deti, deti z detských domovov a seniorov. Súčasne budú prebiehať prehliadky na každom koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému, konkrétny plán je nasledovný:

KS IZS Banská Bystrica

Pri príležitosti Európskeho dňa 112 Koordinačné stredisko IZS v Banskej Bystrici pripravuje pre žiakov 4. a 5. ročníkov základných škôl nasledujúci program:

1/ 9. 00 hod. Otvorenie
2/ 9. 10 hod. Prezentácia čísla tiesňového volania 112
3/ 9. 20 hod. Vystúpenie záchranných zložiek IZS
-zástupca KOS ZZS predstaví hlavné úlohy a činnosť KOS ZZS, fungovanie linky 155, predvedú praktickú ukážku k zásadám poskytovania prvej pomoci - s ukážkou na figuríne.
4/ 10. 05 hod. Zástupca KR HaZZ – verejnosti predstaví ukážku hasičskej výstroje a
pôsobenie HaZZ v integrovanom záchrannom systéme.
5/ 10. 45 hod. Zástupca OR PZ zabezpečí ukážku policajnej výstroje.
6/ 11. 15 hod. Prehliadka záchranárskej techniky záchranných zložiek IZS.

KS IZS Bratislava

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v spolupráci s KR HaZZ v Bratislave, KR PZ v Bratislave si pri príležitosti Európskeho dňa 112 pre cieľovú skupinu žiakov ZŠ pripravilo aktivity, ktoré sa uskutočnia na hasičskej stanici v Bratislave.

Žiakom základných škôl , Pavla Horova 16 Bratislava, ZŠ Gessayova 2 Bratislava, ZŠ J. G. Tajovského Senec, ZŠ Holíčska 50 Bratislava organizátori pripravili program:

09,00 hod. Prednosta Okresného úradu Bratislava privíta žiakov a návštevníkov.
09,00 – 09,50 hod. vedúci KS IZS oboznámi žiakov a účastníkov s programom, formou prezentácie ich oboznámi s číslom tiesňového volania 112 (ČTV), štruktúru a organizáciu IZS, a činnosť koordinačného strediska IZS.
09,50 – 10,40 hod. Pôsobnosť Policajného zboru SR - prevencia, zabezpečí príslušník KR PZ SR.
10,40 – 11,20 hod. Ukážka prvej pomoci pri ohrození života a zdravia zamestnancom KOS ZZS.
11,20 – 13,00 hod. Presun na Hasičskú stanicu, ukážka techniky a činností HaZZ , ktorú zabezpečia príslušníci HaZZ.
13.00 hod. Ukončenie programu.

KS IZS Košice

Tak ako každý rok, aj tento rok si Koordinačné stredisko IZS Okresného úradu Košice pri príležitosti Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 s prihliadnutím na priestorové problémy zorganizuje nasledovné aktivity :
Návšteva žiakov Základnej školy Hroncova v Košiciach spojená s ukážkami poskytovania prvej pomoci a oboznámením sa s činnosťou operátorov na čísle tiesňového volania 112 (ukážka strediska pre žiakov v obmedzenom počte), v rámci zvýšenia povedomia verejnosti o čísle tiesňového volania 112 umiestnenie letákov 112 v dopravných prostriedkoch, zabezpečenie distribúcie propagačných materiálov zo sekcie KR MV SR pre materské školy a základné školy, zabezpečenie prevzatia informačných letákov k Európskemu dňu ČTV 112 v rámci organizovania odborného zhromaždenia s orgánmi miestnej samosprávy a vybranými orgánmi miestnej štátnej správy a právnickými osobami.

KS IZS Nitra

Pri príležitosti Európskeho dňa 112 , ktorý sa bude konať dňa 10.2.2017 na KS IZS OÚ Nitra o 9.00 hod. a ktorého sa zúčastnia žiaci ZŠ Topoľová z Nitry v počte 39 s pedagogickým dozorom zabezpečil aktivity:

1. Úvod.
2. Prezentácia čísla tiesňového volania 112.
3. Prehliadka zásahových vozidiel HaZZ, PZ, KCHL CO a sanitky.
4. Prehliadka KS IZS po malých skupinkách, činnosť operátorov HaZZ, KOS ZZS a OÚ pri príjme tiesňového volania, lokalizácia pevnej linky a mobilných operátorov.
5. Ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne.
6. Simulovaná akcia v spolupráci s KOS ZZS (nehybne ležiaci človek na chodníku, jeho oživovanie podľa pokynov operátora ZZS - na figuríne).
7. Záver.

KS IZS Prešov

KS IZS v Prešove si tak, ako každý rok pri príležitosti Európskeho dňa 112 pripravilo nasledovné aktivity:

do 09:00 hod. Príchod účastníkov podujatia.
09:00 – 09:10 hod. Príhovor prednostu okresného úradu.
09:10 – 09:25 hod. Prezentácia čísla tiesňového volania 112 a koordinačného strediska integrovaného záchranného systému okresného úradu.
09:30 – 11:50 hod. Prehliadka pracovísk (vestibul budovy okresného úradu):
- poskytovanie prvej pomoci pri bezvedomí zástupcami krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby,
- prezentácia činnosti Horskej záchrannej služby a prehliadka ich materiálno technického vybavenia,
- preventívna činnosť Policajného zboru a prezentácia činnosti pohotovostnej motorizovanej jednotky a ich materiálno-technického vybavenia,
- poskytovanie prvej pomoci pri zlomeninách a popáleninách, prezentácia činností a poskytovania služieb Slovenského Červeného kríža územného spolku Prešov,
- prehliadka koordinačného strediska integrovaného záchranného systému,
- prezentácia činnosti civilnej ochrany (varovné signály, evakuačné opatrenia, prostriedky individuálnej ochrany, ukážka materiálno-technického vybavenia civilnej ochrany),
- prehliadka automobilovej techniky (pred budovou okresného úradu) Hasičského a záchranného zboru (súčasťou, ktorej bude aj prezentácia materiálno-technického vybavenia zásahových zložiek HaZZ), Policajného zboru, poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby - Falck Záchranná a.s. , Horskej záchrannej služby, Slovenského Červeného kríža územného spolku Prešov.
11:50 h Záver.

KS IZS Trenčín

V rámci Európskeho dňa 112, ktorý organizujeme dňa 10.2.2017 na Okresnom úrade Trenčín pripravujeme Workshop pre vybratú základnú (ZŠ Trenčianske Jastrabie) s praktickými ukážkami.

Program Európskeho dňa 112 bude nasledovný:

Prednáška príslušníčky policajného zboru kpt. Mgr. Danky Adámikovej na tému bezpečnosť internetu a formou besedy a kvízu sa bude s deťmi zaoberať nástrahami internetu, premietnutie videa „Ako vyhľadať pomoc (zneužívanie čísla 112)“ z projektu Emka to vie; prezentácia ČTV 112 s diskusiou, volanie na LTV 112, prehliadka koordinačného strediska IZS, prezentácia KS IZS a poskytnutie prvej pomoci.

KS IZS Trnava

Dňa 10. 02. 2017 okresný úrad Trnava organizuje pri príležitosti Európskeho dňa 112 v budove okresného úradu (zasadačka p. prednostu 1. Poschodie) akciu s deťmi zo základnej školy Jablonica s nasledovným programom:

1. Úvod, privítanie hostí a detí (prednostka OÚ, vedúci odboru KR).
2. Prezentácia spojená s diskusiou na témy „organizácia IZS v Trnavskom kraji“ a „čo robiť keď je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok“ (vedúci KS IZS v rozsahu cca 15 minút).
3. Činnosť záchranných zložiek (zástupcovia KOS ZZS, HaZZ, PZ každý v rozsahu cca 10 minút).
4. Prehliadka výtvarných diel detí maľovaných na tému „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.
5. Ukážka koordinačného strediska IZS (poverený zamestnanec KS IZS).
6. Ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne (zástupca KOS ZZS- zasadačka 3. poschodie).
7. Diskusia s operátormi KS a zástupcami záchranných zložiek IZS.

KS IZS Žilina

Dňa 10.02.2017 plánuje OÚ Žilina v rámci Európskeho dňa 112 prostredníctvom koordinačného strediska prezentáciu činnosti na úseku integrovaného záchranného systému pre 17 detí 8-9 ročníka ZŠ Komenského Púchov a pre 20 detí 4-5 ročníka ZŠ Námestie mladosti Hájik Žilina s nasledovným programom:

1. Prezentácia medzinárodnej čísla tiesňového volania 112 a ostatných národných tiesňových liniek 150, 155, 158 a 18 300, ich špecifikácia, účelovosť a spôsoby využívania.
2. Zneužívanie tiesňových liniek (deti, ľudia pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, ľudia s psychickými problémami ... ). , vedomé aj nevedomé, kategorizovanie skupín obyvateľstva. Prezentácia konkrétnych nahrávok z reálnej činnosti operátorov čísla tiesňového volania 112.
3. Integrované záchranárske a bezpečnostné centrá, na čo sú zriadené, ako fungujú, kto ich tvorí, kde sídlia, aký je súčasný stav a plány do budúcnosti.
4. Technológia na čísle tiesňového volania 112, systém CoordCom, vzhľad obrazoviek, spôsob zapisovania získaných údajov do protokolu udalosti, reakcia operátora na tiesňové volanie s využitím lokalizácie volajúceho a vzniknutej udalosti, využitie a aktualizácia databáz kontaktov na všetky subjekty v Žilinskom kraji, ktoré sa využívajú na poskytnutie pomoci v tiesni, čo je to asistenčný monitoring a ako sa využíva.
5. Inšpirácia vo svete, IBC Ostrava ako najprogresívnejší a najprofesionálnejší projekt v tejto oblasti.
6. Návšteva priestorov koordinačného strediska, prezentácia dispečerskej sály a technologickej miestnosti s odborným výkladom, reálna ukážka práce operátorov na čísle tiesňového volania 112, ukážka lokalizácie volajúceho, ukážka systému SEHIS, RADMON a CoordCom.

Program bude operatívne prispôsobený vekovej kategórii jednotlivých skupín návštevníkov, prezentácie zabezpečia zamestnanci OÚ Žilina, Krajského operačného strediska HaZZ Žilina a Krajského operačného strediska ZZS Žilina a Trnava.

Časový harmonogram programu je nasledovný :

08.00 hod. – 10.00 hod. – 20 žiakov a odborný personál ZŠ Námestie mladosti Hájik Žilina
10.15 hod. – 12.15 hod. – 17 žiakov a odborný personál ZŠ Komenského Púchov

 
  10.2.2017 | Autor: Petar Lazarov | Polícia a záchran... | zobrazené: 1189 krát |  diskusia (0) |   | |

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

INZERCIA

ico

Reality: Dám do prenájmu (72391)

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 | ico
ico

Reality: Predám (72681)

Ponúkame na predaj záhradku v osobnom vlastníctve o výmere 506 m2 s drevenou chatkou a altánkom, lokalita mimo obce

0907030661 | ico | cena: 8.990,-€
ico

Reality: Predám (72682)

pozemok č. 1 - šírka: cca 26 m - dĺžka: cca 33 m, orientácia: J/V pozemok č. 2 - šírka: cca 29 m - dĺžka: cca 28 m, orientácia: J/V elektrina cca 50 m od pozemku, plyn cca 50 m od pozemku, verejný vodovod cca 50 m od pozemku, kanalizácia cca 50 m od pozemku

0907030661 | ico | cena: 46.990,-€
ico

Reality: Predám (72704)

5-izbový nadštandardný byt, s jedálňou, loggiou a šatníkom, celková výmera bytu 102 m2, Prešov, Sekčov. Byt je po kompletnej rekonštrukcii materiálmi vyššej kvalitatívnej triedy. K bytu patrí pivnica, 3 m2.

0907030623 | ico | cena: 107.500,-€
ico

Reality: Dám do prenájmu (72450)

Dáme do prenájmu viaceré nebytové priestory na ulici T. Ševčenka v Prešove s voliteľbou výmerou 50 az 150 m2 vhodné ako ateliér, kancelárie, prevádzky služieb. Objekt s možnosťou parkovania sa nachádza vo veľkej záhrade v tichej štvrti v blízkosti centra.

0903602897 | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS