Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Pondelok - 21. máj 2018 - Zina | zajtra Júlia, Juliana

PIS.sk

Cineama 2017 – 25. ročník

Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove uskutočnilo 25. ročník regionálnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby pod názvom CINEAMA 2017.

Podujatie sa uskutočnilo 24. februára 2017 v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Poslaním podujatia je verejná prezentácia amatérskej filmovej tvorby. Súťaž napomáha vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

V regionálnej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017 súťažilo 17 filmových diel od 14 autorov a spoluautorov.

Samotnej súťaži predchádzala 5 hodinová neverejná projekcia prihlásených filmov za účasti odbornej poroty, ktorá sa konala 20.2.2017 v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti. Úroveň filmov hodnotila odborná porota v zložení: PaedDr. Július Alcnauer, PhD. - Prešovská univerzita, Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. – Prešovská univerzita, Prešov a Mgr. Anna Košuthová - Prešov.
Ceny a diplomy oceneným filmom odovzdali Ing. Rastislav Kažimír, námestník pre útvar umelecko-technickej prevádzky a dopravy, DJZ Prešov a predseda poroty PaedDr. Július Alcnauer, PhD.

Realizáciu prezentácie súťažných filmov zabezpečoval kordinátor súťaže Ladislav Kiss. Súťažnú prehliadku si záujmom pozrelo cca 25 divákov. Po ukončení súťažnej prehliadky sa uskutočnil odborný rozborový seminár za účasti autorov súťažných filmov a členov odbornej poroty.

Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. :“ V súťažnej prehliadke boli zastúpené tri vekové kategórie autorov – 1. do 16 rokov, 2. od 16 do 21 rokov, 3. nad 21 rokov. Sedemnásť filmových snímok predstavuje síce oproti minulým rokom len minimálny nárast, ale generačné autorské omladenie je príjemným a nádejným konštatovaním v čase jubilea: 25 - ročného výročia amatérskeho filmu v regióne. Rodové a druhové formy súťažných snímok - animovaný film, reportáž, experimentálny film, hraný film, videoklip, dokument - svojím nerovnomerným zastúpením kopírujú prioritné záujmy tvorcov.

Práce školskej televízie na Základnej škole Kúpeľná v Prešove – reportáže - smerovali v prvom rade k monitorovaniu života školy (rôzne súťaže, osvetové a kultúrne aktivity). Jej činnosť má nesporne význam - vytvára isté spoločné povedomie, aktivizuje a mediálne prezentuje školu. Dlhodobo je animovaný film zastúpený len solitérne. Tento krát snímkou dvoch 11-ročných autorov
bardejovskej ZUŠ. Ich krátkej anekdote nechýbal humor, hravosť a istá spoločenská reflexia. Tomáš Telepák, pedagóg, vedie svojich žiakov k samostatnému uvažovaniu pri výbere témy, námetu, techniky animácie. Aj napriek dramaturgickým výhradám má práca mladej filmárskej dvojice nesporne perspektívu. Valér Futej s realizačným teamom v dvoch krátkych hraných snímkach prepája pointy mikropríbehov s verbálnym resumé, resp. komentárom videného (kritické myslenie, depresia). Marcel Kušnír sa pokúsil o vytvorenie thrilleru. Hudobník a výtvarník Tomáš Telepák súťažil nielen s troma, formálne rôznorodými videoklipmi, ale spolu s Jarom Ondom sa podieľal aj na krátkych filmových anekdotách a na filmovom cvičení z workshopu. Práve ono obsahovalo presah od objektivizujúceho reportážneho dokumentu o dobrovoľných hasičoch ku komizujúcej subjektívnej optike interpretácie témy. Poetický dokument z workshopu Otvorená dielňa zakulhal v dramaturgicky nepremyslenom prepojení ohňa a tanca. Peter Ďurišin, neúnavne pokračuje v zanietenom záujme o dokumentovanie histórie. Jeho posledný dokument je venovaný 1. sv. vojne,
konkrétne vojenskej operácii pri obsadení mesta Humenné Ruskou armádou.

Filmovú ponuku možno vyhodnotiť ako pestrú v rôznosti foriem, žánrov a samozrejme a i v komplexnej úrovni (remeselnej, dramaturgickej, výpovednej) súťažných diel a dielok. Súťaž prebiehala na štandardnej úrovni okresných prehliadok a s množstvom podnetných otázok v rámci otvorenej diskusie pri hodnotení filmov odbornou porotou. Na ďalší postup porota navrhla filmy,
ktoré dosahovali v súťažnom kontexte komplexnú hodnotu, pričom zastupujú aj rôzne filmové druhy.“

PaedDr. Július Alcnauer, PhD. :“ V ostatnom období sa elektronický záznam obrazu stáva stále populárnejším. Objavujú sa jeho nové možnosti a stáva sa prístupným prakticky každému.
Fotografia z mobilu na prvej stránke ilustrovaného obrázkového magazínu či ocenená fotografia na významnej súťaži novinárskej fotografie pochádzajúca z mobilného telefónu nikoho už neprekvapujú. Populárnymi sa stávajú amatérske videozáznamy zachytávajúce svet okolo nás v 360 stupňovej realite.
Logickým dôsledkom je, že aj na súťažiach neprofesionálnych filmárov sa „hýbe na lepšie časy“ a prakticky každý rok sa zúčastnia aj niekoľkí noví mladí tvorcovia. Ale nestáva sa pravidelne, aby sme v našom regióne objavili fungujúcu školskú televíziu, ktorá pripravuje svoje spravodajstvo a predstavuje život školy aj rodičom a návštevníkom.

V tomto ročníku súťaže CINEAMA sa predstavila viacerými dielami Soňa Sabolová zo Základnej školy Kúpeľná ulica 2 v Prešove. Fenomén regionálnych televízií a malých štúdií káblovej televízie sa v zmenšenej podobe objavil prakticky u tvorcov v najnižšej vekovej kategórii. Ich tvorba má ambície a členenie veľkej televízie. Predstavili v súťaži veľmi vydarené spravodajstvo dokumentujúce nielen život školy, ale aj pohľad na zubára a prečo sa ho netreba báť, ba kamera školskej televízie sa zatúlala aj do obnovených pamiatok Solivaru. Prvé miesto v najmladšej vekovej kategórii si odniesla reportáž Soni Sabolovej 706 dní našej televízie.

Prešovský génius loci je zaujímavý aj tvorbou muzikantov a pravidelnými úspechmi amatérskych videoklipov z dielne miestnych tvorcov. Pod vedením Tomáša Telepáka a Lukáša Valkučáka žiaci SZUŠ pod Vinbargom 1 v Bardejove vytvorili videoklip a vlastnú pieseň ASTEROID. Richard Vasilega a Štefan Malec dostali za tento videoklip čestné uznanie v najmladšej vekovej kategórii. Nekompromisným vlastným pohľadom prezentovali riziko zničenia Zeme – pričom nahrali vlastnú hudbu, spev a doplnili to  nápaditou animáciou. Dielo vytvorili pomocou mobilného telefónu. Možno aj tadiaľ vedie cesta k výchove našej mládeže. Určite by si zaslúžili základné umelecké školy viac pozornosti a financií od štátnej správy.

V kategórii od 16 do 21 rokov sa s veľmi kultivovaným dielom Two Sides predstavili Valér Futej, Enid Humeňanská a Jakub Jožio. Kamera a na úrovni umeleckej fotografie podčiarkovalo pekné snímanie detailov a celkové stvárnenie pocitov, ktoré prežíva človek s depresiou. Stvárnenie subjektívneho videnia bolo na veľmi dobrej úrovni.

Inú stránku svojej tvorby predstavil Valér Futej z Kračúnoviec v diele Uhol pohľadu. Na príklade jednoduchej scény upozornil na klamné vnímanie faktov, keď nevidíme celý kontext udalostí. Prvý dojem a podozrievanie nevinných, ktorí prišli pomáhať dievčaťu ležiacemu na ceste, môže poslúžiť aj ako inšpirácia ku kritickému mysleniu a vytváraniu si tak potrebného vlastného názoru na udalosti okolo nás.

Prekvapil aj Marcel Kušnír z Bzenova, ktorý so svojím hraným filmom Mr. Mystery sa pokúsil o hororové stvárnenie pocitov z objavujúcej sa bytosti.

V kategórii nad 21 rokov sa stretli skúsení tvorcovia z nášho regiónu. Hlavnú cenu súťaže získal Peter Ďurišin z Trebišova za dielo Karpatské Termopily – Humenné 1914. Stvárnil v ňom veľmi podrobným spôsobom boje počas prvej svetovej vojny a útoky vojsk v okolí Humenného. Jeho výsledky, ktoré dosahuje vo veľmi skromných amatérskych podmienkach, ďaleko presahujú našu súčasnosť. Jeho ucelená tvorba a zachytenie našej regionálnej histórie by mohli byť odkazom, z ktorého by čerpalo vyučovanie dejepisu v mnohých školách nášho regiónu.

Výrazná postava prešovskej kultúrnej scény hudobník, výtvarník, filmár a fotograf Tomáš Telepák sa predstavil so štyrmi dielami. Experimentálny film či skôr hudobný klip v podobe elektronickej vizualizácie súčasných digitálnych možností počítačov predstavoval titul Inside Group - One and Zero. More a pocity voľnosti prezentoval v intímne ladenom videoklipe skupiny Potmehút s názvom Nahí na hladine. Tento klip mal svoju oficiálnu premiéru aj na Facebooku len niekoľko dní pred súťažou. O jeho kvalitách svedči aj to, že obsadil druhé miesto v tejto vekovej kategórii. Svoje výtvarné vzdelanie využil Telepák aj pri tvorbe videoklipu TOMFROM-Metafora. Zobrazil v ňom pocity zamilovaného umelca ústiace až do abstraktnej maľby ilustrujúcej jeho pohľad na dievča.

Vďaka workshopu, ktorý usporiadalo Spišské osvetové stredisko pod odborným vedením doc. Antona Szomolányiho, vznikol svieži trojminútový dokument o hasičoch v obci Danišovce.
Ich úspechy a nezastupiteľnú úlohu v živote obce stvárnil kolektív autorov Tomáš Telepák, Jaro Ondo, Lenka Dutková a Martin Žarnay.

Prácu kováča a umelecké stvárnenie pohybu v atraktívnom prostredí kováčskej vyhne prezentoval Peter Rázus v diele Práci česť. Toto dielo obsadilo tretie miesto v uvedenej kategórii.

Veľmi provokatívnou a humornou bodkou za súťažnou prehliadkou bolo experimentálne dielo s prvkami čierneho humoru, v ktorom Jaro Ondo stvárnil 4 príbehy s prekvapivým rozuzlením. Tento experiment s názvom 3+1 obsadil prvé miesto v kategórii tvorcov nad 21 rokov.

Veríme, že sa s mladými talentmi ale aj skúsenými autormi stretneme na súťaži aj o rok a k ich menám pribudnú aj superlatívy za ocenenia ich diel z celoslovenských a zahraničných súťaží neprofesionálnych filmov. V tomto roku sa prehliadka uskutočnila vo výnimočnom atraktívnom prostredí Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Sme presvedčení, že podpora, ktorú dostávajú filmárski nadšenci v Prešove sa pretaví do tradície každoročných prehliadok aj vďaka podpore DJZ a jeho vedenia, ktoré chápe dôležitosť umeleckej tvorby v celej jej šírke. Možno práve to umožní, aby sa tento skvostný stánok kultúry stal aj miestom prezentácie výstav fotografií a prehliadok filmových tvorcov. “

VÝSLEDKY:

I. SKUPINA: A - AUTORI DO 16 ROKOV

1. miesto a postup na krajskú súťaž:
Soňa Sabolová – ZŠ Kúpeľná 2, Prešov - 706 DNÍ NAŠEJ TELEVÍZIE - reportáž

2. miesto a postup na krajskú súťaž:
Soňa Sabolová – ZŠ Kúpeľná 2, Prešov - NA MINÚTKU PRI PRVÁKOCH – reportáž

3. miesto a postup na krajskú súťaž:
Soňa Sabolová – ZŠ Kúpeľná 2, Prešov - OŽIJÚ V PREŠOVE OPÄŤ ROBOTY – reportáž

čestné uznanie a postup na krajskú súťaž:
Soňa Sabolová – ZŠ Kúpeľná 2, Prešov - QUO VADIS, SOLIVAR ? - reportáž

čestné uznanie a postup na krajskú súťaž:
Richard Vasilega, Štefan Malec – SZUŠ pod Vinbargom 1, Bardejov - ASTEROID – animovaný film

čestné uznanie:
Soňa Sabolová – ZŠ Kúpeľná 2, Prešov - (NE) PRIATEĽ ZUBÁR - reportáž

II. SKUPINA: B - AUTORI DO 21 ROKOV (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

1. miesto a postup na krajskú súťaž:
Valér Futej, Enid Humeňanská, Jakub Jožio - Kračúnovce - TWO SIDES – experiment

2. miesto a postup na krajskú súťaž:
neudelené

3. miesto a postup na krajskú súťaž:
Valér Futej - Kračúnovce - UHOL POHĽADU - experiment

3. miesto a postup na krajskú súťaž:
Marcel Kušnír – Bzenov - MR. MYSTERY - hraný film

III. SKUPINA: C - AUTORI NAD 21 ROKOV (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

1. miesto a postup na krajskú súťaž:
Jaro Ondo – Veľký Šariš - 1 + 3 KRÁT JARO ONDO – experiment

2. miesto a postup na krajskú súťaž:
Tomáš Telepák – Prešov - POTMEHÚT - NAHÍ NA HLADINE - videoklip

3. miesto a postup na krajskú súťaž:
Peter Rázus – Prešov - PRÁCI ČESŤ – dokument

čestné uznanie a postup na krajskú súťaž:
Tomáš Telepák – Prešov - INSIDE GROUP – ONE AND ZERO – experiment

čestné uznanie a postup na krajskú súťaž:
Tomáš Telepák, Jaro Ondo, Lenka Dutková, Martin Žarnay - Prešov - SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ - dokument

Hlavná cena súťaže a postup na krajskú súťaž:
Peter Ďurišin -Trebišov - KARPATSKÉ TERMOPILY – HUMENNÉ 1914 – dokument

 
  • Soňa Sabolová zo ZŠ Kúpeľná 2, Prešov  pri preberaní ocenení z rúk J.Alcnauera a R.Kažimíra
  • Súťaže sú aj miestom výmeny skúseností
  • Symbolické spojenie dvoch televízií  - spolupráca školskej televízie ZŠ Kúpeľná Prešov a televízie TV Zemplín.
  • Výmena skúseností
  1.3.2017 | Autor: Michal Kišeľák | Kultúra a voľný čas | zobrazené: 1268 krát |  diskusia (0) |   | |

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

INZERCIA

ico

Reality: Dám do prenájmu (72761)

Dám do prenájmu pekný, dvojizbový, kompletne zariadený byt na Sídlisku duklianskych hrdinov v Prešove. Slnečný byt s loggiou a pivnicou na druhom poschodí bytového domu s výťahom. Parkovanie pred domom.

0903602897 | ico | cena: dohodou
ico

Reality: Predám (72681)

Ponúkame na predaj záhradku v osobnom vlastníctve o výmere 506 m2 s drevenou chatkou a altánkom, lokalita mimo obce

0907030661 | ico | cena: 8.990,-€
ico

Reality: Dám do prenájmu (72450)

Dáme do prenájmu viaceré nebytové priestory na ulici T. Ševčenka v Prešove s voliteľbou výmerou 50 az 150 m2 vhodné ako ateliér, kancelárie, prevádzky služieb. Objekt s možnosťou parkovania sa nachádza vo veľkej záhrade v tichej štvrti v blízkosti centra.

0903602897 | cena: dohodou
ico

Reality: Dám do prenájmu (59727)

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | ico | cena: dohodou
ico

Reality: Predám (72702)

4-izb.byt, 98 m2, k bytu patrí aj pozemok pod bytovým domov, 3. poschodie/ 3, orientácia bytu V/ Z, obývacia izba a ďalšie 2 izby a loggia sú orientované do dvora - na tichú, západnú stranu. Byt je po rekonštrukcii, riešený ako bezbariérový.

0907030623 | ico | cena: 123.500,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS