Sobota, 08. august 2020
Meniny má Oskar | zajtra Ľubomíra

Energetický deň v PSK

V stredu 20. júna PSK po prvýkrát organizuje Energetický deň v Prešovskom samosprávnom kraji.

Pripravený je súbor aktivít zameraných na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívania obnoviteľných zdrojov energií, pričom cieľom je osloviť odbornú i laickú verejnosť s témou udržateľnej energie. Samosprávny kraj zorganizoval workshopy, fotografickú súťaž Zelená energia a PSK, výstavu, aktivity v kultúrnych inštitúciách a na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (kvízy, súťaže, exkurzie, besedy, zber druhotných surovín, online hlasovania, súťaže - zber energetických článkov – bateriek, výbojok, žiariviek).

Energetický deň je súčasťou celoeurópskeho podujatia, ktoré každoročne organizuje Európska únia - Európsky týždeň udržateľnej energie. Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) je najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných energií a riešeniami na znižovanie energetickej spotreby. Vytvára priestor pre stretnutie a komunikáciu zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Európsky týždeň udržateľnej energie sa pravidelne uskutočňuje od roku 2005. V roku 2011 sa v rámci tejto iniciatívy udialo 720 podujatí v 43 krajinách, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 150 000 návštevníkov.

Tohtoročný európsky týždeň udržateľnej energie sa uskutoční od 18. do 22. júna. V jeho priebehu sa budú v rôznych častiach Európy konať stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.

Aktivity v našom kraji sa sústreďujú na stredu – 20. júna. Pretože podujatí je obrovské množstvo, prikladám Vám zoznam, aby ste si vybrali akcie zo svojho okresu/okolia... Mnohé podujatia sú zaujímavé, osobitne by som Vás chcela upozorniť na aktivity SPŠ v Snine, kde chystajú Deň na vlastný pohon, prípadne deň bez počítačov, ktorý pripravujú v Levoči, Medový deň vo Svidníku, alebo bardejovské bábkové divadlo Ako Jano smeti triedil... ale isto tam nájdete veľa zaujímavého – stačí to prečítať do konca... .

Aktivity v kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti PSK:
1. Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa – mesiac jún - Výtvarná súťaž -A bolo svetlo - Základné školy regiónu Stará Ľubovňa - výtvarná súťaž s vernisážou,
2. Vihorlatská hvezdáreň Humenné – mesiac jún - Svetelné znečistenie a význam parku tmavej oblohy Poloniny – Astron. observatórium na Kolonickom sedle - Prednášky pre študentov a širokú verejnosť,
3. Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou - mesiac jún - Dajme veciam druhú šancu recyklácia odpadu - ZŠ v okr. Vranov n/T - besedy, prednášky, kvízy,
4. Vihorlatské múzeum v Humennom - mesiac jún - EKO DNI 2012 – Ekolog. prístup k ŽP,
5. Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove – 20.06.2012 - Ako Jano smeti triedil – Richvald - Bábkové divadlo pre najmenších,
6. Podduklianske osvetové stredisko Svidník – Regionálna súťaž v zbere použitých tužkových batérii na ZŠ v okrese Svidník a Stropkov - Zber použitých tužkových batérii bude prebiehať od 28.5. -15.06.2012 na jednotlivých školách. Dňa 19.6.2012 sa urobí zber a vyhodnotenie podľa množstva kíl nazbieraných batérii. Odovzdanie cien bude 20.06.2012, Šetrí elektr.energiou a tým zabezpečuje energiu aj pre tých, čo po nás prídu - prednáška pre ZŠ, Medový deň - Vstup do areálu odovzdaním 1 ks nejakého druhu energetického článku,
7. Tatranská galéria v Poprade – 23. júna - Konferencia K dejinám dopravy na Spiši - Vedecká konferencia členov Spišského dejepisného spolku venovaná doprave na Spiši od stredoveku po súčasnosť aj so zreteľom na energetickú náročnosť. Elektráreň TG ako prvovýrobca energie pre dopravu tatr. električiek od roku 1912 až do r. 1956.
8. Vihorlatská knižnica Humenné - Ekologické dni v knižnici - 18. -22. júna 2012 - Výstava kníh o ekológií a využívaní obnoviteľných zdrojov energií, Zachráňme "ZEM" - Premietanie filmu spojené s prednáškou pod názvom "ZEM" – 20.06.2012.

Aktivity na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

1. OA, Poprad - Beseda s Ing. Krasom - Alternatívne zdroje energie (9,00 - 10,00), Prezentácie prác žiakov /9,00 - 11,00/, Šetríme elektrickú energiu - sprievodná akcia po celý deň,
2. SOŠ Majstra Pavla, Levoča - Počas vyučovania na hodinách fyziky a odb. predmetov – besedy, Účasť na putovnej výstave Energia 3. tisícročia v Múzeu Spiša v Sp. Novej Vsi,
3. SOŠ polytechnická, Humenné - Projekt Zbieram baterky - od 1.9.2011 do 30.6.2012/gestor INSA s.r.o. , Sereď, Exkurzia do ČOV Humenné - od 8,00 hod. , Exkurzia do fotovoltaickej elektrárne v Humennom - od 8,00 hod. ,
4. HA O. Brucknera, Kežmarok - Exkurzia spojená s prednáškou na tému Zmeny klímy - Geofyzikálny ústav SAV v Starej Lesnej, Zabezpečenie fotodokumentácie a článku z danej akcie - zverejnenie na webovom sídle školy, v Novinách Kežmarok, tlačové oddelenie PSK,
5. Gymnázium L. Svobodu, Humenné - Sme supermani v separovaní - prezentácia 2-ročného projektu Do it for the future, Prezentácie na tému Alternatívne zdroje energie, Fotogaléria na tému Čierne skládky v našom regióne, Výtvarné aktivity na tému Energia budúcnosti a pod. - všetky aktivity od 10,35 hod. ,
6. Gymnázium, Vranov nad Topľou - Separuj elektroodpad - prezentačný stánok s propag. materiálmi - vestibul školy, Separuj elektroodpad - prednášky študentov študentom - 1- 4. vyuč. hodina – ŠJ,
7. SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok - Výtvarné aktivity na tému Poznaj a chráň životné prostredie,
8. HA J. Andraščíka, Bardejov - Nástenné noviny s tematikou obnoviteľných zdrojov - 18. 6.2012, Súťaž o naj - plagát s tematikou šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, Zber použitých batérií, žiaroviek a žiariviek - od 18. 6 a celý jún, Prezentácia prác žiakov na tému obnoviteľných zdrojov energie - 20.6.2012, Beseda s pracovníkmi úradu ŽP - 20.06.2012 - žiaci 1. ročníka, Exkurzia do kogeneračnej kotolne na drevnú štiepku v BJ - 20.06.2012, Úprava okolia školy - 18. - 22.06.2012,
9. Spojená škola, Bardejov - Zber bateriek a žiaroviek - 11. - 22.06.2012, Beseda Využívanie biomasy v Bioenergy Bardejov - 20.06.2012, Energetická stopa - workshop - využívanie energetických zdrojov, obnoviteľné zdroje energie a možnosti ich využívania - 20.06.2012,
10. SPgŠ, Levoča - Deň bez počítačov a audiovizuálnych pomôcok v edukačnom procese - 20.06.2012, Beseda o možnostiach úspory energií - 20. 6. na triednickych hodinách, Výtvarný workshop - téma Úspora energie - 20.06.2012 - na hodinách výtvarnej výchovy,
11. SOŠ drevárska, Vranov nad Topľou - Beseda na tému šetrenie energiami, palivami, alternatívne palivá - 20.06.2012 o 9,45 hod. , Informačná nástenka na tému druhy energií, šetrenie energie v domácnostiach a školách, Zber batérií a nefunkčných svetelných zdrojov - 20.06.2012,
12. SOŠ technická, Svidník - 20.06.2012 - Zber starých bateriek a žiaroviek, Beseda Obnoviteľné zdroje energie a šetrenie energie o 8,30 hod. ,
13. OA, Stará Ľubovňa - Vyhlásenie celoškolskej súťaže o NAJekologickú triedu - 18.6. - súťaž bude prebiehať aj v nasledujúcich školských rokoch, 18. - 22.06.2012 - Zber papiera, Zber nepotrebných elektrozariadení, Naučme sa recyklovať - tvorivé aktivity z odpadového materiálu,
14. Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok - 18. - 22.06.2012 - Zber starých žiaroviek a bateriek, Výtvarná a literárna súťaž na danú tému - najlepšie práce budú zverejnené v školskom časopise, Hodiny fyziky budú venované aktuálnym témam,
15. OA, Prešov - Zber starých žiaroviek, použitých AL obalov a viečok - 20.06.2012,
16. OA, Sabinov - Súťaž v zbere bateriek a drobného elektroodpadu - 11.06. - 18.06.2012, Súťaž v kreslení plagátov s témou šetrenia energie, Vyhlásenie výsledkov oboch súťaží - 19.06.2012, Exkurzia pre víťaznú triedu v zbere elektroodpadu a víťaza výtvarnej súťaže - solárne panely v Sabinove, Vysielanie školského rozhlasu na aktuálne témy - 18. - 20.06.2012,
17. SPŠ, Bardejov - Súťaž o naj plagát, ktorý vyzýva triedy k súťaži v zbere starých žiaroviek a batérií - od 18.06.2012 , vyhodnotenie súťaže - 20. 6. , Súťaž v zbere starých žiaroviek a batérií - 19. - 20. 06.2012, Vyhodnotenie – 21.06.2012, Solárna energia - alternatívny zdroj energie, jej princíp a využitie v regióne - beseda s odborníkom - 20.06.2012,
18. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov - V škole bola 7. mája vyhlásená súťaž O najlepšiu prezentáciu šetrenia energie. Najlepšia práca bude odprezentovaná 20.06.2012,
19. Gymnázium JAR, Prešov - Na hodinách fyziky, biológie a chémie budú realizované praktické cvičenia týkajúce sa ekológie so zameraním na šetrenie elektrickej energie, využívanie slnečného žiarenia v doprave, Zber žiaroviek a bateriek - 20.06.2012,
20. SOŠ, Bijacovce - Zber starých akumulátorov, elektrospotrebičov a PC techniky - 20.06.2012,
21. SPŠ Snina – 20. jún 2012 "Deň na vlastný pohon" - grafický návrh plagátu na tému: Obnoviteľné zdroje energie – ako ich vidím ja a čo od nich očakávam - zapojí sa každá trieda, zber bateriek a malých elektro spotrebičov – triedne kolektívy budú spotrebiče odovzdávať do špeciálnych zberných nádob(súbor aktivít 18.05-18.06.2012), 20.06.2012 – budú prebiehať podľa určeného harmonogramu a podľa vopred pripraveného programu, celý deň sa bude riadiť leitmotívom – deň bez áut, počítačov a bez použitia elektrickej energie v škole, príchod do školy bez použitia motorových vozidiel – odporúčame využitie bicyklov, peši príchod a pod. – odporúčanie platí pre žiakov, ale aj zamestnancov školy, Prezentácia vlastných funkčných modelov obnoviteľných zdrojov energie – vytvorili ich žiaci SPŠ v Snine – v študijnom odbore elektrotechnika – budú vystavené na stanovištiach a ich činnosť budú popisovať autori modelov- vodná elektráreň, veterná elektráreň, bioenergia získaná z citrónov, solárne články, ... .. a mnohé ďalšie aktivity.
22. Gymnázium K2, Prešov - 20.06.2012 - Prezentácia prác žiakov na tému Energia - trvalo udržateľné zdroje - učebne F, CH, BIO, V budove školy budú informačné panely venované ochrane ŽP a využívaniu energie a energetických zdrojov, Aula školy - počas celého dňa premietanie filmov s tematikou ochrany ŽP a využívania energetických zdrojov, V školskom rozhlase budú počas prestávok odvysielané príspevky zamerané na využívanie OZE.
23. HA, Humenné - 20.06.2012 - Beseda s odborníkom VSE na tému Šetríme energiou, Vytvorenie energetických hliadok v škole, Prezentácie žiakov venované šetreniu energiou a obnoviteľným zdrojom energie, Výtvarné aktivity na aktuálne témy, V rámci praktického vyučovania - príprava múčnikov bez tepelnej úpravy,
24. SOŠ technická, Humenné - 20.06.2012 - Prezentácia úspešných prác žiakov s problematikou využitia alternatívnych zdrojov energie, Spolupráca SOŠ technickej s VSE Košice v rámci odborného školstva - panelová diskusia, Využitie alternatívnych zdrojov energie očami grafikov školy - plagáty a iné výtvarné práce, Power-pointová prezentácia na tému alternatívnych zdrojov energie, Zber starých bateriek - súťaž medzi triedami,
25. SPŠ stavebná, Prešov - 20.06.2012 - Výroba energií pomocou solárnych, fotovoltaických a veterných systémov – prednáška, Exkurzia v kotolni Stavbytkomfortu v Prešove - výroba energií z biomasy, Zber starých bateriek a žiaroviek,
26. PaSA, Prešov - 20.06.2012 - Súťaž medzi triedami - plagát na aktuálne témy, Súťaž v tvorbe básní na aktuálne témy, Súťaž medzi triedami - napísanie textu a jeho zhudobnenie,
27. SOŠ technická, Stará Ľubovňa - 20.06.2012 - Beseda s europoslancom + premietanie filmov s danou tematikou, Zber PET fliaš, zber papiera, Informačný panel k danej problematike, Článok v školskom časopise, EKOS – exkurzia, Beseda na tému životné prostredie s Ing. J. Greizingerom,
28. Gymnázium A. Prídavka, Sabinov - Zber použitých žiaroviek a bateriek - 04. - 20.06.2012, Prezentácia prác študentov na témy obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie, šetrenia energie, klimatických zmien a globálneho otepľovania - 20.06.2012,
29. SPŠE Prešov - Beseda s odborníkmi VSE, prezentácia elektromobilu. Fotosúťaž na tému klimatické zmeny,
30. Stredná odborná škola, Sabinov - 20.06.2012 - Fotovoltická elektráreň Medzany - exkurzia spojená s odborným výkladom, Súčasné trendy v šetrení elektrickej energie – prednáška, Zber starých akumulátorov a bateriek v spolupráci s mestom Sabinov a EKOS Stará Ľubovňa.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.