Utorok, 07. február 2023
Meniny má Vanda | zajtra Zoja

Do konca augusta sa vytvorí prvá Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Do 31. augusta 2015 sa vytvorí na základe výsledkov posledných parlamentných volieb prvá Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Jej činnosť je upravená v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zákone č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ktoré sú účinné od 1. júla 2015. Kompetencie štátnej komisie upravuje aj zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Štatút štátnej komisie prerokuje parlament 1. júla 2015.

Štátna komisia bude nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Jej vytvorenie a úprava kompetencií vzišla z rokovaní s predstaviteľmi politických strán, ktoré predchádzali schváleniu nových zákonov upravujúcich voľby a volebnú kampaň Národnou radou SR v máji 2014.

Zloženie komisie
Štátna komisia bude mať 14 členov, 10 členov delegujú politické strany, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v NR SR, a to úmerne podľa počtu získaných mandátov. Zastúpenie členov za koalíciu a opozíciu bude rovnaké. Po jednom členovi deleguje predseda Ústavného súdu SR, predseda Najvyššieho súdu SR, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Povinnosť delegovať členov do štátnej komisie majú do 31. júla 2015. (Po ďalších parlamentných voľbách zákon stanovuje lehotu na delegovanie členov najneskôr 60 dní po vyhlásení výsledkov volieb.)

Predsedu štátnej komisie volí NR SR v tajných voľbách zo všetkých členov komisie. Funkčné obdobie štátnej komisie sa začína dňom zloženia sľubu do rúk predsedu Národnej rady SR a končí sa dňom zloženia sľubu členmi novej štátnej komisie.

Členstvo v štátnej komisii
Členstvo v štátnej komisii je verejnou funkciou. Členom štátnej komisie môže byť občan SR nad 35 rokov, ktorý má trvalý pobyt na území SR, je bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Tá istá osoba môže byť členom štátnej komisie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Funkcia člena štátnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou na funkciu a s funkciou prezidenta SR, poslanca NR SR a EP, predsedu samosprávneho kraja a poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva.

Rozhodovanie štátnej komisie
Štátna komisia rozhoduje v zbore, uznášaniaschopná je, ak sú na zasadnutí prítomné aspoň tri štvrtiny jej členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov okrem vymedzených prípadov, keď sa vyžadujútri štvrtiny hlasov všetkých členov (hlasovanie o tom, či bolo porušené volebné moratórium, či bolo porušené moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky, o registrácii kandidátnej listiny alebo o vyčiarknutí kandidáta z kandidátnej listiny). Ak dôjde k rovnosti hlasov, rozhodujúci je hlas predsedu.

Úlohy štátnej komisie
Štátna komisia bude okrem iného preskúmavať a registrovať kandidátne listiny pre voľby do NR SR a EP, kontrolovať financovanie politických strán a financovanie a vedenie volebnej kampane, ukladať sankcie za porušenie pravidiel volebnej kampane podľa zákona o volebnej kampani a za porušenie pravidiel financovania politických strán podľa zákona o politických stranách. Bude tiež odvolacím orgánom proti rozhodnutiam MV SR vydaným podľa osobitných predpisov vo veciach financovania politických strán a volebnej kampane, zisťovať a zverejňovať priebežné a celkové výsledky volieb, zisťovať výsledky volieb poštou osobami oprávnenými voliť, ktorý nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vyhotovovať zápisnicu o výsledku volieb a pod.

Úrad štátnej komisie
Na ministerstve vnútra sa v tejto súvislosti zriaďuje Úrad štátnej komisie ako osobitný organizačný útvar. Plniť bude úlohu sekretariátu štátnej komisie a
kontrolovať plnenie úloh, ktoré fyzickým a právnickým osobám vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich financovanie politických strán a volebnú kampaň, plniť úlohy ustanovené osobitnými predpismi a ďalšie úlohy podľa pokynov štátnej komisie.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK