PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17767/pedagogicka_fakulta_oslavuje_70-vyrocie_svojho_vzniku.html

Pedagogická fakulta oslavuje 70.výročie svojho vzniku

Je jednou zo zakladajúcich a zároveň najstarších fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove (PU).

Ako jediná na Slovensku sa výhradne špecializuje na prípravu pedagógov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a pre špeciálne školy. V týchto dňoch slávi Pedagogická fakulta PU 70. výročie svojho založenia.

Rok 1949 je rokom založenia prvej Pedagogickej fakulty na východnom Slovensku, ktorá vzniká v Košiciach ako pobočka bratislavskej Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity vládnym nariadením. O tri roky neskôr, v roku 1952 sa Pedagogická fakulta premiestnila z Košíc do Prešova, kde funguje až doteraz. „Našej Pedagogickej fakulte historicky nemožno uprieť, že je nielen jednou zo zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity, ale rovnako aj fakultou, ktorá prešla za uplynulých sedemdesiat rokov najväčšími zmenami, “ uviedla doc. Jana Burgerová, ktorá je dekankou Pedagogickej fakulty už ôsmy rok. Ako doplnila, fakulta prešla počas svojej histórie viacerými transformáciami nielen čo sa týka prípravy učiteľov, ale aj samotného názvu: Pedagogická fakulta (1949), Vyššia pedagogická škola (1953), Pedagogický inštitút (1959) a opäť Pedagogická fakulta (1964). Prví absolventi denného štúdia s kvalifikáciou pre národné školy vychádzali z pobočky Pedagogickej fakulty na východnom Slovensku už v školskom roku 1949/50, pre stredné školy v školskom roku 1953/54.

V existencii Pedagogickej fakulty nastal významný medzník v roku 1996, kedy sa rozdelila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) na dve vysoké školy – existujúcu Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove. „Rok 1997 bol prelomovým, keďže naša Pedagogická fakulta sa začala výhradne orientovať na prípravu učiteľov pre primárne vzdelávanie (1. stupeň základných škôl), “ doplnila dekanka Burgerová. V súčasnosti je fakulta ako jediná na Slovensku špecializovaná na prípravu pedagógov pre materské školy, primárne vzdelávanie (prvý stupeň základných škôl) a pre špeciálne školy, pričom jej dlhodobo nosnými študijnými programami sú Predškolská a elementárna pedagogika, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Špeciálna pedagogika.

Na Pedagogickej fakulte aktuálne študuje 1484 študentov a 35 doktorandov. Od roku 1997 úspešne ukončilo štúdium na fakulte 7895 absolventov, od roku 1953 celkovo 21 847 absolventov. „Vždy ma poteší, ak naši študenti na otázku prečo si na štúdium vybrali našu fakultu odpovedajú, že je to predovšetkým pre jej vysoký kredit u budúcich zamestnávateľov, “ poznamenala dekanka Burgerová. „Obzvlášť ma teší každoročný záujem uchádzačov o štúdium, ktorý mnohonásobne prevyšuje naše kapacitné možnosti. V dobe, kedy univerzity zápasia s nedostatkom študentov, táto skutočnosť potvrdzuje kvalitu nášho výučbového procesu a fakultu radí medzi etablované inštitúcie. O to viac, že sa jedná o oblasť pre spoločnosť nesmierne kľúčovú, a to prípravu učiteľa pre najnižšie stupne vzdelávania, “ uzavrela dekanka Burgerová.

Pedagogická fakulta má bohaté skúsenosti aj s organizovaním, resp. spoluorganizovaním podujatí s celoslovenským významom, či už ide o Logickú olympiádu nadaných, spevácku súťaž Moyzesianu alebo organizovanie a gestorstvo Prešovskej detskej univerzity. Nemenej úspešná je aj v riešených projektov v rámci grantových schém, medzinárodných projektov, ako aj v oblasti medzinárodnej spolupráce so zahraničnými univerzitami a renomovanými inštitúciami.

Pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty usporiadala Pedagogická fakulta v dňoch 06. – 07. februára 2019 vedeckú konferenciu s názvom Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Po slávnostnom otvorení konferencie, za účasti mnohých významných hostí, vedenie fakulty ocenilo osobnosti, ktoré výrazným spôsobom prispeli k rozvoju Pedagogickej fakulty.

 
7.2.2019 | Autor: Anna Polačková | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 1314 krát