PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17862/verejnost_moze_pripomienkovat_kroniku_mesta_presov_za_rok_2017.html

Verejnosť môže pripomienkovať kroniku mesta Prešov za rok 2017

Obecné kroniky majú mimoriadne významné a nezastupiteľné miesto v systéme prostriedkov zaznamenania miestnych spoločenských udalostí a procesov a sú prameňom národopisného a historického poznania. Slúžia ako doklad o dobe, ktorú žijeme, ako zdroj poučenia a zdroj základných poznatkov a informácií pre budúce generácie.

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších úprav je každá obec/mesto povinné viesť obecnú/mestskú kroniku. Táto povinnosť je deklarovaná aj v Štatúte mesta Prešov.

V záujme čo najpravdivejšieho a najobjektívnejšieho zdokumentovania udalostí vás vyzývame o pripomienkovanie pracovnej verzie Kroniky mesta Prešov za rok 2017.

Svoje pripomienky, prípadne doplnky zasielajte v elektronickej podobe do 30. apríla 2019 kronikárke mesta Prešov na adresu jackovicova@zoznam.sk alebo na oddelenie kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove na maria.putnocka@presov.sk

Za pomoc a spoluprácu vám vopred srdečne ďakujeme.

Pracovná verzia Kroniky mesta Prešov za rok 2017 je zverejnená na:
https://www.presov.sk/kroniky-mesta-presov.html

 
21.3.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 623 krát