PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17940/mesto_presov_predstavilo_dalsi_strategicky_dokument.html

Mesto Prešov predstavilo ďalší strategický dokument

Je ním Manuál tvorby verejných priestranstiev, ktorý definuje pojem verejný priestor ako: „ulicu, námestie, nábrežie, park, trhovisko a iné prístupné verejnosti bez obmedzenia (okrem časového obmedzenia), ktoré bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžia na všeobecné užívanie, ak osobitý zákon neustanovuje inak.“ (Architektonické štúdio Atrium s.r.o. , 2018, Manuál tvorby verejných priestranstiev)

Uvedený strategický dokument vydalo mesto Prešov v roku 2018 a jeho spracovateľom bolo Architektonické štúdio Atrium s.r.o. z Košíc v gescii Komisie MsZ mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Autori Michal Burák, Dušan Burák a Oto Nováček pripravili inovatívny a na Slovensku prvý koncepčný dokument zameraný na tvorbu verejných priestranstiev.

Hlavným cieľom manuálu, ktorý predstavili spoluautori jednotlivých častí Ing. arch. Mária Čutková a Ing. Rastislav Mochnacký, je nielen zadefinovať, čo je verejný priestor, aké typy a časti verejných priestranstiev poznáme, ale aj ako ich čo najefektívnejšie zhodnocovať a využívať.

Obsah dokumentu pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá s názvom „Verejný priestor“ sa zaoberá definovaním pojmov ako je verejný priestor a verejné priestranstvo. Definuje kvalitu, vymedzenie a možnosti prístupov k tvorbe verejných priestranstiev. Ďalej sa venuje definovaniu významu, účelu a použitiu manuálu, zhodnoteniu súčasného stavu a výstupu prieskumu tzv. pocitových máp. Tie slúžili v rámci manuálu ako nástroj získavania podnetov pre rozvoj mesta od občanov.

Typom verejných priestranstiev sa venuje druhá kapitola, a to zónovaniu mesta na historické, centrálne, moderné, rodinné a zelené mesto, rovnako na areály a komplexy. Popisuje sa sieť ulíc, ako mestská trieda a ulica, obytná, zdieľaná a kompletná ulica. Takisto prináša riešenia ulíc v spomenutých mestských zónach. Rovnaký princíp delenia sa opakuje aj pri námestiach, nábrežiach, verejných priestoroch zelene, vnútroblokoch a pasážach.

Tretia kapitola je zameraná na časti verejných priestranstiev, ktorými sú: komunikácie a spevnené plochy, cyklocestičky, komunikácie pre autá, križovatky, parkoviská, zastávky MHD, ihriská, dažďové záhrady, ale aj mestské včelárstvo a komunitné kompostovanie.

Posledná štvrtá kapitola sa venuje kľúčovým prvkom verejných priestranstiev, a to materiálom a povrchom, prvkom vegetácie (manuál prináša zásady navrhovania i starostlivosti a podrobné odporúčania pre stromy, stromoradia, krovité a bylinné porasty, trávniky a pobytové lúčky), ako aj prvkom technickej infraštruktúry, vonkajšieho osvetlenia a mestského mobiliáru. Kapitola detailne analyzuje a prináša odporúčania pre lavičky, cykloprvky, nádoby na odpad, prístrešky a označníky MHD, vodné prvky, orientačné a informačné tabule, zábrany a bariéry, ako aj protihlukové steny. Nakoniec sa kapitola venuje objektom zariadení a služieb, vonkajšej reklame a umeniu vo verejnom priestore.

Zakomponovanie týchto odporúčaní do nového územného plánu mesta, všeobecne záväzných nariadení a príslušných smerníc, ktoré sa dotýkajú investícií a údržby verejného priestoru, prinesie vyššiu kvalitu verejného priestoru v našom meste.

https://docs.wixstatic.com/ugd/51fa35_1e893d80fa1741d58cc50c606731f9da.pdf

 
26.4.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 842 krát