PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18103/delna_v_novom_sate__ako_bude_vyzerat.html

Delňa v novom šate – ako bude vyzerať?

Mesto Prešov vyhlásilo v marci 2019 urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž návrhov „Prírodné kúpalisko Delňa“, ktorá už pozná svojho víťaza. Odbornej porote sa najviac páčil návrh košických architektov.

Cieľom súťaže bolo nájsť najlepšie a najvhodnejšie urbanisticko – architektonické a krajinárske riešenie celého areálu prírodného kúpaliska vrátane plôch, ktoré nie sú v súčasnosti využívané, a to tak, aby sa dosiahol funkčný a zároveň prírodný charakter prostredia obľúbeného rekreačného areálu.

1. miesto získal súťažný návrh č. 5, autor Architektonické štúdio Átrium s.r.o. z Košíc, ktorý prináša veľmi jednoznačný a čistý koncept. Jeho hlavnú os tvorí pešia a obslužná trasa od vstupu do areálu pozdĺž severného brehu vodnej nádrže. Zahŕňa tiež sektor dennej rekreácie a oddychu oddelený od pobytovej zóny s chatkami a kempingom. Tretím silným prvkom je pavilón s vybavenosťou na západnom brehu nádrže, ktorý prepája vstupné priestory do areálu s hotelom.

Ako jeden z mála návrhov veľmi logicky a príťažlivo rieši nástup do vstupného priestoru areálu, pričom ráta aj s bezbariérovými rampami. Silnou stránkou návrhu je tiež jednoduchosť riešenia, ktoré na jednej strane sústreďuje konkrétne aktivity do jednotlivých objektov a na druhej strane ponecháva veľa voľného, prírodného prostredia. Prírodné i architektonické prvky tak navzájom veľmi dobre ladia.

Riešenie rozpracované na 3 etapy umožňuje minimalizovať finančné náklady na realizáciu. Predpokladané náklady na realizáciu Delne podľa tohto návrhu sa odhadujú vo výške viac ako 2 milióny eur.

„Pozitívne hodnotím predovšetkým to, že zachovávame prírodný areál, ktorý zveľadíme a viac prispôsobíme potrebám rekreantov. Jednou z noviniek bude možnosť kempovania, ktorú môžu využiť najmä mimoprešovskí návštevníci, ako aj návštevníci Dobrého festivalu. Pôvodnú vodnú plochu dopĺňame o rôzne atrakcie a vytvorenie komfortnejšieho plážového vstupu. Výhodou návrhu je, že si nebude vyžadovať vysoké investície a s realizáciou vieme začať veľmi skoro. Dôležitým prvkom bude aj nový vstup do areálu zo strany od priemyselnej zóny priamo ku kempingu, čo bude veľmi funkčne využívané počas Dobrého festivalu, najmä pri vjazde áut s ťažkou technikou, “ uviedla primátorka Andrea Turčanová na adresu víťazného návrhu.

2. miesto získal súťažný návrh Dipl. Ing. Rudolfa Kozlaia z Berlína, ktorý bol veľmi kvalitne spracovaný, ale podľa poroty nie celkom postačujúco riešil dopravné napojenie areálu, vrátane riešenia statickej dopravy.

3. miesto získal súťažný návrh Ing. arch. Zuzany Závadskej z Topoľčian, ktorý dobre narábal so štruktúrou prostredia. Nevhodná bola však poloha kempu a návrh iba jedného záchytného parkoviska, čo by bolo z hľadiska počtu návštevníkov nedostatočné.

4. miesto získal súťažný návrh STOA architektov plus, s.r.o. z Prešova, ktorý dopĺňal do areálu vodné atrakcie, veľkú trávnatú pláž, pieskovú pláž, riešil cyklodopravu. Veľké okružné mólo, najmä jeho umiestnenie v najhlbšej časti vodnej nádrže, sa však javilo ako problematické.

5. a 6. miesto bez uvedenia poradia získali návrhy Ing. Tamary Reháčkovej, PhD. z Bratislavy a Ing. arch. Miroslava Michalicu z Bratislavy. Návrh autorky Reháčkovej dopĺňa do areálu atrakcie pre rôznorodé skupiny rekreantov. Vo východnej časti areálu však nenavrhoval potrebné riešenie statickej dopravy, chýbalo tiež zadefinovanie peších prepojení. Návrh architekta Michalicu bol vyvážený, no neriešil dopravný prístup pre vjazd vozidiel (sanitky, zásobovanie, údržba a pod.), preto by tu mohli vzniknúť prevádzkové problémy.

7. a 8. miesto bez uvedenia poradia získali súťažné návrhy spoločnosti De SIGNUM s.r.o. z Liptovského Mikuláša a Ing. arch. Martina Berežného z Kapišovej. Návrh spoločnosti De SIGNUM s.r.o. sa zameriaval na všetky vekové kategórie návštevníkov, inšpiráciu čerpal aj v histórii územia. Parkovací dom sa však podľa poroty javil v prírodnom prostredí ako problematický a príliš mestský. V návrhu architekta Berežného zas chýbalo zokruhovanie peších trás okolo hlavnej vodnej nádrže a riešenie ďalších vodných plôch pre rôzne vekové kategórie.

Do súťaže sa zapojili autori zo Slovenska a Nemecka a mesto Prešov tak získalo kvalitné komplexné urbanistické, architektonické a krajinárske názory na širšie riešené územie. S víťazom súťaže mesto Prešov pristúpi k priamemu rokovaciemu konaniu na vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, ktoré je však podmienené schválením finančných prostriedkov v mestskom zastupiteľstve.

V druhej polovici augusta mesto Prešov zrealizuje v priestoroch Mestského úradu výstavu ocenených a odmenených návrhov.

Porota v zložení Ing. arch. Imrich Pleidel (predseda poroty), doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. , Ing. Štefan Lančarič, PhD. , Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. , Ing. arch. Mária Čutková, Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik, Ing. Rastislav Mochnacký a Ing. arch. Petronela Királyová, posudzovala osem súťažných návrhov, ktoré boli doručené v súlade so súťažnými podmienkami.

Súťažné návrhy mali súťažiaci predložiť elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania (EVO) a zároveň fyzicky doručením do podateľne mesta. V lehote na predkladanie ponúk bolo doručených 8 súťažných návrhov, 1 návrh nebol predložený elektronicky, preto nebol hodnotený.

Porotcovia hodnotili súťažné návrhy ako anonymné kvôli zachovaniu objektivity. Základným kritériom hodnotenia bola celková urbanisticko – architektonická a krajinárska kvalita návrhov v súlade so stanovenými podmienkami a ekonomická efektivita a realizovateľnosť návrhov. Ku každému návrhu vypracovala porota aj krátke hodnotenie, kde vyzdvihla prínosy návrhu, upozornila na nedostatky, uviedla odporúčania a stanovila poradie.

Podmienky súťaže boli overené Slovenskou komorou architektov a odrážali požiadavky mesta na vytvorenie možností celoročného užívania areálu, ekologické riešenia v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy i posilnenie biologického čistenia vody v nádrži.

 
11.7.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Kultúra a voľný čas | čítané: 54070 krát