Sobota, 21. september 2019
Meniny má Matúš | zajtra Móric

Chcete byt? Mesto Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž!

Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov vyhlasuje podl'a §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v súlade s uznesením MsZ mesta Prešov č. 155/2019 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy prevode vlastníctva bytu, a to na predaj nasledovných bytov:

Bytu č. 11 o výmere 17 m2, garsónky, na 3. poschodí, vchodu č. 4 bytového domu so súp. č. 4416, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 8417, LV č. 9158, k. ú. Prešov, na Ul. Nábrežná č. 4,

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu so súp. č. 4416 o vel’kosti 17/1992,
spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 8417, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 666 m2, LV č. 9812, k. ú. Prešov, o vel’kosti 17/ 1992;

Bytu č. 20 o výmere 33 m2, 1-izb. , na 6. poschodí vchodu č. 12 bytového domu so súp. č. 4837, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 9310/577, LV č. 7695, k. ú. Prešov, na Ul. Prostéjovská č. 12,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu so súp. č.4837 o vel’kosti 33/6680,
spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 9310/577, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1096 m2, LV č. 7807, k. ú. Prešov, o veľkosti 33/6680;

Technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne správca — PREŠOV REAL, s.r.o. , Slovenská 40, 080 01 Prešov, úsek správy mestských bytov, na tel. čísle 0917 720 474.

Obhliadka predmetných nehnuteľností za účasti správcu bude záujemcom umožnená nasledovne:

byt na Nábrežnej ulici:
- dňa 31.7.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.
- dňa 7.8.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.
- dňa 14.8.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.
- dňa 21.8.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.

byt na Prostějovskej č. 12:
- dňa 31.7.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.
- dňa 7.8.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.
- dňa 14.8.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.
- dňa 21.8.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.

s týmito podmienkami:

I. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:

1. predmetom návrhu zmluvy o prevode vlastníctva bytu (d’alej len , .návrh zmluvy“) bude niektorý z bytov identifikovaných vyššie pod por. č. 1 alebo 2;
2. návrh zmluvy musí obsahovat’ všetky náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 182/ 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov (viď , VZOR návrhu zmluvy“, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podmienok a ktorý možno využit’ pri tvorbe návrhu zmluvy do tejto súťaže);
3. súťažiaci v návrhu zmluvy uvedie návrh kúpnej ceny minimálne vo výške znaleckého posudku za konkrétny byt v EUR, kúpna cena za byt č. 1 vo výške min. 25 200 Eur ; kúpna cena za byt č. 2 vo výške min. 43 800 Eur.
4. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti pred podaním zmluvy s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti, a to najneskôr do 30 dní od účinnosti zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpit’ od zmluvy;
5. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podl’a bodu 4 tohto článku nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia vyhlasovatel’a o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká;

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Súťažiaci prijíma podmienku, že:

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovatel’a zábezpeku minimálne vo výške stanovenej vyhlasovatel’om pre jednotlivé byty nasledovne:

 

nehnuteľnosť výška zábezpeky variabilný symbol
byt uvedený pod č. 1 5 000 eur 12018
byt uvedený poč č. 2 5 000 eur 22018

 

na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572, inak jeho návrh nebude do sút’aže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny;

ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podl’a odseku 9 tohto článku, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná čast’ bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy;

- preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny za predmet kúpy

2. Návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou alebo na Oddelenie klientskeho centra na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy majetku mesta, Hlavná 73, 080 01 Prešov, s výrazným označením , , MsÚ - OSMM - Obchodná verejná sút’až č 10 /2019 — byt pod por. č. xx — neotvárať."

Zalepená obálka bude d’alej obsahovat’:
- identifikačné údaje sút’ažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo),
- doklad o solventnosti v zmysle bodu 1 písm. b) článku II,
- doklad o zložení zábezpeky v zmysle bodu 1 písm. a) článku 8
- návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu podpísanej navrhovatel’om a pod. ;

3. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznamení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže do 30. 8. 2019, do 14.00 hod. ;

4. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia sút'aže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli;

5. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný;

6. predložené návrhy môže súťažiaci menit’ a dopĺňať’ len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov;

7. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnut’ všetky predložené návrhy a zrušiť’ súťaž, a to vcelku alebo iba v časti týkajúcej sa ktorejkol'vek z nehnuteľností uvedených pod por. č. 1 a 2; o zrušení súťaže, resp. jej časti budú sút’ažiaci upovedomení najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupitel’stva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu;

8. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupitel’stvom mesta Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou vít’azovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia mestského zastupitel’stva, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu;

9. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opravit’ zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež vykonat’ doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu bud’ za účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou a s týmito sút'ažnými podmienkami alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovatel’a po dohode s vít'azným sút’ažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami.

Prílohy
Podmienky OVS
pdf
1250.1 kB
Mohlo by Vás zaujímať
Prešov sa opäť zapája do Európskeho týždňa mobility
Aj mesto Prešov sa zapája do Európskeho týždňa mobility 2019. Od 16. do 21. septembra 2019 sa preto v prešovskej MHD môžete s vodičákom odviezť zadarmo. V nedeľu 22. septembra počas Dňa bez áut bude cestovanie MHD v 1. tarifnom pásme zadarmo pre všetkých.
Vyjadrenie SPRAVBYTKOMFORT a.s. ku súčasnej situácii s teplou vodou
Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti počas leta.
Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila mesto Prešov
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová včera po prvýkrát od nástupu do funkcie navštívila mesto Prešov.
Nový hobbymarket v Prešove je otvorený
Nový hobbymarket je prvým operátorom vznikajúcej nákupnej zóny Hobby Park Sekčov v Prešove. Na Slovensku v týchto dňoch otvára svoju štvrtú predajňu a do regiónu prináša viac ako 100 pracovných miest.
Bezplatná zóna WiFi signálu čoskoro aj v Prešove
Európska komisia spustila koncom novembra 2018 projekt WiFi4EU, ktorý má za cieľ zriadiť zóny bezplatného Wi-Fi signálu v centrách komunitného života. Dobrou správou je, že EÚ vybrala aj Prešov.
FOTO: Prešovské Trhy
Fotoreport Z Prešovských Trhov, presne zo 14.09.2019. Trhy pokračujú aj dnes!
Prešov si pripomenul Slovenské národné povstanie
Pri pamätníkoch v Južnom parku a na Konštantínovej ulici sme si v Prešove pripomenuli pamiatku obetí SNP, od ktorého uplynulo už 75 rokov.
Inzercia
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj dvojpodlažný rodinný dom na 8 á pozemku, Prešov

Predaj 2-podlažný rodinný dom v Prešove, po rekonštrukcii spodného podlažia a exteriéru domu. Je riešený ako 2 samostatné bytové jednotky. Úžitková plocha: prízemie 120 m2 + poschodie 110 m2 + podpivničenie 120 m2. Vyhľadávaná lokalita.

0907030623 | | cena: 199.000,-€
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom 130 m2, s pozemkom 698 m2, Lažany, okr. Prešov

Predaj dvojpodlažný rodinný dom na 7 á pozemku v obci Lažany, okr. Prešov. Dom je riešený ako 3 - izbový. Nízke mesačné náklady. Dobrá dostupnosť do Prešova.

0907030623 | | cena: 74.900,-€
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom 128 m2, s pozemkom 2456 m2, Malý Šariš, okr. Prešov

Na predaj podpivničený rodinný dom s pozemkom 2456 m2, s garážou s nadstavbou a hospodárskymi budovami, Malý Šariš. Zastavaná plocha 128 m2, úžitková plocha 108 m2, podpivničenie 100 m2, pôjd 90 m2. Dom je riešený ako 3-izbový.

0907030623 | | cena: 156.000,-€
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom na Šidlovci, pozemok 817 m2, Prešov

Na predaj rodinný dom v pôvodnej zástavbe rodinných domov s pozemkom o výmere 817 m2 v časti Šidlovec v Prešove. 5 izbový rodinný dom, úžitková plocha cca 160 m2. V celom dome sú plastové okná, inak pôvodný stav. Všetky IS. Výborná lokalita.

0907030622 | | cena: 159.000,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.