Utorok, 04. august 2020
Meniny má Dominik, Dominika | zajtra Hortenzia

Chcete byt? Mesto Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž!

Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov vyhlasuje podl'a §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v súlade s uznesením MsZ mesta Prešov č. 155/2019 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy prevode vlastníctva bytu, a to na predaj nasledovných bytov:

Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov vyhlasuje podl'a §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v súlade s uznesením MsZ mesta Prešov č. 155/2019 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy prevode vlastníctva bytu, a to na predaj nasledovných bytov:

Bytu č. 11 o výmere 17 m2, garsónky, na 3. poschodí, vchodu č. 4 bytového domu so súp. č. 4416, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 8417, LV č. 9158, k. ú. Prešov, na Ul. Nábrežná č. 4,

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu so súp. č. 4416 o vel’kosti 17/1992,
spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 8417, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 666 m2, LV č. 9812, k. ú. Prešov, o vel’kosti 17/ 1992;

Bytu č. 20 o výmere 33 m2, 1-izb. , na 6. poschodí vchodu č. 12 bytového domu so súp. č. 4837, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 9310/577, LV č. 7695, k. ú. Prešov, na Ul. Prostéjovská č. 12,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu so súp. č.4837 o vel’kosti 33/6680,
spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 9310/577, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1096 m2, LV č. 7807, k. ú. Prešov, o veľkosti 33/6680;

Technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne správca — PREŠOV REAL, s.r.o. , Slovenská 40, 080 01 Prešov, úsek správy mestských bytov, na tel. čísle 0917 720 474.

Obhliadka predmetných nehnuteľností za účasti správcu bude záujemcom umožnená nasledovne:

byt na Nábrežnej ulici:
- dňa 31.7.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.
- dňa 7.8.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.
- dňa 14.8.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.
- dňa 21.8.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.

byt na Prostějovskej č. 12:
- dňa 31.7.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.
- dňa 7.8.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.
- dňa 14.8.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.
- dňa 21.8.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.

s týmito podmienkami:

I. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:

1. predmetom návrhu zmluvy o prevode vlastníctva bytu (d’alej len , .návrh zmluvy“) bude niektorý z bytov identifikovaných vyššie pod por. č. 1 alebo 2;
2. návrh zmluvy musí obsahovat’ všetky náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 182/ 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov (viď , VZOR návrhu zmluvy“, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podmienok a ktorý možno využit’ pri tvorbe návrhu zmluvy do tejto súťaže);
3. súťažiaci v návrhu zmluvy uvedie návrh kúpnej ceny minimálne vo výške znaleckého posudku za konkrétny byt v EUR, kúpna cena za byt č. 1 vo výške min. 25 200 Eur ; kúpna cena za byt č. 2 vo výške min. 43 800 Eur.
4. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti pred podaním zmluvy s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti, a to najneskôr do 30 dní od účinnosti zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpit’ od zmluvy;
5. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podl’a bodu 4 tohto článku nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia vyhlasovatel’a o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká;

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Súťažiaci prijíma podmienku, že:

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovatel’a zábezpeku minimálne vo výške stanovenej vyhlasovatel’om pre jednotlivé byty nasledovne:

 

nehnuteľnosť výška zábezpeky variabilný symbol
byt uvedený pod č. 1 5 000 eur 12018
byt uvedený poč č. 2 5 000 eur 22018

 

na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572, inak jeho návrh nebude do sút’aže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny;

ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podl’a odseku 9 tohto článku, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná čast’ bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy;

- preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny za predmet kúpy

2. Návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou alebo na Oddelenie klientskeho centra na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy majetku mesta, Hlavná 73, 080 01 Prešov, s výrazným označením , , MsÚ - OSMM - Obchodná verejná sút’až č 10 /2019 — byt pod por. č. xx — neotvárať."

Zalepená obálka bude d’alej obsahovat’:
- identifikačné údaje sút’ažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo),
- doklad o solventnosti v zmysle bodu 1 písm. b) článku II,
- doklad o zložení zábezpeky v zmysle bodu 1 písm. a) článku 8
- návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu podpísanej navrhovatel’om a pod. ;

3. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznamení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže do 30. 8. 2019, do 14.00 hod. ;

4. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia sút'aže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli;

5. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný;

6. predložené návrhy môže súťažiaci menit’ a dopĺňať’ len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov;

7. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnut’ všetky predložené návrhy a zrušiť’ súťaž, a to vcelku alebo iba v časti týkajúcej sa ktorejkol'vek z nehnuteľností uvedených pod por. č. 1 a 2; o zrušení súťaže, resp. jej časti budú sút’ažiaci upovedomení najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupitel’stva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu;

8. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupitel’stvom mesta Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou vít’azovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia mestského zastupitel’stva, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu;

9. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opravit’ zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež vykonat’ doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu bud’ za účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou a s týmito sút'ažnými podmienkami alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovatel’a po dohode s vít'azným sút’ažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami.

Prílohy
Podmienky OVS
pdf
1250.1 kB
Mohlo by Vás zaujímať
Mesto Prešov pokračuje v kosení verejnej zelene
V Prešove sa od začiatku mája kosí verejná zeleň. Pracovníci postupne kosia líniovú a parkovú zeleň vo vlastníctve mesta.
Chodkyňa podľahla zraneniam pri dopravnej nehode
Včera (13.07.2020) popoludní došlo k dopravnej nehode v obci Ľubotice, na Ul. Prešovskej, chodkyňa zraneniam podľahla.
Mesto Prešov po štvrtý raz ocení najkrajšie predzáhradky a balkóny
Mesto Prešov vyhlasuje už 4. ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón roka 2020. Novinkou je, že Prešovčania môžu okrem vlastnej záhradky prihlásiť aj tú, ktorú vo svojom okolí najviac obdivujú.
Prešovskí poslanci zmarili rokovanie mestského zastupiteľstva
(PREŠOV, 21.7.2020) Zvolané 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dnes bolo zrušené z dôvodu neúčasti väčšiny poslancov. Tí sa na začiatku zasadnutia neprezentovali a zvyšok poslaneckého zboru nemohol prerokovať ani jeden z pripravených bodov, vrátane riešenia havarijných stavov v meste Prešov a odškodnenia rodín z Mukačevskej ulice.
Vlak Vojaka Švejka premáva počas leta od piatka do nedele. Nadväzuje naň aj autobusový spoj, ktorý vás prevedie Horným Zemplínom
Sezónny Vlak Vojaka Švejka, ktorý spája Medzilaborce s poľským mestom Sanok a Rzeszow, premáva počas tohto leta od piatka do nedele. Jeho prevádzka je naplánovaná do 6. septembra.
Pátranie po nezvestnej osobe
Vladimír PRISIAŽŇUK, nar. 25.01.1980, trvale bytom Čirč č. 299, okr. Stará Ľubovňa, prechodne klient Zariadenia pre seniorov – Domov sociálnych služieb Demjata č. 261
AKTUALIZÁCIA: Únik plynu na Jarkovej ulici
Na Jarkovej ulici došlo k poškodeniu plynového potrubia a úniku plynu.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.