PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18178/univerzita_tretieho_veku_pu_otvara_sedem_novych_studijnych_programov.html

Univerzita tretieho veku PU otvára sedem nových študijných programov

Aj tento akademický rok ponúka Prešovská univerzita v Prešove (PU) vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV). Pre uchádzačov chystá okrem už osvedčených študijných odborov aj nové, ktoré budú zamerané na štúdium liečivých a aromatických rastlín či bezpečnosť v premávke.

Univerzita tretieho veku je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia primárne orientovaná na seniorov, avšak otvorená aj pre ľudí v preddôchodkovom veku. Na Prešovskej univerzite vznikla v roku 2006 a jej chod zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania. Štúdium tu doposiaľ ukončilo 1000 absolventov a v súčasnosti na nej študuje bezmála 300 študentov. „Dlhodobo najobľúbenejšími odbormi medzi študentmi sú praktické záhradkárstvo, starostlivosť o zdravie, anglický jazyk, geografia sveta alebo akýkoľvek odbor z histórie, “ uviedla Stanislava Šuščáková, koordinátorka UTV PU. Ako doplnila, univerzita tento rok chystá rozšíriť aktuálnu ponuku štúdia o sedem nových odborov, a to veľké civilizácie, medicína súčasnosti - liečivé a aromatické rastliny, španielčina pre začiatočníkov, ruský jazyk a kultúra, právo, digitálna komunikácia v živote seniorov a študijný odbor bezpečne v premávke. V rámci neho si napríklad študenti zopakujú zásady bezpečného pohybu v premávke a získajú informácie o nových, t. j. aktuálnych zmenách v zákone o cestnej premávke. Cieľom programu je v danej vekovej kategórii znižovať nelichotivú štatistiku dopravnej nehodovosti a diskutovať o zodpovednosti za vplyv a výchovu mladšej generácie v otázkach bezpečnosti. Zaujímavým obsahom láka aj študijný odbor medicína súčasnosti - liečivé a aromatické rastliny. „Na úvod sa oboznámime s ekológiou, následne prejdeme na rôzne pestovateľské postupy, zberové a pozberové metódy úprav liečivých a aromatických rastlín. Pri každej rastline si povieme kde rastie, kedy a aké časti sa zberajú a ako ju vieme následne spracovať a využívať vo svoj prospech, “ ozrejmil vyučujúci odboru Peter Petruška.

Základnou úlohou UTV je optimálnym spôsobom sprostredkovať vedecké poznatky vo vybraných odboroch starším ľuďom a ľuďom, ktorí sa nemôžu z rôznych dôvodov aktívne zapájať do každodenného pracovného procesu. Forma, ktorou sa realizuje výučba, obohacuje samotného študenta, ale rovnako i pedagóga, ktorý získava nové pedagogické a odborné skúsenosti. Študenti sa aktívne zapájajú do vyučovacieho procesu, teda nie sú len pasívnymi poslucháčmi, stávajú sa aj aktívnymi kolegami.

Na štúdium na UTV PU môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia na štúdium je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vek žien i mužov nad 45 rokov a zaplatenie príspevku na štúdium v každom ročníku štúdia. Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania prijíma prihlášky na akademický rok 2019/2020 do 13. septembra 2019.

 
26.8.2019 | Autor: Anna Polačková | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 1203 krát