PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18251/presovska_univerzita_otvorila_novy_akademicky_rok_inauguraciou_rektora.html

Prešovská univerzita otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

Prešovská univerzita v Prešove (PU) vstúpila do 23. akademického roka. Podujatie sa nieslo v znamení slávnostnej inaugurácie vedenia univerzity a novozvolených dekanov, ako aj ocenenia tvorivých pracovníkov a študentov.

Otvorenie akademického roka sa na PU už tradične spája so slávnosťou, ktorá sa odohráva v priestoroch Divadla Jonáša Záborského za prítomností takmer 500 hostí z domova i zahraničia. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sa otvorenia 23. akademického roka okrem univerzitných zamestnancov a študentov zúčastnili aj najvyšší akademickí funkcionári slovenských i zahraničných univerzít, vedecko-výskumní partneri, predstavitelia štátnej, verejnej správy a územnej samosprávy, zástupcovia cirkví, náboženských spoločností, či podnikateľskej sféry.

Inaugurácia nového vedenia
Úvodná časť slávnosti bola venovaná aktu inaugurácie rektora, prorektorov a šiestich dekanov fakúlt PU, ktorí boli zvolení v priebehu letného semestra minulého akademického roka. Ten aktuálny tak univerzita a väčšina fakúlt začne s novým vedením. Od 1. augusta začalo druhé funkčné obdobie novozvoleného rektora prof. Petra Kónyu, ktorý povedie univerzitu spolu s novými prorektormi prof. Gabrielom Paľom, doc. Ivanou Cimermanovou, doc. Kvetoslavou Matlovičovou, doc. Petrom Adamišinom a prof. Janou Burgerovou. Na čelo Filozofickej fakulty PU sa postaví dekanka prof. Beáta Balogová, Gréckokatolíckej teologickej fakulty dekan Mons. Prof. Peter Šturák, Fakulty humanitných a prírodných vied dekanka prof. Jana Poráčová, Pedagogickej fakulty dekanka doc. Iveta Scholtzová. Pravoslávnu bohosloveckú fakultu povedie dekan doc. Štefan Pružinský a Fakultu zdravotníckych odborov dekanka doc. Štefánia Andraščíková. „Som presvedčený, že sa úspešne zhostia svojej úlohy, dokážu flexibilne reagovať na nové potreby a požiadavky a zabezpečia ďalšie napredovanie svojich fakúlt aj celej univerzity, “ vyjadril svoje presvedčenie rektor univerzity prof. Peter Kónya, ktorý sa vo svojom príhovore zároveň poďakoval všetkých bývalým dekanom fakúlt.

Staré dlhy nové výzvy
„Po opätovnom zaujatí rektorského úradu môžem povedať, že sa budem zo všetkých síl snažiť o naplnenie okrídleného stredovekého citátu Vivat, crescat et floreat! Verím, že sa našej univerzite nielen podarí uhájiť jej doterajšiu pozíciu v slovenskom i stredoeurópskom akademickom priestore, ale takisto skvalitniť viaceré stránky jej pôsobenia, “ uviedol rektor Kónya. Ako doplnil, uvedomuje si, že to nebude ľahké nakoľko univerzita budeme musieť čeliť mnohým externým problémom a výzvam. „Popri reagovaní na nové výzvy musíme najmä splatiť staré dlhy, resp. dotiahnuť úlohy z predchádzajúceho obdobia a zároveň uvažovať o nových impulzoch ďalšieho rozvoja, “pokračoval rektor. Z úloh z predchádzajúceho obdobia spomenul predovšetkým ukončenie veľkých rozvojových projektov, ako je rekonštrukciu dvoch študentských domovov na Ulici 17. novembra, zateplenie športovej haly i dlho sľubovanú parkovú úpravu námestia pred Vysokoškolským areálom.

Cena rektora a Strieborná medaila
Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 36 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 20 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov, jednému vedecko-výskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav, ale tiež 12 študentom za úspešnú reprezentáciu a mimoriadne výsledky. Cenou rektora boli ocenené aj 2 katedrové webstránky. Pri príležitosti slávnostného zhromaždenia akademickej obce zároveň rektor univerzity udelil Striebornú medailu PU predsedovi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD. za rozvoj spolupráce medzi PU a PSK.

Cena rektora za rok 2018 sa udeľuje tvorivým zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove za významný prínos vo vede:

Filozofická fakulta:
• Mgr. Gabrielovi Baníkovi, PhD.
• doc. PhDr. Martinovi Javorovi, PhD.
• prof. PhDr. Daniele Slančovej, CSc.

Gréckokatolícka teologická fakulta:
• prof. ThDr. Vojtechovi Boháčovi, PhD.
• PhDr. ThDr. Danielovi Porubcovi, PhD.
• doc. PhDr. ThDr. Danielovi Slivkovi, PhD.
• Mons. prof. ThDr. Petrovi Šturákovi, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:
• prof. RNDr. Jarmile Bernasovskej, PhD.
• RNDr. Alexandrovi Csanádymu, PhD.
• PaedDr. Silvii Durankovej, PhD.
• RNDr. Jane Gaľovej, PhD.
• doc. RNDr. Radoslavovi Klamárovi, PhD.
• doc. RNDr. Andrejovi Pavúkovi, CSc.

Fakulta manažmentu:
• doc. PaedDr. Zuzane Birknerovej, PhD. , MBA
• doc. PhDr. Miroslavovi Frankovskému, CSc.
• doc. Ing. Jaroslave Hečkovej, PhD.
• doc. Ing. Alexandre Chapčákovej, PhD.
• prof. Ing. Róbertovi Štefkovi, Ph. D.

Pedagogická fakulta:
• Mgr. Tatiane Dubayovej, PhD.
• Mgr. Marte Kopčíkovej, PhD.
• prof. PhDr. Ivete Kovalčíkovej, PhD.
• PaedDr. Erike Novotnej, PhD.
• doc. PaedDr. Alici Petrasovej, PhD.
• doc. PaedDr. Ingrid Ružbarskej, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
• prof. ThDr. Alexandrovi Capovi, CSc.
• PhDr. ThDr. Marošovi Šipovi, PhD. et PhD.

Fakulta športu:
• PaedDr. Ivete Boržíkovej, PhD.
• doc. PaedDr. Erike Chovanovej, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:
• Mgr. Miloslavovi Gajdošovi
• PhDr. Márii Kaščákovej, PhD.
• PhDr. Lucii Kendrovej, PhD.
• doc. MUDr. Eleonóre Klímovej, CSc.
• PhDr. Ľudmile Majerníkovej, PhD.
• PhDr. Wiolette Bronislawe Mikuľákovej, PhD.
• PhDr. Andrei Obročníkovej, PhD.

Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
• prof. PhDr. Júlii Dudášovej, DrSc.

Cena rektora za rok 2018 sa udeľuje tvorivým zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove za vedecký výstup zamestnancom do 40 rokov:

Filozofická fakulta:
• PhDr. Marcelovi Forgáčovi, PhD.
• PhDr. Milanovi Kendrovi, PhD.

Gréckokatolícka teologická fakulta:
• ThLic. Martinovi Tkáčovi, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:
• RNDr. Alexandrovi Csanádymu, PhD.
• RNDr. Ivanovi Čurlíkovi, PhD.
• PaedDr. Silvii Durankovej, PhD.
• RNDr. Jane Gaľovej, PhD.
• RNDr. Štefanovi Kocovi, PhD.
• RNDr. Marte Mydlárovej Blaščákovej, PhD.
• RNDr. Vladimírovi Solárovi, PhD.
• RNDr. Michaele Zigovej, PhD.

Pedagogická fakulta:
• Mgr. Ivete Gal Drzewieckej, PhD.
• Mgr. Danke Leškovej, Ph. D.
• Mgr. Jane Kožárovej, PhD.
• PaedDr. Erike Novotnej, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
• PhDr. ThDr. Marošovi Šipovi, PhD. et PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:
• PhDr. Ľudmile Andraščíkovej
• Mgr. Miloslavovi Gajdošovi
• PhDr. Lucii Kendrovej, PhD.
• PhDr. Andrei Obročníkovej, PhD.

Cena rektora za rok 2018 sa udeľuje tvorivému zamestnancovi Prešovskej univerzity v Prešove za inováciu a vedecký objav:

Fakulta humanitných a prírodných vied:
• Mgr. Miloslavovi Michalkovi, PhD.

Cena rektora za rok 2018 sa udeľuje tvorivým zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove za najlepšiu katedrovú webstránku:

Gréckokatolícka teologická fakulta:
• prof. ThDr. Marekovi Petrovi, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:
• RNDr. Marekovi Chmelíkovi, PhD.

Cena rektora za rok 2018 odovzdávaná študentom za úspešnú reprezentáciu PU v Prešove:
Filozofická fakulta:
Mgr. Kristína Čumitová
Adam Kollár

Gréckokatolícka teologická fakulta
Mgr. Jana Beňková

Fakulta humanitních a prírodných vied
Bc. Jakub Kovář

Fakulta manažmentu
Mgr. Martin Rigelský

Pedagogická fakulta
Bc. Lucia Novotná
Bc. Veronika Tirpáková

Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Mgr. Denisa Bachledová
Mgr. Monika Fiamčiková

Fakulta športu
Bc. Marko Rudy

Fakulta zdravotnických odborov
Bc. Zuzana Moleková
Bc. Júlia Slaminková

Atmosféru akademickej slávnosti prítomným hosťom spríjemňoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili zástupcovia Pedagogickej fakulty PU.

Výučba v zimnom semestri bude prebiehať od 16. septembra do 13. decembra 2019. Po nej bude nasledovať skúškové obdobie od 16. decembra 2019 do 07. februára 2020. Vzdelávaciu činnosť zabezpečí celkovo 544 pedagogických zamestnancov.

 
18.9.2019 | Autor: Anna Polačková | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 924 krát