PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18379/zastupcovia_zdruzenia_k8_rokovali_na_presovskej_radnici.html

Zástupcovia Združenia K8 rokovali na prešovskej radnici

V historickej budove prešovskej radnice sa dnes stretli na spoločnom zhromaždení primátori a zástupcovia Združenia K8. Rokovali o aktuálnych politických a ekonomických témach, a taktiež o dopadoch legislatívnych zmien na samosprávy.

Rokovanie viedla predsedníčka K8 a primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Jednou z hlavných tém bolo financovanie verejnej správy a osobitne územnej samosprávy. Primátori sa zhodli, že krajské samosprávy hospodária zodpovedne, avšak potrebovali by viac zdrojov, ktoré nebudú vo forme jednorazovej „pomoci“ zo strany vlády, ale systémovým a stálym príjmom na odstraňovanie modernizačného dlhu a realizáciu rozvojových plánov, ktoré mestá majú. Zástupcovia K8 upozornili aj na niektoré rozhodnutia exekutívy i parlamentu, ktoré ohrozujú systém a narúšajú finančné istoty.

Primátori na dnešnom zhromaždení otvorili témy, ktoré úzko súvisia s rôznymi legislatívnymi zmenami. Rezonovala téma potreby zvyšovania sadzieb miestnych daní, a taktiež aktuálna novela zákona o sociálnych službách a jej dopady na mestá. Hovorilo sa aj o neúmernom náraste nákladov miest po zavedení chodníkovej novely a pripravovanom zavedení povinného množstvového zberu komunálneho odpadu. Primátori sa v diskusii dotkli aj nutnosti regulácie statickej dopravy v krajských mestách, či problematiky tranzitnej dopravy, ktorá neúmerne zaťažuje mestské komunikácie.

Slovenské mestá čoraz viac pociťujú dopady pribúdajúcich opatrení, ktoré štát prenáša na samosprávy. Okrem spomínanej chodníkovej novely ide o takzvané obedy zadarmo, výrazné zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb, novelu o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, a tiež novelu zákona o sociálnych službách. Tieto legislatívne zmeny vedú k zhoršeným ekonomickým podmienkam vo všetkých samosprávach.

Krajským mestám sa darí realizovať väčšinu veľkých investícií len s pomocou eurofondov. Primátori sa dnes preto zhodli na tom, že je potrebné, aby K8 malo zastúpenie v pracovnej skupine, ktorá bude mať za úlohu analyzovať príčiny pomalého čerpania IROP. Vytvorenie tejto skupiny pre aktuálne programové obdobie odsúhlasil Monitorovací výbor Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), avšak bez účasti zástupcov krajských miest, ktoré fungujú ako sprostredkovateľské orgány. K8 svoju požiadavku oficiálne zašle riadiacemu orgánu. Podobný list bude združenie adresovať aj podpredsedovi vlády. Žiadať v ňom budú o umožnenie členstva v pracovných skupinách, ktoré boli vytvorené za účelom prípravy Programového obdobia 2021 – 2027 (PO 2020+).

Samostatnú pozornosť venovali primátori a zástupcovia krajských miest problematike majetkovoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve tretích osôb pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce. V súčasnosti je totiž rozbehnutý legislatívny proces novely Zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý prešiel prvým čítaním v NR SR 21.10.2019. Otázkou je, či pomocou navrhovanej novely naozaj dôjde v praxi k nastaveniu procesného mechanizmu pri majetkovoprávnom usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom vo vlastníctve tretích osôb, s ktorým sa trápia mnohé samosprávy, pričom už roky apelujú na neriešiteľný problém.

Návrh zákona vyplýva zo záverov rokovaní pracovnej skupiny k problematike vysporiadania pozemkov, avšak pripomienky dotknutých subjektov, predovšetkým samospráv, neboli v prevažnej miere akceptované, respektíve neboli vyhodnotené ako zásadné. Ide napríklad o nemožnosť zápisu zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností z dôvodu absentujúcich dokumentov preukazujúcich povolenie stavieb, a taktiež problém určenia výšky náhrady, či zdĺhavosť procesu pozemkových úprav. Množiace sa súdne spory sa dostali do štádia, kedy súdy priznali nároky vlastníkom zastavaných pozemkov a rozhodnutia súdov sa prikláňajú k opakovaným náhradám vo výške trhového nájomného. Ak návrh zákona bude schválený a nadobudne účinnosť od 1. 1. 2020, retroaktívne nebude možné zvrátiť stav súdnych sporov.

Združenie K8 preto požiada Ministerstvo financií SR, aby v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako predkladateľa novely, pokračovalo v legislatívnom procese s návrhom na komplexné riešenie majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

O Združení primátorov krajských miest K8
Združenie K8 obhajuje záujmy ôsmich krajských miest a ich obyvateľov, spoločnými silami zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. Združenie zastupuje približne 1,2 milióna občanov Slovenska. Členov spája odhodlanie aktívne a dôrazne vstupovať do diskusie o kľúčových rozhodnutiach a aktivitách vlády SR, Národnej rady SR ale aj ďalších orgánov, ktoré majú dopady nielen na samotný výkon samosprávnych kompetencií, ale aj na životy občanov a miest v čo najširšom meradle.

Členovia Združenia krajských miest K8 chcú byť partnermi i vláde SR a požadujú adekvátny priestor pri tvorbe opatrení ovplyvňujúcich ich činnosť s cieľom vyhnúť sa problémom pri ich implementácii, alebo neprimeraným zásahom do kompetencií samospráv.

 
31.10.2019 | Autor: Vladimír Tomek | Mesto Prešov | čítané: 414 krát