Piatok, 07. august 2020
Meniny má Štefánia | zajtra Oskar

Asanácia poškodeného bytového domu na Mukačevskej ulici (AKTUALIZÁCIA)

Mesto Prešov reaguje na nepodložené informácie týkajúce sa objednávky na záchranné práce a výberu firmy šíriace sa na sociálnych sieťach

Mukačevská - cenová kalkulácia

17.1.2020

V priebehu dnešného dňa bude asanovaný, vyvezený a uskladnený celý zostávajúci skelet bytového domu č. 7 na Mukačevskej ulici v Prešove. Na mieste naďalej zostáva základová doska budovy, ktorá nesmie byť porušená z dôvodu vykonania potrebných vyšetrovacích a zisťovacích úkonov zo strany Policajného zboru SR. V okolí bytového domu zároveň prebiehajú dokončovanie práce - upratovanie, zametanie a čistenie.

CENOVÁ KALKULÁCIA
Asanácia poškodeného bytového domu na Mukačevskej ulici Mesto Prešov prikladá cenovú kalkuláciu s rozpisom jednotlivých položiek od firmy Matijka, s.r.o. na základe ktorej mesto vystavilo objednávku na záchranné práce.

14.1.2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú 6. decembra 2019, ktorá naďalej trvá, bolo povinnosťou mesta bezodkladne zrealizovať záchranné práce a v čo najkratšom čase odstrániť všetky nežiaduce následky mimoriadnej udalosti za účelom ochrany zdravia, života obyvateľov a ochrany životného prostredia.

V čase trvania mimoriadnej situácie viacero firiem z vlastnej iniciatívy oslovilo mesto Prešov, pričom nám žiadna z nich nepredložila konkrétnu cenovú ponuku. Prioritou pre mesto Prešov bolo zabezpečenie ochrany zdravia a majetku ľudí, a preto sme striktne odmietli rokovať a vyjednávať o cene so spoločnosťami, ktoré sa špekulatívnym spôsobom snažili získať túto zákazku.

Pri hľadaní firmy s vhodným technickým vybavením mesto Prešov komunikovalo so siedmimi spoločnosťami. Vzhľadom na charakter vzniknutej situácie a požiadaviek na plynule pokračovanie prác na mieste tragédie bola vybraná firma Matijka s.r.o. , ktorá bola schopná zabezpečiť kontinuálny priebeh asanačných prác, bezodkladne po ukončení činnosti špecializovanej českej firmy Cannoneer group, s.r.o.

Špecializovaná česká firma Cannoneer group, s.r.o. mestu Prešov z vlastnej iniciatívy navrhla, že zrealizuje hlavnú časť asanačných prác na bytovom dome č. 7. za symbolické 1 euro. Žiaľ, nenašla sa žiadna ďalšia spoločnosť, ktorá by mesto Prešov oslovila s podobným návrhom.

Informácia o výbuchu v bytovom dome v Prešove bola všeobecne známa. O aktuálnej situácii na Mukačevskej ulici pravidelne informovalo nie len samotné mesto Prešov ale aj všetky veľké či menšie médiá. Akákoľvek firma, ktorá je spôsobilá na vykonávanie asanačných prác nás mohla kedykoľvek osloviť a predložiť nám ponuku, napríklad za 1 euro, podobne ako to urobila spoločnosť Cannoneer group, s.r.o.

V čase trvania mimoriadnej situácie sme nemali časový priestor na to, aby sme oslovili všetky firmy, ktoré pôsobia na trhu.

Ani jedna zo siedmich firiem (okrem Matijka, s.r.o.), s ktorými mesto Prešov komunikovalo, nám nechcela vopred predložiť cenovú ponuku. Až po tom, čo mesto Prešov zverejnilo predbežnú objednávku na záchranné práce, sa jednotlivé firmy začali ozývať s tým, že by práce dokázali zrealizovať lacnejšie ako firma Matijka, s.r.o.

Firma Matijka, s.r.o. predložila mestu Prešov platný výpis zo Živnostenského registra s predmetom Podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, čo okrem iného zahŕňa aj separáciu odpadu a s predmetom podnikania Prípravné práce k realizácii stavby, čo zahŕňa aj demolačné práce. Odvoz sutín na skládku nám firma deklarovala prostredníctvom troch subdodávateľov.

Objednávka neobsahuje bližšiu špecifikáciu prác, nakoľko v čase jej vystavenia ešte nebolo na krízovom štábe rozhodnuté, aká časť bytovky bude nakoniec asanovaná, a teda nebolo možné vopred určiť aké činnosti v rámci záchranných prác bude potrebné vykonať. Situácia na mieste nešťastia sa neustále menila a vyvíjala, a preto operatívne zasadal krízový štáb, ktorý všetky okolnosti neustále vyhodnocoval.

Po ukončení mimoriadnej situácie dáme všetky vystavené faktúry na verifikáciu Okresnému úradu, za účelom preplatenia vynaložených finančných prostriedkov na záchranné práce.

15. decembra 2019 krízový štáb rozhodol o asanácii najviac poškodených vrchných podlaží bytového domu č. 7. So samotnou asanáciou týchto podlaží sa začalo už 16. decembra (v tento deň bola vystavená aj predmetná objednávka), pričom mesto muselo okamžite zabezpečiť vývoz sutín bez ohľadu na to, aká časť bytovky bude nakoniec asanovaná. 17. decembra členovia krízového štábu rozhodli o kompletnej asanácii bytového domu.

OS SR ponúkli pomoc vo forme zapožičania vojenskej techniky určenej na prevoz ľudí a ich hmotného majetku, nakoľko disponujú dostatočným množstvom techniky určenej na tieto účely. OS SR však nedisponujú dostatočným množstvom techniky so sklopnou ložnou plochou v danom regióne ani dostatočným objemom potrebným na prevoz a manipuláciu sutín v tak veľkom rozsahu.

10.1.2020
Mesto Prešov reaguje na nepodložené informácie týkajúce sa objednávky na záchranné práce a šíriace sa na sociálnych sieťach

Objednávka v objeme 1,1 milióna eur na záchranné práce v rámci mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená dňa 06.12.2019 o 12.35 hod. na území mesta Prešov je iba predbežná a jej výška sa môže meniť v závislosti od reálne vykonaných záchranných prác. Peniaze doteraz neboli vyplatené a samotná úhrada bude zrealizovaná až po skontrolovaní vykonania jednotlivých úkonov. Suma na objednávke bola stanovená na základe predbežnej kalkulácie a cenovej ponuky na asanačné práce na Mukačevskej ulici, vývoz sutín na skládku, samotné uskladnenie sutín a odpadu na stráženej skládke, a taktiež ostatné záchranné práce súvisiace s mimoriadnou udalosťou.
Mesto Prešov oslovilo viaceré firmy za účelom dokončenia asanácie spodnej časti bytového domu č. 7. Väčšina oslovených firiem však nespĺňala základné predpoklady (technické alebo legislatívne) na realizáciu predmetných prác, alebo neprejavili záujem o vykonávanie týchto činností.
Nakoľko naďalej prebiehala mimoriadna situácia, firmu, ktorá realizuje asanačné práce a vývoz sutín, vybralo mesto Prešov na základe toho, že spĺňala všetky požadované predpoklady a dokázala zabezpečiť kontinuálny priebeh asanačných prác, bezodkladne po ukončení činnosti špecializovanej českej firmy Cannoneer group, s.r.o.
V meste Prešov naďalej trvá mimoriadna situácia, počas ktorej je povinnosťou mesta bezodkladne zrealizovať záchranné práce a v čo najkratšom čase odstrániť všetky nežiaduce následky mimoriadnej udalosti za účelom ochrany zdravia, života obyvateľov a ochrany životného prostredia.
Prioritou mesta Prešov pri výbere firmy, ktorá bude realizovať záchranné práce, bol predpoklad bezodkladnej realizácie predmetných prác. Aktuálne je pre mesto Prešov dôležité, aby firma postupovala striktne na základe pokynov krízového štábu. Mesto Prešov kontroluje iba dodržiavanie vydaných pokynov a úloh, ktoré firma plní.
Mesto Prešov je v úzkom kontakte s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky, pričom ich zástupcovia majú zastúpenie aj v krízovom štábe. Dôkladne sme zvážili aj ponuku OS SR, avšak s cieľom urýchlenia a zefektívnenia celého procesu sme vybrali firmu, ktorá dokázala v plnom rozsahu zrealizovať všetky nevyhnutné asanačné a záchranné práce vo vlastnej réžii.
Náklady na samotný VÝVOZ sutín boli predbežne vyčíslené na približne 350 000 eur vrátane DPH.

20.12.2019
Dnes sa začínajú odvážať sutiny z Mukačevskej č. 7 v Prešove. Nakladanie sutín z asanovaného bytového domu bude monitorované kamerami a bude prebiehať pod nepretržitým policajným dohľadom. Ďalší postup je v kompetencii policajného zboru SR.

Po odstránení časti sutín a uvoľnení priestoru v okolí spodnej časti bytovky č. 7 budú pokračovať asanačné práce a budú odstránené zostávajúce poschodia bytového domu. Neoddeliteľnou súčasťou záchranných prác je uvoľnenie terénu. Práce bude vykonávať jedna stavebná firma. Snahou mesta Prešov je, aby boli všetky práce na Mukačevskej č. 7 ukončené v čo najkratšom možnom čase.

Vyjadrenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove

Tragická udalosť, na Ul. Mukačevskej v Prešove stále v značnej miere zaujíma verejnosť, novinársku obec a predovšetkým dotknutých občanov.
Prípadom sa naďalej zaoberá vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.

Momentálne  prebieha odvoz veľkého množstva sutín, ktoré sú odvážané za prítomnosti polície. V prípade zaistenia vecí bude polícia postupovať v zmysle platnej legislatívy. Zaistené veci budú uskladnené aby ich bolo možné vrátiť majiteľom.  Pri tomto postupe budú práce spoločnosti, ktorá ďalej pokračuje v odstraňovaní následkov značne spomalené. Odvezený materiál bude uskladnený na stráženom mieste a následne budú za účasti polície vykonané ďalšie opatrenia zamerané na prípadné vyhľadanie a zaistenie ďalších dôkazov i vecí dôležitých pre trestné konanie, ktoré nie je možné vykonať na mieste nešťastia.
 
Ubezpečujeme verejnosť, mediálnu obec a predovšetkým dotknutých Prešovčanov, že celý tento priestor neustále monitorujeme, ako aj celý priebeh všetkých vykonávaných prác.

Našou prioritou tak ako vždy je ochrana života, zdravia a majetku občanov !

mjr. Ing. Jana Ligdayová
starší referent špecialista - hovorca

19.12.2019
Odvoz a uskladnenie sutín z Mukačevskej ulice č. 7 dnes (19.12.2019) nebudeme realizovať. Na mieste ešte pokračujú záchranné práce a priestor naďalej zostáva pod dohľadom polície. V čo najkratšom čase bude určená vhodná skládka, kde sa budú postupne vyvážať všetky sutiny z bytového domu č. 7. Na tejto skládke bude zabezpečené vytriedenie predmetov a osobných vecí obyvateľov Mukačevskej č. 7. Všetky úkony realizujeme a budeme realizovať v úzkej koordinácii s Okresným úradom a štátnou políciou.

Mimoriadna situácia v Prešove potrvá až kým nebudú ukončené záchranné práce a kým nepominú všetky okolnosti ohrozujúce život a zdravie občanov.

18.12.2019
Špecializovaná stavebná firma z ČR, ktorá v pondelok začala s asanáciou bytového domu č. 7 na Mukačevskej ulici, dnes popoludní úspešne ukončila všetky práce. Vďaka enormnému úsiliu a nasadeniu ôsmych pracovníkov sa podarilo prvú fázu asanácie bytového domu zvládnuť v rekordne krátkom čase – za tri dni.

Po celkovej asanácii bytového domu č. 7 a po ukončení činnosti špecializovanej firmy z ČR, zabezpečíme v čo najkratšom čase odvoz a uskladnenie sutín z Mukačevskej ulice. Presný postup koordinujeme s firmou, ktorá bude sutiny vyvážať, v súčinnosti s Odborom starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Prešove. K samotnému vývozu však pristúpime až na základe usmernenia z policajného zboru SR.

Mimoriadna situácia v Prešove potrvá až kým nebudú ukončené záchranné práce a kým nepominú všetky okolnosti ohrozujúce život a zdravie občanov.

Otázky týkajúce sa možnosti prehľadávania sutín s pomocou vycvičených psov, prosím adresujte policajnému zboru SR.

17.12.2019

Asanácia bytového domu č. 7 pokračuje ďalej: Zo statického hľadiska nie sú bezpečné ani dolné poschodia

Ôsmi pracovníci špecializovanej stavebnej firmy z ČR boli aj dnes v plnom pracovnom nasadení a s pomocou stroja so 68 metrovým ramenom sa im podarilo asanovať približne polovicu bytovky č. 7 na Mukačevskej ulici v Prešove. Ich prvoradou úlohou dnes bolo odstrániť všetky pozostatky strechy, nakoľko hrozilo, že v prípade silnejšieho vetra môže dôjsť k ich odtrhnutiu. Práce prebiehali aj dnes bez výraznejších komplikácií.

V priebehu dnešného dňa bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii celého bytového domu č. 7. Statik totiž jednoznačne skonštatoval, že aj najnižšie poschodia predstavujú z hľadiska narušenej statiky potenciálne nebezpečenstvo.

Po odkrytí jednotlivých poschodí sa potvrdilo, že v dôsledku tlakovej vlny po výbuchu plynu došlo k posunu niektorých panelov, čím sa narušila celková stabilita objektu. Na viacerých poschodiach sú prepadnuté stropy a miera poškodenia panelov je taká rozsiahla, že akýkoľvek pohyb osôb v bezprostrednom okolí bytovky alebo priamo v nej predstavuje veľké riziko ohrozenia života. Vstup do ktorejkoľvek časti bytovky je vylúčený a zachovanie spodných poschodí už neprichádza do úvahy.

Obyvatelia okolitých vchodov, okrem vchodu č. 9 od zajtra (18.12.2019) nemusia počas asanačných prác opúšťať svoje byty, pretože najnebezpečnejšie časti bytového domu č. 7 sú už odstránené. Rizikový priestor, ktorý bol vytýčený z dôvodu zachovania bezpečnosti počas likvidácie následkov výbuchu a požiaru sa po dnešnom dni zmenšil. Všetkých obyvateľov okolitých bytoviek však žiadame, aby počas asanačných prác neotvárali okná z dôvodu zvýšenej prašnosti. Zároveň žiadame ľudí, ktorí sa zdržiavajú v blízkosti vytýčených ochranných zón, aby si chránili zrak pre riziko zvýšeného výskytu prachových častíc v ovzduší. Presné pokyny nájdu obyvatelia Mukačevskej ulice aj na vchodových dverách do svojich bytových domov, na web stránke mesta Prešov a na web stránke spoločnosti Spravbytkomfort.

Od zajtra (18.12.2019) začína 5 pracovných tímov z certifikovanej spoločnosti s výmenou okien na Mukačevskej ulici. Týka sa to predovšetkým vchodov č. 25, 23, 21, 19, 17, 13, 11 a 5. Výmena okien v uvedených vchodoch bude hradená z poistky bytových domov. Zasklievanie približne 140 okien bude pokračovať aj počas ďalších dní, tak aby sa práce stihli najneskôr do Vianoc.

16.12.2019

Prvá časť bytového domu na Mukačevskej ulici je odstránená
Špecializovaná stavebná firma z ČR dnes ráno úspešne začala odstraňovať najvyššie poschodia bytového domu č. 7 na Mukačevskej ulici v Prešove. Práce prebiehali plynule a bez výraznejších komplikácií. Vďaka enormnému úsiliu a nasadeniu pracovníkov, ktorí sa podieľajú na asanácii, sa podarilo odstrániť približne 70% z najvyšších štyroch poschodí, čím sa zároveň výrazne znížilo riziko samovoľného pádu niektorých panelov alebo úlomkov zo strechy.

Špecializovaná stavebná firma postupovala pri asanácii najvyšších poschodí od začiatku veľmi precízne. Pomocou 68 metrového ramena opatrne odkrývali určené priestory, aby umožnili obhliadku miesta policajným dronom aj vzhľadom na fakt, že po tragickom výbuchu a požiari je jedna osoba dodnes nezvestná.

Vzhľadom na vysoký stupeň náročnosti asanačných prác, a taktiež vzhľadom na fakt, že ide o bytovku, ktorú výrazne poškodil výbuch a požiar, zatiaľ nevieme odhadnúť, ako dlho tieto práce potrvajú. O ich priebehu však budeme naďalej informovať.

15.12.2019

Špecializovaná stavebná firma z Českej republiky stanovila predpokladaný čas začiatku asanácie bytového domu č. 7 na Mukačevskej ulici v pondelok 16.12.2019 približne o 8:30.

Zdevastovanú bytovku budú likvidovať pomocou špeciálneho stroja so 68 metrovým ramenom, vďaka čomu bude môcť odstraňovanie panelov prebiehať v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od bytového domu. Ako prvé je potrebné odstrániť najvyššie poschodia, ktoré zostali po výbuchu najviac poškodené. Nepôjde však o klasickú demoláciu, ale o záchranné práce za účelom odstránenia následkov výbuchu a požiaru.

Pracovníci špecializovanej stavebnej firmy chcú od začiatku postupovať obzvlášť opatrne, nakoľko ide o likvidáciu budovy, ktorá je značne poškodená. Rozhodli sa preto prijať viacero bezpečnostných opatrení, pomocou ktorých chcú eliminovať akékoľvek riziká súvisiace s odstraňovaním jednotlivých častí bytovky. V spolupráci so statikmi vytýčili bezpečnostné zóny, do ktorých počas asanačných prác nebudú mať prístup žiadni ľudia. Priestor v okolí bytovky č. 7, ktorý je v súčasnosti oplotený a strážený, sa preto z bezpečnostných dôvodov čiastočne rozšíri.

Obyvatelia Mukačevskej ulice z vchodov č. 3, 5, 9, 11 a 13 sa z dôvodu bezpečnosti počas asanačných prác nemôžu zdržiavať vo svojich bytoch. V pondelok 16.12.2019 do 8:00 preto všetci ľudia žijúci v týchto vchodoch musia opustiť svoje byty. Presné pokyny nájdu obyvatelia Mukačevskej ulice aj na vchodových dverách do svojich bytových domov, na web stránke mesta Prešov a na web stránke spoločnosti Spravbytkomfort. Na dodržiavanie týchto pokynov budú dohliadať príslušníci mestskej polície. Záchytným miestom pre ľudí, ktorí cez deň nemajú kam ísť, bude Denné centrum Družba na Sídlisku III. Obyvatelia vchodov č. 3, 5, 11 a 13 sa môžu od 17:00 vracať späť do svojich bytov. Tieto pokyny platia pre pondelok 16.12.2019 a utorok 17.12.2019. Ďalšie pokyny pre obyvateľov Mukačevskej ulice týkajúce sa nasledujúcich dní budú priebežne aktualizované na uvedených web stránkach.

Od začiatku asanačných prác budú v pohotovosti záchranári a pracovníci elektrární aj plynární, ktorí sa budú nachádzať v dostupnej vzdialenosti od bytového domu č. 7 a budú pripravení v prípade potreby zasiahnuť.

Polícia SR žiada všetkých obyvateľov mesta Prešov, aby nevstupovali na strechy budov za účelom pozorovania, dokumentovania, fotografovania alebo nakrúcania priebehu asanačných prác na bytovom dome č. 7 na Mukačevskej ulici. Priestor bude monitorovaný policajným dronom.

Zástupcovia špecializovanej stavebnej firmy, ktorá bude vykonávať asanačné práce žiadajú širokú verejnosť a médiá, aby ich od zajtrajšieho rána (16.12.2019) nekontaktovali, aby sa mohli v plnej miere venovať práci. Z tohto dôvodu nebude zástupca firmy medzi 8:00 a 17:00 poskytovať žiadne rozhovory ani vyjadrenia pre médiá.

Foto: FB Canoneer Group sro

Mohlo by Vás zaujímať
Mesto Prešov pokračuje v kosení verejnej zelene
V Prešove sa od začiatku mája kosí verejná zeleň. Pracovníci postupne kosia líniovú a parkovú zeleň vo vlastníctve mesta.
Chodkyňa podľahla zraneniam pri dopravnej nehode
Včera (13.07.2020) popoludní došlo k dopravnej nehode v obci Ľubotice, na Ul. Prešovskej, chodkyňa zraneniam podľahla.
Mesto Prešov po štvrtý raz ocení najkrajšie predzáhradky a balkóny
Mesto Prešov vyhlasuje už 4. ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón roka 2020. Novinkou je, že Prešovčania môžu okrem vlastnej záhradky prihlásiť aj tú, ktorú vo svojom okolí najviac obdivujú.
Prešovskí poslanci zmarili rokovanie mestského zastupiteľstva
(PREŠOV, 21.7.2020) Zvolané 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dnes bolo zrušené z dôvodu neúčasti väčšiny poslancov. Tí sa na začiatku zasadnutia neprezentovali a zvyšok poslaneckého zboru nemohol prerokovať ani jeden z pripravených bodov, vrátane riešenia havarijných stavov v meste Prešov a odškodnenia rodín z Mukačevskej ulice.
Vlak Vojaka Švejka premáva počas leta od piatka do nedele. Nadväzuje naň aj autobusový spoj, ktorý vás prevedie Horným Zemplínom
Sezónny Vlak Vojaka Švejka, ktorý spája Medzilaborce s poľským mestom Sanok a Rzeszow, premáva počas tohto leta od piatka do nedele. Jeho prevádzka je naplánovaná do 6. septembra.
Pátranie po nezvestnej osobe
Vladimír PRISIAŽŇUK, nar. 25.01.1980, trvale bytom Čirč č. 299, okr. Stará Ľubovňa, prechodne klient Zariadenia pre seniorov – Domov sociálnych služieb Demjata č. 261
AKTUALIZÁCIA: Únik plynu na Jarkovej ulici
Na Jarkovej ulici došlo k poškodeniu plynového potrubia a úniku plynu.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.