PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18594/komunike_z_9-_zasadnutia_mestskej_rady_v_presove_dna_20-1-2020.html

Komuniké z 9. Zasadnutia Mestskej rady v Prešove dňa 20.1.2020

Rokovanie viedla primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Po overení, určení zapisovateľov a overovateľov zápisnice a uznesení a schválení programu sa rokovalo o nasledujúcom programe:

Členovia Mestskej rady rokovali o štrnástich bodoch programu:

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov Predkladateľ: Ing. Jozef Herman, vedúci Odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry (Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry). Návrh bol schválený s pripomienkami.

2. Zavedenie systému regulovaného parkovania v zóne č. 1 a 2. Predkladateľ: Ing. Jozef Herman vedúci Odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry (Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry). Mestská rada prijala uznesenie.

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/Z/2020. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková vedúca Odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku). Návrh bol schválený.

4. Návrh plánu bežnej údržby a opráv miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2020. Návrh bol stiahnutý z rokovania.

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková vedúca Odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).
5.1 Návrh na schválenie MP- predaj- Pavlovičovo námestie. Návrh bol schválený.
5.2 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Nábrežná. Návrh bol schválený.
5.3 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Herlianska (cca 932 m2). Návrh bol schválený.
5.4 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Herlianska (cca 100 m2). Návrh bol schválený.
5.5 Návrh na schválenie MP- zámer predaja PP- Ul. Pražská (157 m2). Návrh bol schválený.
5.6 Návrh na schválenie MP- zámer predaja PP- Ul. Pražská (146 m2). Návrh bol schválený.
5.7 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. Levočská ( 177 m2). Návrh bol schválený.
5.8 Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS- Ul. Konštantínova. Návrh nebol schválený.

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková vedúca Odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).
6.1 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - zámer predaja – Ul. Sibírska. Návrh bol schválený s pripomienkami.
6.2 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja v PP Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.). Návrh bol schválený.
6.3 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - zámer predaja - Ul. Jelenia. Návrh bol schválený.

7. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková poverená riadením odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku). Mestská rada prijala uznesenie.

8. Návrh Štatútu Mimorozpočtového peňažného fondu mobility. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková poverená riadením odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku). Mestská rada prijala uznesenie.

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov. Predkladateľ: PhDr. Mária Humeníková PhD. vedúca odboru služieb pre občanov (Odbor služieb pre občanov). Mestská rada prijala uznesenie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu nevyhovieť protestu prokurátora.

10. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2020. Predkladateľ: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu (Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu). Mestská rada prijala uznesenie.

11. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predkladateľ: Ing. Magdaléna Artimová vedúca odboru riadenia projektov (Odbor riadenia projektov). Návrh bol schválený.

12. Návrh na odkúpenie obchodného podielu v obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. Predkladateľ: JUDr. Vladimír Feľbaba, viceprimátor mesta Prešov. Návrh bol schválený.

13. Prerokovanie výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky na kontrolu systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v meste Prešov, Hlavná 73, Prešov. Predkladateľ: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. prednostka Mestského úradu v Prešove (prednosta Mestského úradu v Prešove). Mestská rada berie na vedomie výsledok kontroly NKÚ SR a odporúča ho na prerokovanie MsZ mesta Prešov.

14. Návrh na zvolanie 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. prednostka Mestského úradu v Prešove (prednosta Mestského úradu v Prešove). 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční 19.2.2020 o 10.00 hod. v Zasadacej miestnosti MsÚ v Prešove, Jarková ulica č. 24.

15. Rôzne.

16. Záver.

 
21.1.2020 | Autor: Lenka Šitárová | Samospráva | čítané: 1399 krát