PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18601/presovska_univerzita_bilancuje_a_predstavuje_nove_vyzvy.html

Prešovská univerzita bilancuje a predstavuje nové výzvy

Prešovská univerzita v Prešove (PU) sa s počtom študentov takmer 8340 radí medzi najväčšie slovenské univerzity. Aj tento rok si vytýčila viacero cieľov, plánuje revitalizáciu verejného priestranstva pred univerzitou, ale tiež posilniť environmentálnu agendu.
PU_VSA
PU_VSA

PU patrí k stabilným pilierom vzdelávania na Slovensku. Aj napriek prudko klesajúcej demografickej krivke je o ňu stále veľký záujem. Ako ukazujú posledné údaje o počtoch študentov vysokých škôl na Slovensku, Prešovská univerzita uzatvára prvú trojku najväčších slovenských univerzít berúc do úvahy bakalársky a magisterský stupeň štúdia. Po zarátaní študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) sa radí na štvrtú priečku. Najvyšší počet študentov v tomto akademickom roku študuje na Fakulte manažmentu – 1737, druhou je Filozofická fakulta s počtom 1636 študentov. Trojicu najväčších fakúlt univerzity uzatvára Pedagogická fakulta, ktorú navštevuje 1542 študentov. Po nich nasleduje Fakulta zdravotníckych odborov (1272), Fakulta humanitných a prírodných vied (929), Fakulta športu (562), Gréckokatolícka teologická fakulta (349), Pravoslávna bohoslovecká fakulta (267) a Celouniverzitné pracoviská, na ktorých sumárne študuje 41 študentov. V posledných rokoch univerzita zaznamenáva rastúci trend v internacionalizácii vzdelávania. Na PU v tomto akademickom roku študuje 952 študentov zo zahraničia, čo je o 130 študentov viac, ako minulý rok. Ide o študentov pochádzajúcich prevažne z Ukrajiny, ale tiež z Čiech, Maďarska, Poľska, Bulharska, Grécka, Španielska, Spojených štátov amerických, Ruska, Kazachstanu, Vietnamu, Macedónska, Etiópie či Kamerunu.

Najvýznamnejšie úspechy

V predchádzajúcom roku dosiahla univerzita viacero úspechov, ale pasovala sa aj s novými výzvami.

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia internátov
Univerzita nepretržite pracuje na modernizácii svojich priestorov a každoročne zvyšuje štandard ubytovacích a stravovacích zariadení. „V priebehu minulého akademického roka sa nám podarilo ukončiť najrozsiahlejšiu rekonštrukciu internátov od ich vzniku. Tá zahŕňala obnovu 75% z celkového počtu lôžok všetkých študentských domovov našej univerzity, “ uviedol rektor PU prof. Peter Kónya. Zároveň doplnil, že okrem poskytnutej vládnej dotácie takmer 2,5 mil. eur, ktorá nebola postačujúca na kompletnú rekonštrukciu, univerzita investovala jednak vlastné zdroje, ako aj úverové zdroje vo výške viac ako 1 mil. eur. Cieľom je zvýšiť komfort ubytovania študentov a celkové zlepšenie podmienok bývania.

Finalizácia obnovy Športovej haly a vybudovanie parkoviska
Z  investičných akcií možno taktiež spomenúť finalizáciu renovácie Športovej haly PU, ktorej kolaudácia je naplánovaná v prvej polovici februára tohto roka. Obnova haly za takmer milión eur prinesie energetickú úsporu pri prevádzke a zníži negatívny vplyv na životné prostredie.

Vo finálnom štádiu ja taktiež rekonštrukcia parkoviska na južnej strane Vysokoškolského areálu (VŠA), v oblasti ohraničenej koridorom Ul. 17. novembra 1 a riekou Torysa. Výstavbou parkoviska vznikne takmer 100 parkovacích stojísk. Prístup na parkovisko bude zabezpečený cez parkovaciu rampu s prístupovou kartou, pričom na parkovisku bude osadená nabíjacia stanica pre dva elektromobily. Vzhľadom na charakter stavby dôjde k zlepšeniu ekologickej a estetickej hodnoty riešeného priestoru, a tým aj skvalitneniu životného prostredia miesta. Hodnota stavby je 214 000 eur, pričom 150 000 eur financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport SR, zvyšnú čiastku vyčlenila univerzita z vlastných zdrojov.

Spustenie výučby rómskeho jazyka
Ako prvá na Slovensku otvorila Prešovská univerzita minulý akademický rok nový študijný program pedagogického zamerania – rómsky jazyk a literatúra. Jeho zámerom je pripraviť kvalifikovaných učiteľov a pokryť stále sa zvyšujúce potreby vzdelávacieho procesu rómskej národnostnej menšiny. Na danom programe aktuálne študuje 9 študentov.

Nové výzvy a plány

V najbližšom období čaká Prešovskú univerzitu rozsiahla revitalizácia verejného priestranstva pred budovou VŠA v podobe nového krytu z betónovej dlažby, osadenia prvkov drobnej architektúry, lavičiek, košov a prístrešku na bicykle. Vpravo od vstupu do objektu VŠA bude umiestnená promenáda s fontánou, sedenie a oddych pre študentov. Projekt rieši aj zníženie hluku v urbanizovanom prostredí, zníženie spevnených nepriepustných plôch, či zazelenanie miest. Zmluva s realizátorom stavby bola podpísaná v závere minulého roka, pričom začiatok prác je naplánovaný na jar tohto roku.

Univerzita taktiež plánuje pokračovať v rekonštrukcii zvyšných dvoch internátov PU, nakoľko cíti záväzok voči študentom, ktorí bývajú v doposiaľ nezrekonštruovaných izbách v Študentských domovoch na Námestí Mládeže a Exnárovej ulici. Okrem toho univerzita podala projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti, teda tzv. zateplenie pre dva internáty - tzv. Nový internát a internát na Nám. Mládeže.

V oblasti štúdia plánuje PU pracovať na akreditácii nových profesijných bakalárskych študijných programov, ale tiež na integrácii zahraničných študentov.

Reagujúc na spoločenskú požiadavku ochrany životného prostredia plánuje univerzita v najbližšom období posilniť environmentálnu agendu. Za týmto účelom pripravila Stratégiu environmentálnej udržateľnosti PU, ktorá predstavuje príspevok univerzity pre riešenie klimatických zmien na lokálnej úrovni. „Naša univerzita vybuduje a bude rozvíjať funkčný a otvorený systém environmentálnej udržateľnosti, ktorý nám umožní systematicky znižovať negatívny dopad ňou realizovaných aktivít na životné prostredie, zároveň prispeje k proaktívnemu prístupu univerzity v oblasti ochrany životného prostredia v širšom prostredí, “ uviedol doc. Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a marketing PU. Ako zdôraznil, v záujme univerzity je vytvoriť podmienky pre vyššie zastúpenie tém udržateľného rozvoja pre všetky akreditované programy štúdia, ako aj pre neformálne a celoživotné vzdelávanie. Ďalším cieľom je po komunikácii so svojimi hospodárskymi partnermi iniciovať zmenu poskytovaného portfólia tovarov a služieb v prospech šetrnejších k životnému prostrediu. Univerzita má taktiež v pláne pripraviť a implementovať infraštruktúrne projekty zamerané na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti univerzity.

 
23.1.2020 | Autor: Anna Polačková | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 529 krát