PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18629/potrebujete_v_meste_umiestnit_terasu_alebo_prenosne_zariadenia.html

Potrebujete v meste umiestniť terasu alebo prenosné zariadenia?

Mesto Prešov informuje občanov o umiestnení prenosných a dočasných zariadení na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ pritom musí mať voči mestu uhradené všetky pohľadávky.

Mesto Prešov oznamuje, že o umiestnenie prenosných a dočasných zariadení na miestnych komunikáciách, spevnených plochách a iných verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov, je potrebné požiadať Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ v Prešove.

O povolenie je možné požiadať prostredníctvom Klientskeho centra MsÚ na Jarkovej ulici č. 26 v Prešove, minimálne 14 dní pred požadovaným termínom umiestnenia predmetných zariadení na území mesta Prešov.

Týka sa to:
- prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení,
- zariadení na poskytovanie služieb, predajných a prezentačných zariadení (pre kultúrno-spoločenské akcie, športové akcie, promo akcie, ambulantný predaj),
- stavebných zariadení (stavebné lešenia – posuvné a pevné, zábrany, veľkoobjemové kontajnery, stavebná technika, skládky materiálu, stavebné výťahy, mobilné eko WC a pod.),
- zariadení lunaparku a podobných atrakcií,
- zariadení letného sedenia a terás,
- prvkov prenosného drobného mobiliáru.

Umiestniť prenosné a dočasné zariadenia na ploche, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov je možné len na základe vydaného rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií alebo povolenia na osobitné užívanie (záberu) verejného priestranstva.

Pokiaľ ide o umiestnenie zariadenia v pešej zóne, resp. v zóne s dopravným obmedzením, je potrebné podať aj žiadosť o povolenie na vjazd vozidlom do pešej zóny a do zóny s dopravným obmedzením na území mesta Prešov (žiadosť musí byť podaná samostatne s požadovanými prílohami).

Žiadateľ musí mať uhradené všetky pohľadávky voči mestu.

 
6.2.2020 | Pridal: Redakcia pis.sk | Mesto Prešov | čítané: 282 krát