PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18771/clovek_v_centre_pozornosti.html

Človek v centre pozornosti

Fórum kresťanských inštitúcií združuje 60 organizácií s tisíckami členov. Mnohí z nich aj v súčasnej dobe slúžia tým najodkázanejším. Členské inštitúcie stoja nablízku ľuďom a z prvej ruky poznajú ich potreby. Ale pre svoju službu potrebujú aj vhodné legislatívne prostredie. Preto FKI naformulovalo podnety k sociálnej a rodinnej agende a predložilo ich ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi ako impulzy do programového vyhlásenia vlády.

Centrálnymi pojmami výzvy FKI je na jednej strane odkázaný človek s jeho potrebami a na druhej strane jeho pomáhajúca komunita, teda rodina, susedia, priatelia, obec, región a potreby tejto pomáhajúcej komunity. Na prvom mieste nemôžu stáť rezorty, úrady, tlačivá, lehoty, klasifikácie, “pingpongovanie” zodpovednosti a kompetencií, ale človek odkázaný na pomoc. Systém sa musí prispôsobovať človeku a nie človek systému. Zvlášť v tejto náročnej dobe sa ukazuje ako je nevyhnutné budovať systém, aby nebolo treba behať od okienka k okienku, z úradu na úrad, ale aby informácie a pomoc boli na jednom mieste.

FKI má viacero konkrétnych odporúčaní. Navrhuje spoločnú nezávislú posudkovú činnosť pre samosprávu, štátnu správu a Sociálnu poisťovňu, vytvorenie podmienok pre čím dlhšie zotrvanie v domácom prostredí, odovzdávanie príspevku na odkázanosť do rúk prijímateľa pomoci, zjednotenie poskytovania sociálnych a zdravotných služieb a obligatórne poskytnutie sociálnej pomoci. Ďalšími dôležitými témami podľa FKI je podporovanie aktivít cirkví a kresťanských inštitúcií v službe Rómom, prehĺbenie medzisektorovej spolupráce a dosahovanie synergie pri prekonávaní chudoby, redukovanie hazardu, intenzívnejšia podpora zamestnanosti s dôrazom na mladých a podnety pre rodinnú politiku. „Rodina nie je sociálny pacient. Je to komunita, ktorá vytvára a buduje spoločnosť. Preto podčiarkujeme potrebu oddelenia rodinnej politiky od sociálnej. Jednotkou, ktorá najmenej odčerpáva zdroje zo sociálneho systému, a naopak do neho prispieva, je fungujúca stabilná prirodzená rodina založená manželstvom“, zdôraznila členka predsedníctva FKI, Katka Hulmanová.

Sme presvedčení, že skúsenosti a pohľady ľudí, ktorí denne stoja pri chudobných a odkázaných, inšpirujú zodpovedných a budú zahrnuté do Programového vyhlásenia vlády.

 
2.4.2020 | Autor: Pavol Kossey | Spoločnosť | čítané: 300 krát