PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18781/pomoc_pre_vsetkych_presovcanov.html

Pomoc pre všetkých Prešovčanov

Šíriaca sa pandémia koronavírusu si doteraz vyžiadala množstvo rozsiahlych obmedzení na celom Slovensku. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj situácie prijalo mesto Prešov ústretové ekonomické opatrenia v prospech všetkých Prešovčanov.

Posúvame termíny splátok miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad
Mesto Prešov presunie termín 1. splátky miestnych daní na obdobie letných prázdninových mesiacov roku 2020 pre fyzické aj pre právnické osoby. Taktiež presunieme termín 1. splátky poplatku za komunálny odpad na obdobie letných prázdninových mesiacov roku 2020 pre fyzické osoby. Konkrétny dátum určíme v závislosti od vývoja situácie. Táto zmena splatnosti by nemala výrazne negatívne ovplyvniť rozpočet mesta. Môže to však spôsobiť nižšia solventnosť daňovníkov a poplatníkov v súvislosti s pozastaveným, respektíve obmedzeným podnikaním firiem a prevádzok, a tiež nižšia solventnosť fyzických osôb.

Príspevky za pobyt dieťaťa v materských školách momentálne rodičia detí neplatia
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole rodičia prešovských detí v súčasnosti uhrádzať nemusia. Za mesiac marec zaplatia len pomernú časť príspevku za prvých 9 dní, počas ktorých prebiehal v MŠ vyučovací proces. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31.7.2020.

Doplatky za obedy v základných školách momentálne rodičia žiakov neplatia
Rodičia žiakov základných škôl v meste Prešov doplácajú za obedy v školských jedálňach doplatok a režijné náklady len v prípade, že bolo jedlo objednané, uvarené a žiakom reálne vydané. To znamená, že v súčasnej situácii keď sú všetky prešovské školy a zariadenia školského stravovania zatvorené, rodičia doplatky za obedy uhrádzať nemusia.

V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, alebo neznížia ich výšku, takto vzniknuté preplatky na stravnom budú zúčtované všetkým stravníkom po ukončení školského roka 2019/2020, a preplatky budú zaslané na účty rodičov najneskôr do 31.7.2020.

Prispievame seniorom na stravu
Mesto Prešov má prijaté všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého môžu seniori požiadať o jednorazový príspevok na stravovanie. Žiadosť je potrebné podať na Odbore služieb pre občanov na mestskom úrade. Tlačivo je k dispozícii na stiahnutie aj na web stránke mesta Prešov.

DPMP pripravuje návrh predĺženia platnosti časových cestovných lístkov
Dopravný podnik mesta Prešov chce vyjsť v ústrety tým cestujúcim, ktorí majú predplatené časové lístky, avšak v čase mimoriadnej situácie MHD vôbec nevyužívajú. DPMP finalizuje prípravu návrhu predĺženia platnosti časových cestovných lístkov, pričom v tejto súvislosti už boli oslovené aj všetky dotknuté obce, do ktorých premáva prešovská MHD. Po odsúhlasení zo strany obcí DPMP predstaví konkrétny návrh, ktorý bude platný pre I. aj II. tarifné pásmo.

PREŠOV REAL vo výnimočných prípadoch umožní odklad úhrady nájomného
Spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. , ktorá spravuje mestské nebytové priestory bude individuálne posudzovať všetky žiadosti od nájomcov, ktorí boli nútení v dôsledku obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 zavrieť svoje prevádzky. V opodstatnených a výnimočných prípadoch bude žiadateľom umožnený odklad úhrady nájomného za nebytové priestory maximálne o 30 dní.

Okrem prvého balíka uvedených opatrení, ktoré mesto Prešov už zaviedlo alebo zavedie v najbližších dňoch, je radnica pripravená navrhnúť aj ďalšie ústretové opatrenia pre Prešovčanov v závislosti od vývoja situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19.

 
3.4.2020 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 593 krát