Nedeľa, 25. október 2020
Meniny má Aurel | zajtra Demeter

Prešovská univerzita prešla na dištančnú výučbu všetkých prednášok

Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie došlo od 13. októbra na Prešovskej univerzite v Prešove (PU) k prechodu na dištančné vzdelávanie prednášok na všetkých jej fakultách. Prezenčnou metódou sa realizujú vybrané praktické a laboratórne cvičenia, avšak za dodržania prísnych opatrení.

„Prioritou našej univerzity je bezpečnosť jej študentov, ako aj všetkých zamestnancov univerzity, preto epidemickú situáciu na Slovensku, regióne i univerzite detailne monitorujeme a podľa toho prijímame aj platné opatrenia nielen vo vzťahu k vyučovaciemu procesu, “ zdôraznil Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity.

Dištančná metóda vedenia prednášok bola na univerzite zavedená od 5. októbra, týkalo sa to tých prednášok, ktorých sa zúčastňovalo viac ako 50 študentov. Od 13. októbra však na univerzite platí nové opatrenie, ktoré vzhľadom na súčasný stav epidemickej situácie vydal rektor po zasadnutí vedenia univerzity.

„Opatrenie platné od 13. októbra určuje, že všetky prednášky, uskutočňované na všetkých fakultách univerzity a celouniverzitných pracoviskách, budú až do zrušenia tohto opatrenia prebiehať iba dištančnou metódou, “ zdôraznil rektor Kónya. Zároveň doplnil, že prednášky, uskutočňované touto metódou, musia byť pre študentov prístupné najmenej počas nasledujúcich 48 hodín.

Metóda vedenia seminárov je v kompetencii dekanov fakúlt
O organizácii ďalších foriem štúdia rozhodujú dekani fakúlt a riaditelia celouniverzitných pracovísk, s ohľadom na špecifiká jednotlivých študijných programov.
Prezenčnou metódou sa aktuálne uskutočňujú laboratórne cvičenia a praktické semináre na Fakulte humanitných a prírodných vied, vybrané praktické semináre na Gréckokatolíckej teologickej fakulte a Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. Semináre a praktické cvičenia realizuje prezenčne aj Fakulta zdravotníckych odborov, pričom sa to týka študentov 1.a 2. ročníka, pretože končiaci študenti sú na základe Usmernenia hlavného hygienika povolaní na prax do nemocnice. Blokovú prezenčnú výučbu v závislosti od vývoja epidemickej situácie v prípade praktických predmetov, ktoré nie je možné odučiť dištančne, plánuje realizovať aj Fakulta športu.
Ostatné fakulty, ako Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta manažmentu komplexne prerušili prezenčnú výučbu a dištančnou metódou realizujú aj vedenie seminárov.
Prísne dodržiavanie hygienických opatrení
Aj napriek tomu, že sa počet študentov v univerzitných priestoroch výrazne obmedzil, univerzita dôsledne dbá na dodržiavanie hygienických opatrení a rôznymi spôsobmi apeluje na rešpektovanie zásad R. O . R (rúška, odstupy a dezinfekcia rúk). Študentov a pedagógov na túto povinnosť upozorňujú aj veľké plagáty, ktoré sú umiestnené na každom kroku. Pri všetkých vstupoch do univerzitných budov a na rôznych frekventovaných miestach sú rovnako rozmiestnené aj zariadenia na dezinfekciu rúk. Okrem toho, že zamestnanci a študenti musia mať v priestoroch univerzity rúško alebo ochranný štít, vedenie univerzity odporúča používať aj rukavice.

Na internátoch nie je ani jeden infikovaný
Na Prešovskej univerzite aktuálne študuje takmer 8500 študentov, pričom bolo zaznamenaných približne 0,5% študentov, ktorí sú pozitívni na COVID 19. Približne tretina z nich do školy ani nenastúpila. Univerzita má pod kontrolou aj situáciu vo svojich študentských domovoch. „Na všetkých štyroch internátoch s kapacitou takmer 1920 lôžok sa doteraz neobjavil ani jeden pozitívny prípad ochorenia COVID 19. V študentských domovoch našej univerzity platia od vypuknutia pandémie prísne hygienické opatrenia a ich dodržiavanie sa striktne kontroluje. Naďalej taktiež platí zákaz návštev na internátoch, a to až do odvolania, “ priblížila Jana Burgerová, prorektorka PU. Zároveň doplnila, že univerzita v tejto veci dôsledne postupuje na základe semaforu určeného pre ubytovacie zariadenia.

Komplexný prehľad za každú fakultu, keďže nie je možné vzhľadom na heterogenitu jednotlivých fakúlt, zaviesť plošné opatrenie vo vzťahu k výučbe seminárov

FILOZOFICKÁ FAKULTA: dočasné prerušenie prezenčnej výučby, a to od 13.októbra 2020 do 25.októbra 2020 a prechod na dištančnú výučbu
Filozofická fakulta svojim Opatrením dekana z 12.10.2020 prechádza na dištančnú metódu štúdia. Za daných podmienok je to prirodzené pokračovanie opatrení, ktoré prijímala Prešovská univerzita v Prešove 1. a 5.októbra 2020 v súvislosti s zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou. V záujme ochrany zdravia všetkých aktérov vedenie Filozofickej fakulty PU v Prešove na svojom zasadnutí 12.10.2020 rozhodlo o dočasnom prerušení prezenčnej výučby a o prechode na dištančnú metódu výučby. Uvedené rozhodnutie je v súlade s opatreniami vlády SR a v konečnom dôsledku svojou povahou by malo minimalizovať šírenie Covidu19 medzi študentami a zamestnancami fakulty. Prerušenie prezenčnej výučby by malo trvať do 25.10.2020 a až čas a vývoj epidemiologickej situácie ukáže, do akej miery bude reálny a hlavne bezpečný návrat do „školských lavíc“.

Prerušenie sa týka všetkých študijných programov na FF PU (v dennej aj externej forme štúdia). V danom období bude celá výučba prednášok, seminárov a cvičení realizovaná dištančne, respektíve on-line – pripojením všetkých študentov z prostredia mimo priestorov fakulty.

Pre dištančnú, respektíve on-line metódu výučby je možné využívať aplikáciu Microsoft Teams a Moodle. Prednášky, semináre a cvičenia sa budú realizovať v časoch vyučovacích hodín podľa zverejneného rozvrhu Filozofickej fakulty platného pre zimný semester 2020/2021. Aplikácia Microsoft Teams je k dispozícii bezplatne pre všetkých študentov Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí majú aktivované univerzitné e-mailové konto (smail.unipo.sk).

GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA: v zmysle opatrenia rektora z dňa 5. 10. 2020 sa prednášky realizujú dištančnou metódou podľa stanoveného rozvrhu na základe uznesenia Kolégia dekana fakulty. Predmety praktického charakteru budú prednášané prezenčnou formou.

FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED: prerušenie prezenčnej výučby od 13. 10. 2020 (do odvolania) a prechod na dištančnú výučbu s výnimkou laboratórnych cvičení.
Laboratórne cvičenia a praktické semináre s nevyhnutnou účasťou študentov budú naďalej prebiehať prezenčnou metódou po dohode s vyučujúcim pri dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení.

FAKLULTA MANAŽMENTU: dočasné prerušenie prezenčnej výučby vo všetkých rozvrhovaných priestoroch fakulty, a to od 5.októbra 2020 do 18.októbra 2020. a prechod na on-line
Prednášky budú prebiehať on-line celý semester. Zatiaľ je stanovený termín pokiaľ ide o semináre do 18.októbra 2020, ale po tomto termíne sa fakulta podľa vývoja epidemiologickej situácie rozhodne, ako bude postupovať vo vzťahu k možnému hybridnému vedeniu seminárov.
Prerušenie sa týka všetkých študijných programov na FM PU (v dennej aj externej forme štúdia). V danom období bude celá výučba prednášok a seminárov (resp. konzultácií) realizovaná výlučne on-line systémom pripojením všetkých študentov z prostredia mimo priestorov fakulty.
Všetci študenti fakulty sú povinní byť on-line pripojení s využitím aplikácie Microsoft Teams na všetkých prednáškach a seminároch a prezentovať svoju účasť v časoch vyučovacích hodín podľa pôvodného zverejneného rozvrhu Fakulty manažmentu platného pre zimný semester 2020/2021.
Štandardná kvalitná výučba formou prednášok a seminárov sa bude uskutočňovať prostredníctvom vytvorených tímov v MS Teams a schôdzí v rámci jednotlivých tímov podľa platného rozvrhu. Aplikácia Microsoft Teams je k dispozícii bezplatne pre všetkých študentov Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí majú aktivované univerzitné mailové konto (smail.unipo.sk).

PEDAGOGICKÁ FAKULTA: prerušenie prezenčnej výučby od 12. 10. 2020 a prechod na dištančnú výučbu
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej PF PU v Prešove) sa vzhľadom na zhoršujúcu epidemickú situáciu, osobitne v Prešovskom kraji, rozhodla od pondelka 12. 10. 2020 prerušiť prezenčnú výučbu jej študentov a realizovať dištančnú výučbu, s podporou MS Teams a LMS Moodle. S používaním LMS Moodle má PF PU v Prešove dlhoročné skúsenosti ako súčasťou podpory prezenčnej výučby. Z tohto dôvodu bol prechod na dištančnú výučbu na našej fakulte okamžitý a plynulý. Jednotlivé predmety majú svoju elektronickú podporu v tomto prostredí, kde si študenti vedia nájsť prehľadne štruktúrované študijné materiály, aktivity, či priebežné zadania a vnímajú ich ako prospešnú a neoddeliteľnú súčasť svojho vysokoškolského vzdelávania.
S ohľadom na vývoj epidemickej situácie bude Pedagogická fakulta PU v Prešove monitorovať aktuálny stav, vyhodnocovať relevantné informácie a následne informovať svojich študentov o prijímaných opatreniach.

PRAVOSLÁVNA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA: Od 14.10. prechod na dištančnú metódu, pričom výnimku budú mať iba niektoré semináre (cvičenia), ktoré nie je možné viesť dištančnou formou, a to po dohode vyučujúceho s dekanom. Dištančná výuka bude prebiehať podľa už zverejneného rozvrhu hodín do konca októbra alebo do odvolania.

FAKULTA ŠPORTU: prerušenie prezenčnej metódy výučby od 05. 10. 2020 od 12:25 hod. do 16. 10. 2020 a prechod na dištančnú metódu
Fakulta športu realizovala výučbu do 05. 10. 2020 prezenčnou metódou. Na základe Opatrenia Prešovskej univerzity v Prešove k aktuálnej epidemiologickej situácii a samotného výskytu tohto ochorenia u študentov musela Fakulta športu PU v Prešove postupne prerušovať výučbu v jednotlivých ročníkoch a študijných programoch.
Následne Fakulta športu PU v Prešove dočasne prerušila od 05. 10. 2020 od 12:25 hod. do 16. 10. 2020 prezenčnú metódu výučby. Výučba teoretických predmetov prebieha dištančnou metódou. Výučbu praktických predmetov, ktoré nie je možné odučiť dištančne, plánujeme v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie riešiť dodatočne blokovou prezenčnou výučbou.

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV: v zmysle opatrenia rektora z dňa 5. 10. 2020 sa prednášky realizujú dištančnou metódou podľa stanoveného rozvrhu
Semináre a cvičenia sa uskutočňujú prezenčne (po jednotlivých katedrách urobený harmonogram výučby tak, aby boli dodržané prísne hygienické a epidemiologické opatrenia) buď vo veľkých prednáškových miestnostiach, alebo študenti s vyučujúcimi podelení do malých skupín na dopoludňajšiu a popoludňajšiu výučbu (praktické cvičenia). Týka sa to študentov 1.a 2. ročníka, pretože končiaci študenti sú na základe Usmernenia hlavného hygienika povolaní na prax do nemocnice. Takáto výučba potrvá do odvolania.

Mohlo by Vás zaujímať
AKTUALIZÁCIA: Pre ochorenie COVID-19 sú v Prešove zatvorené už tri školy
Ochorenie COVID-19 bolo potvrdené medzi pedagógmi a žiakmi už na niekoľkých prešovských základných školách. Niektoré z nich sú kompletne zatvorené a vyučovanie dočasne prebieha dištančnou formou – online.
Na Prešovskej univerzite vznikne Didaktický park symbolizujúci regióny Slovenska a Poľska
V západnej časti areálu Prešovskej univerzity v Prešove (PU) prebiehajú práce na výstavbe Didaktického parku. Ten bude určený ako doplnkový prvok výučby nielen pre študentov, ale aj návštevníkov univerzitného areálu. Park je koncipovaný ako list stromu, pričom jednotlivé chodníky – žily listu – vymedzujú vybrané regióny slovensko-poľského pohraničia.
Materská škola na Budovateľskej ulici v Prešove je opäť zelená
Ani obmedzené fungovanie v uplynulých mesiacoch nezabránilo 12 škôlkam splniť podmienky na získanie medzinárodného certifikátu programu Zelená škola. Už po piaty raz ho získala aj MŠ Budovateľská v Prešove.
Žiaci ZŠ Šrobárova v Prešove sa budú dva dni učiť z domu
AKTUALIZÁCIA 12.10.2020: ZŠ Šrobárova 20 v Prešove zostáva naďalej zatvorená. Dôvodom sú pozitívne testy na ochorenie COVID-19 u jedného žiaka a jedného pedagóga. RÚVZ Prešov vydal rozhodnutie o zákaze prevádzky školy, ktorý potrvá až do doby negativity dotknutých osôb. Vyučovací proces bude pokračovať online – dištančnou formou cez Edupage.
Prešovská univerzita sa zapojila do projektu zelená jedáleň
Od nového akademického roka sa súčasťou denného menu jedálne Prešovskej univerzity v Prešove (PU) stali rastlinné jedlá. Cieľom iniciatívy, ktorá je výsledkom spolupráce PU a Slovenskej vegánskej spoločnosti, je poskytnúť študentom a zamestnancom vyváženejšiu a zdravšiu stravu.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Iné: Ponúkam
Iné: Ponúkam
Výučba/doučovanie angličtiny

Som učiteľka angličtiny a ponúkam vyučovanie/doučovanie žiakov aj dospelých (s fakturáciou).V centre môjho záujmu študent a jeho vzdelávacie potreby. Možnosť realizácie hodín cez Skype, Zoom, g-mail video-hovor. O obsahovom zameraní, frekvencii hodín, vašich očakávaniach a špeciálnych požiadavkách sa dohodneme na úvodnej hodine. Bližšie informácie o bohatých profesionálnych skúsenostiach poskytnem e-mailom.Cena: 7 EUR bez DPH/45 min.

0940797934 | | cena: 7,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.