Utorok, 18. máj 2021
Meniny má Viola | zajtra Gertrúda

Primátorka Prešova ocenila najlepších učiteľov

Deň učiteľov je v Prešove každoročne spojený s oceňovaním pedagogických zamestnancov. Tento rok sa pre protipandemické opatrenia nemohlo uskutočniť tradičné slávnostné odovzdávanie ocenení v PKO. Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová ocenila najlepšie učiteľky a učiteľov na pôde radnice.

Deň učiteľov je v Prešove každoročne spojený s oceňovaním pedagogických i nepedagogických zamestnancov. V súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa tradičné slávnostné oceňovanie v PKO Čierny orol nemohlo uskutočniť. Pedagógov, ktorí mimoriadnym spôsobom vykonávajú svoju prácu, ocenila primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v Obradnej sieni MsÚ v Prešove.

„Situácia je už viac ako rok úplne iná, na akú sme boli zvyknutí. O to viac si vážim, že sa môžeme stretnúť aspoň v takejto komornejšej, no o to srdečnejšej atmosfére. Dovoľte mi, aby som sa Vám zo srdca poďakovala za všetko, čo ste zvládli za posledný rok. Ďakujeme za Vašu nenahraditeľnú prácu, za vedenie a motiváciu detí a žiakov, a to aj napriek chýbajúcemu osobnému kontaktu. Všetci si veľmi prajeme, aby sa situácia postupne zlepšovala a aby boli škôlky a školy v Prešove i na celom Slovensku opäť miestom príjemných zážitkov, kde deti a žiaci získajú všetky dôležité poznatky potrebné pre ich budúcnosť a možnosti pre rozvíjanie svojich schopností a talentov, " uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová vo svojom príhovore učiteľom.

Z prešovských materských škôl boli ocenené:

Zuzana Bušová – učiteľka, MŠ Bratislavská 3: Pani učiteľka Bušová patrí medzi učiteľky, ktoré sa nezmazateľne zapísali do sŕdc detí, ich rodičov, aj kolegýň. Je učiteľkou na predprimárnom vzdelávaní. Aktívne pomáha pri realizácii všetkých školských projektov a akcií. Úspešne získava sponzorov pre školu. Realizuje veľký projekt Čarovná záhrada, je koordinátorkou projektu separácia odpadu v materskej škole. Aktívne zapája o projektu nielen deti, ale aj rodičov. Dáva za vzor všetkým okolo seba, aké dôležité je triedenie odpadu. Tvorivý a maximálne ľudský prístup k deťom z nej robia výborného pedagóga, ktorého si pamätá každé dieťa.

Jana Hláčová – učiteľka, MŠ Haburská 9: V materskej škole v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová pracuje pani Hláčová ako učiteľka dlhé roky. Celý svoj život venuje práci s deťmi. Svoju prácu miluje, deti vie zaujať. Pod jej rukami sa priestor materskej školy mení na nepoznanie. Vymýšľa a zapája sa do všetkých školských aj mimoškolských akcií. Aj vo svojom veku môže energiu rozdávať všetkým dookola.

Magdaléna Fesičová – učiteľka, MŠ Budovateľská 8: Pani učiteľka je jedinečná a svoju osobnosť výrazne vtláča do života materskej školy. Jej spravodlivý prístup ku každému dieťaťu, špeciálne zvolený prístup k deťom, ktoré si to vyžadujú, ako aj akceptovanie každého dieťaťa i rodiča sú u nej neoceniteľné. Deti, rodičov i kolegyne si získala svojou systematickou prácou, kde je záujem o dieťa vždy na prvom mieste. V práci má pre ňu dôležité miesto hudobná výchova, hra na akordeón a robí hudobný sprievod v ľudovom súbore „PIERKO“.

Mgr. Ingrid Jelínková – riaditeľka MŠ Sabinovská 22A: Niekoľko rokov pracovala v MŠ Sabinovská ako zástupkyňa riaditeľky, kde sa osvedčila jej flexibilita, tvorivosť, zodpovednosť. Od roku 2014 materskú školu vedieš ako riaditeľka. Aj vďaka jej angažovanosti prešla škola výraznými rekonštrukčnými zmenami. Okrem iného zapája školu do mimoškolských podujatí, aktivít, súťaží. Ako jedna z mála riaditeliek pokračuje v niekoľkoročnom inkluzívnom programe začleňovania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a úzko spolupracuje s občianskym združením „Vyrovnávanie šancí“. Vďaka tejto spolupráci bola v škole zradená požičovňa kníh a hračiek, prístupná všetkým deťom. Jej charakterové vlastnosti pomáhajú udržiavať optimistickú pracovnú klímu v kolektíve.

Ocenenie si odniesol aj Mgr. Jozef Kurty – bývalý zástupca riaditeľa v ZŠ Šrobárova v Prešove. Počas 42-ročnej pedagogickej praxe pracoval ako učiteľ primárneho vzdelávania. Od roku 1989 bol zástupcom riaditeľa školy na hospodárskom úseku. Jeho prioritou je zabezpečovanie úloh spojených s dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, úloh civilnej ochrany, požiarnej ochrany na škole a hygienických predpisov. Spravuje neivestičný fond Šrobárik na podporu mimoškolských aktivít žiakov, na zabezpečenie učebného a audiovizuálneho materiálu. V súčasnosti vyučuje informatiku. Prispel k zaradeniu Základnej školy na Šrobárovej ulici medzi progresívne školy, ktoré úspešne realizujú projekty na zabezpečenie interaktívnej výučby na škole.

Za svoju prácu získali ocenenia aj títo učitelia prešovských základných škôl:
Mgr. Alena Sopirjáková – učiteľka, ZŠ Važecká 11: V základnej škole pracuje už od jej vzniku ako učiteľka 1. stupňa. Každoročne zapája školu do projektu Do školy bezpečne. Aktuálne pôsobí ako spoluorganizátorka projektu Erasmus plus – mobility žiakov. Žiakov vedie k láske k hudbe a tancu. Organizuje školské kultúrne podujatia, vianočné koncerty a spevácke súťaže. Žiaci pod jej vedením každoročne dosahujú výborné výsledky v rôznych súťažiach.

Mgr. Zita Sedláková – učiteľka, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 2: Patrí dlhodobo k najaktívnejším učiteľom na 1. stupni v ZŠ sv. Mikuláša. Vyniká osobitných vzťahom k umeniu a jeho interpretácii. So svojimi žiakmi sa pravidelne zúčastňuje divadelných prehliadok, výtvarných a recitačných súťaží, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svoj vzťah k umeniu vyjadruje prostredníctvom estetizácie interiéru školských priestorov.

PaedDr. Pavol Krajňák – zástupca riaditeľky ZŠ Československej armády 22: Je dlhoročným a skúseným pedagógom primárneho vzdelávania. Od roku 2013 vykonával funkciu pedagogického zástupcu pre 1. stupeň. So svojimi žiakmi obsadil v matematických súťažiach popredné umiestnenia. Spolupracuje na projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a spolu so žiakmi overuje inovatívne metodiky v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Od roku 2017 má na starosti nepedagogických zamestnancov, údržbu a chod školy, vrátane elokovaného pracoviska na Odborárskej ulici. Je správcom školského majetku a k jeho ochrane vedie nielen svojich kolegov, ale aj žiakov. Je iniciatívny pri zavádzaní nových postupov a zmien.

Mgr. Daša Cabanová – učiteľka, ZŠ Májové námestie 1: Na škole pôsobí od roku 1997 ako učiteľka anglického jazyka, ruského jazyka a občianskej náuky ako dlhoročná triedna učiteľka a s veľkou empatiou pristupuje svojim žiakom a ich rodičom. Pracuje ako predsedníčka predmetovej komisie i cvičná učiteľka pre študentov Prešovskej univerzity. Je koordinátorkou vzdelávacieho programu. Intenzívne sa venuje zvyšovaniu záujmu žiakov o cudzí jazyk. Založila na škole ojedinelú knižnicu cudzích jazykov. Vytvorila tradíciu olympiády v anglickom jazyku už na 1. stupni ZŠ. Precízne organizovala jazykové pobytové kurzy žiakov, s dôrazom na spoznávanie cudzích jazykov, ale aj kultúry a kultúrneho dedičstva iných národov. Aktívne organizuje rôzne súťaže, podujatia i programy v cudzích jazykoch.

Hedviga Ficková Malastová, Dis. art. – zástupkyňa riaditeľa ZUŠ Jána Pöschla na Prostějovskej ulici 36: V pozícii hudobného pedagóga rozvíja a usmerňuje interpretačný talent svojich žiakov už 37 rokov. Jej pracovná vytrvalosť nemá v kolektíve školy konkurenciu. Za takmer sedemročné obdobie vo funkcii zástupkyne Základnej umeleckej školy Jána Pöschla sa významnou mierou zaslúžila o zvýšenie úrovne umeleckého vzdelávania na tejto škole, neúnavne sa podieľa na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoja školy.

Mgr. Alena Žabecká – učiteľka, ZŠ Kúpeľná 2: Počas svojej 43-ročnej pedagogickej kariéry ako učiteľky primárneho vzdelávania vynaložila veľa síl za zeefektívňovanie výchovného procesu. Svoje pedagogické majstrovstvo zúročila aj ako zástupkyňa riaditeľa školy. Intenzívne sa podieľala na príprave, ako aj realizácii projektov na škole. K zverených žiakom prejavovala veľkú mieru pedagogického citu, poskytovala im veľa tvorivých myšlienok a úvah, nie raz obetovala aj svoj voľný čas na to, aby svojim žiakom poradila a vypočula ich.

Všetkým oceneným pedagógom srdečne blahoželáme!

Hedviga Ficková Malastová, Dis. art.
Jana Hláčová
Magdaléna Fesičová
Mgr. Alena Sopirjáková
Mgr. Alena Žabecká
Mgr. Daša Cabanová
Mgr. Ingrid Jelínková
Mgr. Jozef Kurty
Mgr. Zita Sedláková
PaedDr. Pavol Krajňák
Zuzana Bušová
Mohlo by Vás zaujímať
V modrom pásme R bude platiť nový cenník jednorazového parkovania
Ceny krátkodobého parkovania v modrom tarifnom pásme sa od 3.5.2021 zmenia. Mesto Prešov pristupuje k úprave cenníka s cieľom zefektívniť regulované parkovanie v širšom centre.
Bardejovské Kúpele poskytujú MLS laserovú terapiu v kombinácii s magnetoterapiou Laser už bojuje s následkami ochorenia Covid -19
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. začali prakticky využívať na rehabilitáciu pacientov po covidovej infekcii aj MLS laserovú terapiu v kombinácii s magnetoterapiou. Laser dorazil do kúpeľov 9.apríla 2021 a po následnom zaučení personálu ho v utorok 20.apríla 2021 slávnostne začali používať na liečbu.
V Prešove sa začína kosba verejnej zelene
V Prešove sa od začiatku mája začína kosiť verejná zeleň. Pracovníci TSMP, a.s. postupne kosia líniovú a parkovú zeleň vo vlastníctve mesta.
Mesto Prešov sa pripravuje na postupné zavádzanie množstvového zberu odpadu
Mesto Prešov chystá veľkú zmenu v rámci zberu odpadu z domácností. Pôjde o spustenie množstvového zberu s cieľom znížiť podiel komunálneho odpadu, ktorý je nevyhnutné skládkovať alebo spaľovať. Okrem pozitívnych vplyvov na životné prostredie však mesto ušetrí aj na vývoze odpadu.
NAKA ukončila vyšetrovanie: Mesto Prešov pri asanácii bytovky na Mukačevskej neporušilo zákon
Mesto Prešov pri likvidácii bytového domu na Mukačevskej ulici a pri následnom odvoze sutín neporušilo zákon. Vyplýva to zo záverov uznesenia Národnej kriminálnej agentúry. Rozhodnutie následne potvrdila aj Krajská prokuratúra Prešov.
Prvý zber elektroodpadu v tomto roku sa v Prešove uskutoční 24. apríla
Celoročný bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov najmä zo skupiny tzv. bielej techniky pokračuje aj v tomto roku. Prvý zber bude už v sobotu 24. apríla 2021.
Aktuálny režim na úseku dokladov a evidencií vozidiel
Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike oddelenia dokladov a evidencií od utorka 20. apríla 2021 prechádzajú na nový režim s obmedzeniami, vyplývajúcimi z aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej vstup osôb do priestorov prevádzok a zamestnávateľov
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.