Sobota, 28. máj 2022
Meniny má Viliam | zajtra Vilma

Začína sa asistované sčítanie obyvateľov

Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia pracovať s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021.

Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s COVID automatom a v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove. V zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sčítaní“) musí byť asistované sčítanie realizované počas 6-tich týždňov najneskôr do 31. 10. 2021. Predseda Štatistického úradu SR vydal rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklé bydlisko. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má sčítaciu povinnosť jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Čo je asistované sčítanie
Asistované sčítanie realizuje Mesto Prešov v súčinnosti so Štatistickým úradom SR. Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov.

Mesto Prešov na svojom území zriadilo 11 kontaktných miest:

Kultúrne zariadenie PKO Centrum, Prostějovská 35D, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-16.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-16.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-16.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Nákupné centrum Centrál, Československej armády 29, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-17.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-17.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-17.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Zariadenie Pod dubom, K Okruhliaku 3, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-17.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-17.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-17.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Komunitné centrum, K Starej tehelni 7, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-17.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-17.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-17.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Zdravotné stredisko, Haburská 9, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-17.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-17.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-17.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Mestský úrad, Jarková 26, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-16.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-16.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-16.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Kultúrne zariadenie PKO Šváby, Švábska 27, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-16.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-16.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-16.00

Pi: 09.00-12.0013.00-15.00

Zdravotné stredisko, Námestie osloboditeľov 15, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-17.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-17.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-17.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Nákupné stredisko Opál, Zemplínska 13, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-17.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-17.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-17.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Kultúrne zariadenie PKO Sekčov, Exnárova 1A, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-16.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-16.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-16.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Zariadenie U Komiňara, Sekčovská 54, Prešov
Po: 09.00-12.00 13.00-17.00

Ut: 09.00-12.00 13.00-17.00

St: 09.00-12.00 13.00-17.00

Št: 09.00-12.00 13.00-17.00

Pi: 09.00-12.00 13.00-15.00

Realizácia asistovaného sčítania
Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou počítača, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

Obyvateľ, napr. z dôvodu imobility, má možnosť požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zatelefonovaním na call centrum Štatistického úradu SR alebo na Mestský úrad v Prešove. Telefónne číslo call centra Štatistického úradu SR bude zverejnené po spustení asistovaného sčítania na stránke www.scitanie.sk, telefónne čísla na Mestský úrad v Prešove sú: 051/3100513, 3100514 a 3100510.

Po objednaní si mobilného asistenta tento kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.

Skupiny obyvateľstva s osobitným prístupom
V rámci asistovaného sčítania obyvateľov sa zvýšená pozornosť venuje skupinám obyvateľov, ktorých sčítanie si z rôznych dôvodov môže vyžiadať osobitný prístup. Sú to najmä obyvatelia v zariadeniach (napr. zariadenie sociálnych služieb, zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti), ľudia bez domova a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Obyvatelia, ktorí sú klientmi zariadenia majú možnosť v období asistovaného sčítania sčítať sa na jednom z 11-tich kontaktných miest v meste Prešov alebo telefonicky požiadať Mestský úrad v Prešove o mobilného asistenta sčítania. V určitých typoch zariadení (Centrum sociálnych služieb Vita vitalis na Volgogradskej ul. č. 5 v Prešove, Zariadenie pre seniorov Náruč na Veselej ul. č. 1 v Prešove, Zariadenie pre seniorov Harmónia na Cemjate č. 4 v Prešove, Centrum pre deti a rodiny na Požiarnickej ul. č. 3 v Prešove, Špecializovaná nemocnica MINERAL-SLOVAKIA, s. r. o. , na Ul. Marka Čulena 27 v Prešove) však bude v období asistovaného sčítania pôsobiť stacionárny asistent sčítania v zariadení, ktorý zabezpečí sčítanie klientov zariadenia.

Ľudia bez domova môžu sčítať sa v období asistovaného sčítania na jednom z 11-tich kontaktných miest v meste Prešov alebo požiadať Mestský úrad v Prešove o mobilného asistenta sčítania. Mesto Prešov zároveň zabezpečí sčítanie ľudí bez domova, ktorí majú nahlásený trvalý pobyt na adrese Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73. Mesto Prešov taktiež zabezpečí sčítanie ľudí bez domova v zariadeniach dočasného ubytovania, ktoré sa nachádzajú na jeho území.

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) tiež využijú službu asistovaného sčítania. Mesto Prešov, na území ktorého sa marginalizované rómske komunity nachádzajú, na základe vlastného uváženia požiadalo o spoluprácu pri sčítaní obyvateľov MRK terénnych sociálnych pracovníkov, komunitných pracovníkov a mestskú políciu, ktorí budú v období asistovaného sčítania pôsobiť ako stacionárni a mobilní asistenti.

Bezpečnosť údajov
Na účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bol vypracovaný samostatný bezpečnostný projekt. V jeho zmysle sú dáta hašované, anonymizované a skriptované. Každá osoba, ktorá pracuje s dátami obyvateľov, bola preverená a zaškolená. Na stacionárnych a mobilných asistentov kladie osobitý dôraz aj zákon o sčítaní. V zmysle tohto zákona môže pozíciu asistenta pri sčítaní vykonávať len osoba dôveryhodná, bez záznamu v registri trestov, staršia ako 18 rokov, musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie a ovládať materinský jazyk. Okrem toho by mala byť techniky zdatná a ochotná poskytovať obyvateľom pomoc a podporu. Každý asistent zároveň podpísal dohodu o mlčanlivosti aj po skončení projektu a bol poučený o práci s GDPR údajmi.

Pandemická bezpečnosť
Pretože asistované sčítanie prebieha v období pandémie COVID-19, boli prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu. Každé kontaktné miesto bude dezinfikované, stacionárny asistent bude mať k dispozícii dezinfekciu rúk a ochranné rukavice. Mobilní asistenti budú tiež vybavení ochrannými prostriedkami.

Ako spoznáte asistenta a čím sa preukáže
Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania na telefónnych číslach call centra Štatistického úradu SR alebo Mestského úradu v Prešove, je možné si spätne overiť zatelefonovaním na Mestský úrad v Prešove. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta na Mestskom úrade v Prešove.

Na záver treba pripomenúť, že NIKTO PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 2021 k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať Mestský úrad v Prešove alebo políciu.

Zdroje informácií
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň k asistovanému sčítaniu obyvateľov a navštívili webové stránky www.scitanie.sk

Mohlo by Vás zaujímať
FOTO: Open Mic v Christianií
Open mic je príležitosť raz mesačne sa stretnúť pri zaujímavej akustickej, ale aj inej hudbe, básňach a poviedkach. Možnosť predstaviť vlastnú tvorbu. Žiadna súťaž, žiadne poroty iba vystupujúci a pozorné publikum.
FOTO: Hex na Stromoradí
Skupina Hex dala v prešovskom hudobnom klube Stromoradie bodku za klubovým turné Back to the Clubs Tour, ktoré pripravila ešte v roku 2019. Jeho zdržanie spôsobila pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia nielen pre organizovanie kultúrnych podujatí. V piatok si kapela, jej fanúšikovia a fanúšikovia klubu užili koncert tak, ako na to boli zvyknutí pred pandémiou a v plnej paráde.
FOTO: BillyBarman na Stromoradí
BillyBarman ukončili svoje ZERO tour v Prešove na Stromoradí takmer po dvojročnom odkladaní. Divákov to ale neodradilo a účasť bola bohatá.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK