PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20184/schvalena_ziadost_o_nfp_na_most_jana_pavla_ii-_v_presove.html

Schválená žiadosť o NFP na Most Jána Pavla II. v Prešove

Mestu Prešov bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt „Most nad riekou Torysa na ul. Jána Pavla II. v Prešove – projektová dokumentácia“, ktorý bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie NFP rozhodol, že v súlade s ustanovením § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadosť mesta Prešov schvaľuje s výškou NFP 78 062,94 €.

Most na ul. Jána Pavla II. v Prešove je vzhľadom na jeho technický stav a parametre zaradený do stavebno-technického stavu VI, čo predstavuje takmer kritický stupeň. V tomto stupni zaradenia a z dôvodu havarijného stavu si mostný objekt, na ktorom je od mája 2022 zjednosmernená premávka, vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

https://www.presov.sk/zmena-organizacie-dopravy-v-meste-presov-z-dovodu-rekonstrukcie-mosta-na-skultetyho-ulici-a-havarijneho-stavu-mosta-na-ulici-jana-pavla-ii--oznam/mid/311356/.html

Predmetom projektu „Most nad riekou Torysa na ul. Jána Pavla II. v Prešove – projektová dokumentácia“ je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na demoláciu starého mosta a naprojektovanie nového mosta s napojením na cyklistickú infraštruktúru.

Uskutočnením tohto projektu sa vytvoria predpoklady na to, aby mohlo mesto Prešov v najbližšom období realizovať stavebné úpravy predmetného mosta, čím sa výrazne zvýši kvalita verejnej infraštruktúry v meste, zvýši sa bezpečnosť, ochrana života a zdravia obyvateľov, úroveň cyklistickej infraštruktúry mesta, kvalita životného prostredia a pod.

Realizácia projektu stavebných úprav mosta na ul. Jána Pavla II. bude priamo nadväzovať na komunikáciu napojenú na mostný objekt na ul. Škultétyho, na ktorom bola koncom roka 2022 ukončená rekonštrukcia z dôvodu jeho havarijného stavu. Výsledkom rekonštrukcie mosta na ul. Jána Pavla II. bude aj jeho napojenie na cyklistickú sieť mesta, keďže súčasťou stavebných prác bude aj vybudovanie cyklochodníka a jeho prepojenie s okolitými úsekmi cyklotrás mesta. Prostredníctvom cyklotrasy okolo rieky Torysa bude tento mostný objekt prepojený s lávkou pri Prešovskej univerzite, ktorej osadenie prebiehalo rovnako v roku 2022.

 
14.3.2023 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 999 krát