Sobota, 23. september 2023
Meniny má Zdenka | zajtra Ľuboš, Ľubor

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Primátor mesta Prešov František Oľha podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

ktoré sa uskutoční

dňa 28. júna 2023 (streda) so začiatkom o 8.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

---

Priamy prenos môžete sledovať tu:

Dopoludnia od 8:00 do cca 13:00: https://www.youtube.com/watch?v=JhHmOsjeTbc

Popoludní od 14:00 do cca 17:00: https://www.youtube.com/watch?v=0eXDxPZabJ4

Večer od 17:00 do konca: https://www.youtube.com/watch?v=n5n8W2fhGLQ

---

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta

2. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

3. Správa z kontroly vybavovania petícii a sťažností občanov za 2. polrok 2022. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2023. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

5. Návrh spoločnosti Millenium s.r.o. na zmenu Územného plánu mesta Prešov. Predkladá: Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik, poverený riadením odboru hlavného architekta MsÚ

6. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2022 a hodnotiaca správa. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2023. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

8. Návrh na prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 183/23/7707-3. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

9. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie Park kultúry a oddychu za rok 2022. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

10. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2022. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

10.01. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

10.02. Technické služby mesta Prešov, a.s. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

10.03. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

10.04. FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

10.05. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.01. Návrh na schválenie MP – výpožička – Zimný štadión Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.02. Návrh na schválenie MP – bezodplatný prevod – ul. Tehelná Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.03. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Ku Kráľovej hore (12225/36) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.04. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Ku Kráľovej hore (12225/20) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.05. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Bajkalská Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.06. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Tokajícka Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.07. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. 17. novembra Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.08. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – Chata Sigord Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.09. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – ul. Švábska Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.10. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu – ul. Škultétyho Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.11. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu – ul. Levočská Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.12. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu – ul. Rusínska Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.13. Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia MsZ č. 893/2022 zo dňa 14. 09. 2022- zámer predaja – NP – OVS – ul. Ďumbierska 20 Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.14. Návrh na schválenie MP zmena uznesenia MsZ č. 948/2022 zo dňa 19. 10. 2022– zámer predaja – NP – OVS – Ďumbierska 30-32 Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Zimná Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Škultétyho Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Krížna Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Grešova Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – ul. Magurská Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena pozemkov – ul. Sídlisko duklianskych hrdinov Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – ul. Sabinovská Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Cemjata Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Jelenia Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Medvedia Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.11. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Pod Táborom (203 m2 ) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.12. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Puškinova Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.13. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Mičurinova Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.14. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Levočská Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.15. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Hrabová Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.16. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Royova Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.17. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Urxova (20 m2 ) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.18. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Urxova (60 m2 ) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.19. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Urxova (cca 100 m2 ) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.20. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Rúrky Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.21. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – PP Záborské Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.22. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja splaš. kanal. a zverenie správy vodovodu – PP Záborské Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.23. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – mestské byty Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.24. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Priatelia Retro Ihriska o. z. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.25. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – ul. Pionierska (2 025m2) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.26. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – ul. Pod Táborom (680 m2) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.27. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č. 909/2022 zo dňa 14. 09. 2022 – zámer predaja – ul. Pod Dubom Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.28. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č. 790/2022 zo dňa 11. 5. 2022 – zámer predaja – PP – ul. Pod Kalváriou (41 m2 ) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.29. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č. 74/2023 zo dňa 22. 02. 2023– zámer zámeny pozemkov Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.30. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uznesenia MsZ č. 802/2022 zo dňa 11.05.2022 – dlhodobý prenájom nehnuteľnosti – ul. Padlých hrdinov Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.31. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uznesenia 648/2021 zo dňa 16. 09. 2021 – dlhodobý prenájom NP – Ako doma, n. o. (ul. Ďumbierska) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.32. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uznesenia 904/2022 zo dňa 14. 09. 2022 – dlhodobý prenájom – ul. Prostějovská Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.33. Návrh na neschválenie MP ako PHOZ– zámer predaja – ul. Pod Táborom (209 m2 ) Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.34. Návrh na neschválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Pod Wilec Hôrkou Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

13. Návrh na zámenu majetku Technických služieb mesta Prešov, a. s. a mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

14. Návrh na schválenie zmeny Stanov Technických služieb mesta Prešov, a. s. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

15. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

16. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 97/2023. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

17. Zmena uznesenia č. 87/2023 zo dňa 22.2.2023 – Mechanizmus výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Prešov Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

18. Program rozvoja bývania mesta Prešov do roku 2030. Predkladá: Mgr. Eva Kakaščíková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

19. Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2023. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta

20. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v zmysle aktuálne schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Eva Kakaščíková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

21. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2023. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

22. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2023. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

23. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov obciam na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

24. Návrh na pričlenenie obcí k spoločnému školskému úradu mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

25. Informatívny prehľad o realizovaných investíciách a investičných požiadavkách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

26. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. Predkladá: Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením odboru rozvojových aktivít MsÚ

27. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Predkladá: Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením odboru rozvojových aktivít MsÚ

27.01. Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja Predkladá: Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením odboru rozvojových aktivít MsÚ

27.02. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - Základné školy v spojení s prírodou Predkladá: Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením odboru rozvojových aktivít MsÚ

28. Návrh na zmenu Štatútu Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín. Predkladá: Mgr. Nika Antolová, vedúca Kancelárie primátora mesta

29. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky „Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny". Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ

30. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Prešov – prerokovanie podnetu. Predkladá: Mgr. Nika Antolová, vedúca Kancelárie primátora mesta

31. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove na obdobie rokov 2023-2027. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ

32. Rôzne.

33. 14.00 hod. – Interpelácie.

34. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

35. Záver.

Mohlo by Vás zaujímať
FOTO: Helfest 2023
Prvý ročník Helfest-u sa predstavil v priestoroch prešovskej Delne. Hviezdy ako Slobodná Európa, alebo Horkíže Slíže si zahrali po boku Heleniných očí, ktoré mali aj ohňovú šou.
POKLADY REGIÓNU 2023
Druhý ročník podujatia Poklady regiónu bude opäť oslavou autenticity a aktivít lokálnych firiem a organizácií. Uskutoční sa v termíne od 22. do 24. septembra 2023.
V Prešove sa začína jesenné upratovanie
Mesto Prešov informuje občanov, že od 2. októbra 2023 sa uskutoční zber objemného odpadu z domácností. Pristavených bude celkom 122 kusov veľkoobjemových kontajnerov.
Likvidácia zhabaného liehu, ktorý prepadol v prospech štátu
Colný úrad Prešov v čističke odpadových vôd v Petrovanoch pri Prešove, zničil takmer 834 litrov liehovín v rôznych spotrebiteľských baleniach, ktoré sa stali majetkom štátu. Liehoviny colný úrad zabezpečil pri výkone svojej činnosti. Časť z nich bola zhabaná v rámci daňového exekučného konania.
OZNAM: Skúška sirén 8.9.2023
Ministerstvo vnútra SR oznamuje občanom, že dňa 8.9.2023 o 12.00 hod. bude preskúšaná schopnosť prevádzky sirén na území SR.
Duálne vzdelávanie na Mestskom úrade v Prešove
Mesto Prešov rozbehlo spoluprácu v oblasti duálneho vzdelávania s Obchodnou akadémiou. Dvom študentkám bude poskytované odborné vzdelávanie v oblasti ekonomických a administratívnych činností na mestskom úrade.
Stav miestnej komunikácie v časti Kúty v Prešove smeruje k riešeniu
Mestu Prešov sa v poslednom období úspešne darí priebežne vysporiadavať pozemky pod komunikáciu v mestskej časti Kúty, ktorá dlhodobo trápi jej užívateľov. Väčšina vlastníkov už podpísala kúpne zmluvy a výrazný posun prinieslo aj posledné rokovanie mestskej rady.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK