Sobota, 24. február 2024
Meniny má Matej | zajtra Frederik, Frederika

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností a oznámenia k poplatku za komunálne odpady

Mesto Prešov informuje občanov o podávaní priznania k dani z nehnuteľnosti a oznámenia k poplatku za komunálne odpady.

Mesto Prešov, ako príslušný správca dane oznamuje, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2023 (predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.). Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 sa podáva v termíne od 1.1.2024 do 31.1.2024. V tejto lehote daňovníci majú povinnosť aj uplatniť si nárok na zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi (potvrdenie ÚPSVaR), zdravotného postihnutia (držiteľ preukazu ťažko zdravotne postihnutý, ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom, rozhodnutie ÚPSVaR pre prevažne alebo úplne bezvládne FO).

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na jednotnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ (t. j. Príloha k opatreniu č, MF/013135/2023-726), ktoré je k dispozícií v objekte na Jarkovej ul. č. 24 - 1. poschodie, v klientskom centre na Jarkovej ul. č. 26 a tiež na internetovej stránke mesta v sekcii "Ako vybaviť".

Vypísané a podpísané tlačivá je potrebné odovzdať priamo na pracovisku dane z nehnuteľností na Jarkovej ul. č. 24 - 1. poschodie, príp. zaslať poštou na adresu MsÚ Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov alebo doručiť do podateľne MsÚ v Prešove na Hlavnej ul. č. 73, resp. do podateľne klientskeho centra na Jarkovej ul. č. 26.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2024 sú v porovnaní s rokom 2023 vyššie a sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov č. 22/2023. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať aj elektronicky, prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.

Pri poplatku za komunálne odpady, ak sa počet osôb nemenil a spôsob vyrubenia poplatku za celú domácnosť jednému poplatníkovi je zhodný s rokom 2023, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť.

Oznamovacia povinnosť poplatníka je pri zmenách oproti roku 2023. Taktiež, ak súčasťou spoločnej domácnosti sú dospelé osoby, resp. došlo k zmene počtu osôb a pôvodný poplatník odmieta prevziať povinnosť poplatníka na rok 2024 platiť poplatok za celú domácnosť, uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť správcovi dane, t.j. oddeleniu daní a poplatkov MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, podaním na pracovisku správy poplatku za komunálne odpady, zaslaním prostredníctvom pošty alebo podaním v podateľni MsÚ, resp. klientskom centre, a to pred vydaním rozhodnutia na rok 2024, resp. elektronicky, prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.

Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím na základe podaného oznámenia o zmenách pre zdaňovacie obdobie roku 2024. V prípade, že k zmenám skutočností dôjde počas kalendárneho roka, a to vznik (nový člen domácnosti) či zánik (zmena pobytu mimo mesta Prešov, predaj nehnuteľností, úmrtie), je poplatník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali, to znamená aj v priebehu kalendárneho roka.

Doručovanie podaní – oznámení k poplatku je obdobné ako pri podaní priznania dane z nehnuteľností, t. j. osobne na pracovisku poplatku za komunálne odpady na MsÚ v Prešove na Jarkovej ul. č. 24 - 2. poschodie, kanc. č. 303, poštou, resp. doručenie do podateľne MsÚ.

Sadzby poplatku za komunálne odpady v porovnaní s rokom 2023 sú vyššie a sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov č. 21/2023. Rozhodnutia o vyrubení dane a poplatku budú daňovníkom doručené v priebehu kalendárneho mesiaca máj a ich splatnosť bude určená v doručenom rozhodnutí. Okrem zákonných znížení a oslobodení k poplatku za komunálne odpady, sú naďalej v platnosti aj zníženia, a to zníženie poplatku o 25% poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 65 rokov, poplatníkovi, ktorý je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe.

Mohlo by Vás zaujímať
Zberateľské unikáty nájdete v centre Prešova aj v tomto roku
Prvá Burza starožitností a kuriozít v roku 2024 sa uskutoční 26. januára od 8.00 hod. na Hlavnej ulici.
Fašiangové slávnosti sa vracajú do centra Prešova
Mesto Prešov a PKO Prešov chystajú fašiangové slávnosti, ktoré si tento rok môžete užiť naplno. Centrum mesta ožije už 9. februára 2024 (piatok) folklórnym fašiangovým sprievodom, ktorý vyvrcholí fašiangovou veselicou, inšpirovanou ľudovými tradíciami.
Do pešej zóny je vjazd autom bez povolenia zakázaný
Mesto Prešov upozorňuje vodičov motorových vozidiel na neoprávnené vjazdy do peších zón a do priestoru zóny s dopravným obmedzením.
Dôraz na prevenciu v prešovských školách
Na prešovských školách sa už dlhodobo pracuje na preventívnych opatreniach, ktorých cieľom je predchádzať nežiaducemu správaniu medzi žiakmi i v školských kolektívoch všeobecne. K tomu má napomôcť úzka spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v regióne a odborníkmi a odborníčkami z praxe na spracovaní a uvedení „do života“ metodického usmernenia. Jeho účelom je na školách pokryť oblasť prevencie a riešenia problémov ako šikanovanie a kyberšikanovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
Mesto Prešov upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov
Mesto Prešov žiada fyzické a právnické osoby, ktoré bez povolenia umiestňujú rôzne typy reklamných pútačov na území mesta Prešov, aby ich bezodkladne odstránili. Za nelegálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov na území mesta Prešov môže byť zodpovednej osobe uložená pokuta.
Mesto pozýva na verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu
Prešovská radnica rozbieha participatívny rozpočet. Verejnosť pozýva na prvé pracovné stretnutie, na ktorom odznejú najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o podporu projektu.
Do lesa a jeho okrajových častí odpad nepatrí, láka diviaky
Odbor životného prostredia MsÚ Prešov upozorňuje vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov, občanov aj návštevníkov mesta, aby neumiestňovali biologicky rozložiteľný odpad v okrajových častiach lesa alebo v lese. Takýto odpad je zdrojom obživy divej zveri, ktorá sa následne približuje k ľudským obydliam.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK