Piatok, 19. apríl 2024
Meniny má Jela | zajtra Marcel

Mesto Prešov upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov

Mesto Prešov žiada fyzické a právnické osoby, ktoré bez povolenia umiestňujú rôzne typy reklamných pútačov na území mesta Prešov, aby ich bezodkladne odstránili. Za nelegálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov na území mesta Prešov môže byť zodpovednej osobe uložená pokuta.

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií (cestný správny orgán), vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových ciest podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, upozorňuje občanov, že v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon): „Skládky materiálov alebo reklamné stavby, ako aj iné zariadenia (transparenty, reklamné, informačné a propagačné zariadenia „bannery“), ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke tak, aby bránili vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.“

Reklamné stavby (bannery, plagáty) na území mesta Prešov môžu byť umiestňované len na miestach na to určených, po schválení ich vlastníkom a Odborom hlavného architekta mesta, Krajským pamiatkovým úradom v Centrálnej mestskej zóne.

Mesto Prešov žiada všetky osoby, ktoré na území mesta Prešov umiestňujú na rôznych zariadeniach reklamu bez povolenia, aby ju čo najskôr odstránili. Týka sa to aj doteraz inštalovaných plagátov a bannerov, ktoré boli umiestňované napr. v súvislosti s parlamentnými voľbami.

Mesto Prešov (Odbor dopravy), v rámci preneseného výkonu štátnej správy, prejednáva priestupky podľa § 22 c) zákona 135/1961 Zb. na úseku miestnych a účelových ciest.

Takým priestupkom je aj neoprávnené umiestnenie reklám:

1. na zábradlí – dopravnom zariadení, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie. Priestupku sa dopustí ten, kto v zmysle § 22 c) ods.1 písm. :

a) bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením užíva miestnu cestu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré je určená;

g) v rozhľadových poliach a križovatkách, pričom:

fyzickej osobe možno uložiť pokutu do 660 €,
právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie možno uložiť pokutu do výšky 33 190 €,
2. na dopravnom značení,

3. na stĺpoch verejného osvetlenia – pričom v zmysle § 10 ods. 5 cestného zákona sa môžu umiestňovať reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 1,2 metrov štvorcových, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie, na základe nájomnej zmluvy so správcom verejného osvetlenia.

Mohlo by Vás zaujímať
Na Solivare pribudne 46 nových parkovacích miest
Mesto Prešov vybuduje na Solivare 46 nových miest na parkovanie. Parkoviská pribudnú na Lesníckej ulici medzi 4 vnútroblokmi, kde ľudia doteraz parkovali iba na nespevnených plochách. Zhotoviteľ má ukončenie prác naplánované do konca septembra 2024.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK