Streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana | zajtra Želmíra

Máte doma budúceho škôlkara?

sto Prešov informuje rodičov o možnosti podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2024/2025.

Na predprimárne vzdelávanie sú prijímané deti od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 môžu rodičia podávať v termíne od 2. do 17. mája 2024. Tlačivo žiadosti nájdete na stiahnutie aj pod týmto článkom.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024 (vrátane) je predprimárne vzdelávanie povinné. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca/rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Spád každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je vymedzený konkrétnymi ulicami a orientačnými číslami bytových domov. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 8. 2024 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2024 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne
 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka
Ďalej sa prednostne prijímajú deti:
 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, materská škola je pre nich spádová a tiež deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • deti s trvalým pobytom v meste Prešov
 • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní.
Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy.

Podľa § 59b ods. 2 školského zákona, ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta 2024), zákonný zástupca/zákonní zástupcovia podávajú žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy.

Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je zriaďovateľom. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole sa považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec alebo mesto.

Spádová materská škola určená pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie sa považuje za spádovú materskú školu aj na účel výkonu práva na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Žiadosť môže podať zákonný zástupca/zákonní zástupcovia:

 • osobne,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
Zákonný zástupca/zákonní zástupcovia môžu žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • elektronicky vygenerovaním prihlášky zo školského informačného systému (napr. aSc Agenda, eŠkola) prostredníctvom webovej stránky školy - v tomto prípade zákonný zástupca/zákonní zástupcovia podpíšu prihlášku neskôr osobne na pôde materskej školy a doložia potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.
Ku každej žiadosti o predprimárne vzdelávanie je potrebné doložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží zákonný zástupca/zástupcovia aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy do 30. 6. 2024.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK