PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/2227/reklamne_plochy_pre_kandidatov_su_pripravene.html

Reklamné plochy pre kandidátov sú pripravené

V súvislosti s komunálnymi voľbami je mesto povinné vyhradiť na verejných priestranstvách miesta, na ktorých môžu kandidáti počas oficiálnej volebnej kampane umiestňovať svoje volebné materiály.

Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, politických hnutí alebo koalícií politických strán alebo politických hnutí a nezávislých kandidátov. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Prešov, primátor mesta Prešov podľa aktualizovaného pasportu spracovaného Útvarom hlavného architekta mesta Prešov
<strong>schvaľuje</strong>
pre 12 kandidujúcich politických subjektov a 24 nezávislých kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove a pre 4 kandidujúce politické subjekty a 5 nezávislých kandidátov pre voľby primátora mesta Prešov, ktoré sa uskutočnia dňa 2. decembra 2006, miesto na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na 12-tich mestských informačných stojanoch, ktoré budú umiestnené v čase od 15.11.2006 od 00.00 hod. do 30.11.2006 do 07.00 hod. na Hlavnej ulici v Prešove v pešej zóne, na spojovacej komunikácii ulíc Metodovej a Floriánovej. Každý mestský informačný stojan má obojstranné vylepovacie plochy, pričom jedna strana stojana má 2 rovnaké vylepovacie plochy, t. j. jeden mestský informačný stojan má 4 rovnaké vylepovacie plochy (spolu 45 vylepovacích plôch vyznačených v prílohe).
Rozmery vylepovacej plochy
Všetky vylepovacie plochy na mestských informačných stojanoch majú rovnaký rozmer 80 cm x 95 cm a budú označené poradovými číslami od 1 do 45, umiestnenými v hornom ľavom rohu, pričom plochy od poradového čísla 1 až 9 sú určené pre kandidujúce politické subjekty a nezávislých kandidátov pre voľby primátora mesta Prešov a plochy od poradového čísla 10 až 45 pre kandidujúce politické subjekty a nezávislých kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Rozdelenie a číslovanie plôch
Rozdelenie jednotlivých vylepovacích plôch pre všetky kandidujúce politické subjekty a nezávislých kandidátov sa uskutoční podľa čl. II ods. 2 vyššie citovaného VZN mesta Prešov tak, že číslo vylepovacej plochy zverejní Mestská volebná komisia v Prešove na základe dohody kandidujúcich subjektov alebo žrebovania.
Umiestňovať volebné plagáty na vyššie vymedzených miestach je možné v čase volebnej kampane, t. j. od 15.11.2006 od 00.00 hod. do 30.11.2006 do 07.00 hod.
Mesto Prešov poskytne bezplatný prenájom určenej plochy na vyššie uvedených mestských informačných stojanoch jednotlivým kandidujúcim politickým subjektom a nezávislým kandidátom počas volebnej kampane. Umiestňovanie predvolebných plagátov na určených plochách si zabezpečuje každý kandidujúci politický subjekt na vlastné náklady alebo prostredníctvom Technických služieb mesta Prešov, a. s., Bajkalská ul. č. 33, Prešov, ktoré túto službu zabezpečia za finančnú úhradu. Zodpovednosť za obsah predvolebných plagátov majú jednotlivé kandidujúce politické subjekty a nezávislí kandidáti.
Michal Kaliňák,
Tlačový tajomník MsÚ

 
2.11.2006 | Autor: Michal Kaliňák | Mesto Prešov | čítané: 1423 krát