Štvrtok, 04. jún 2020
Meniny má Lenka | zajtra Laura

REAL: Čo priniesla kontrola

Jedným z prvých krokov nového primátora Pavla Hagyariho bolo iniciovanie kontroly v mestskej organizácie Prešov Real, ktorá má na starosti spravovanie a prenájom nebytových priestorov v meste. Na ostatnom mestskom zastupiteľstve predložil Správu o výsledku kontroly v spoločnosti Prešov Real hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik.

Téma spoločnosti REAL bola predmetom diskusie aj na stránkach pis.sk. My vám prinášame závery uvedenej kontroly. Ak máte záujem celú správu si nájdete v prílohe k tomuto článku.
V správe hlavného kontrolóra sa konštatuje:
- z hľadiska zmien organizačnej štruktúry a ovplyvňovania mzdovej politiky si mesto Prešov nevytvorilo v zakladateľskej listine dostatočné možnosti pre hájenie svojich záujmov
- postupmi pri podpisovaní pracovnej zmluvy konateľa (sám sebe) došlo k porušenie ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. , ktorým sa vydáva Zákonník práce v platnom znení
- tým, že odmeny pre konateľa spoločnosti neboli schválené valným zhromaždením došlo k porušeniu čl. X. ods. 2 písm. c) platnej zakladateľskej listiny
- tým, že DR schvaľovala odmeny pre konateľa spoločnosti, konala nad rámec svojich právomocí
- tým, že odmeny členom DR neboli schvaľované valným zhromaždením boli vyplácané v rozpore s platnou zakladateľskou listinou
- vyplácanie odmien pre členov DR formou dohody o vykonaní práce bolo v rozpore s § 226 zákona č. 311/2001 Z.z. , ktorým sa vydáva Zákonník práce v platnom znení
- v oblasti mzdovej politiky spoločnosť nemala žiadne obmedzenia a mzdové zvýhodnenia zamestnancov, v porovnaní s organizáciami, ktorú sú napojené na mestský rozpočet, boli nadštandardné
- zamestnávanie 2 údržbárov v kontrolovanom období vzhľadom na nimi dosahované výkony a na skutočnosť, že bežnú údržbu a opravy prenajatých priestorov podľa NZ si zabezpečuje nájomca, bolo neefektívne
- uzatvorená zmluva na zavedenie a vedenie mzdového účtovníctva so spoločnosťou DOMESTICA spoločnosť s r.o. je nejasná a vykazuje určité nedostatky
- v jednom prípade porušenie § 7 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v platnom znení (zakúpenie vianočnej poukážky)
- v roku 2005 spoločnosť fungovala ako podnikateľský subjekt a podľa Zmluvy o správe majetku konala vo svojom mene a na svoj účet za odplatu 700 000 Sk/ročne
- nepredložením plánu opráv a investícií na rok 2007 do 31.10.2006 kontrolovaný subjekt vážne porušil zmluvu o výkone správy a prípadné čerpanie finančných prostriedkov v roku 2007 na opravy a investície by boli porušením finančnej disciplíny
- nedodržaním vecného a finančného plánu opráv a údržby - prekročenie vo výške 2 561 000 Sk - v roku 2006 došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
- nedodržaním stanoveného plánu investičných akcií schváleného uzn. MsZ č. 413/2006 – prekročenie o 564 000 Sk - kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
- neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov v súvislosti s plnením zmluvy o právnej pomoci
- v prípade plnenia zmluvy o dielo uzatvorenej na upratovania nákupných stredísk Opal, Centrál a Družba boli neoprávnene vynaložené finančné prostriedky Technickým službám vo výške 550 525 Sk, čím kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom
- v roku 2005 spoločnosť objednávala tovary, práce a služby vo väčšine prípadov priamym zadaním, pričom porušila vlastnú internú smernicu č. 1/2004 o obstarávaní tovarov, prác a služieb (v r. 2005 pri zabezpečovaní tovarov, prác a služieb spoločnosť nemusela postupovať podľa zákona); v tých prípadoch keď spoločnosť robila výberové ponukové konania, robila ich len formálne, netransparentne a v rozpore so smernicou
- v roku 2006 spoločnosť mala postupovať pri obstarávaní tovarov, prác a služieb podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a v súlade so smernicou primátora mesta č. 4/2006 o postupe pri verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb v podmienkach mesta Prešov; pri obstarávaní tovarov ... proces verejného obstarávania bol netransparentný a vykazoval celý rad nedostatkov a zistení tak, ako sa to uvádza v časti 4.4. tejto správy
- v niektorých prípadoch výška nájmu za NP nebola stanovená v súlade s platnou smernicou primátora mesta č. 12/2004, ktorou sa stanovujú zásady určenia nájomného za NP vo vlastníctve mesta
- neplatením nájomného od nájomcu Prešov Real, s.r.o. za užívanie NP na Slovenskej 40, mesto si nehájilo dostatočne vlastné záujmy a týmto stratilo príjmy vo výške cca 358 800 Sk/ročne
- v prípade prenájmu NP pre Flória centrum, s.r.o. na uliciach Košickej 18, Hlavnej 30 a Prostějovskej 35/B bola porušená smernica primátora mesta č. 12/2004 a za rok 2006 mesto tak v tomto prípade stratilo niekoľko stotisíc Sk
- účtovná dokumentácia nebola doložená vo všetkých prípadoch a obsah jednotlivých účtovných dokladov bol v mnohých prípadoch spochybniteľný, prípadne nesprávny, čím celý proces fakturácie sa staval neprehľadným a dochádzalo tak k opakovanému porušovaniu § 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov ako aj k porušovaniu internej normy spoločnosti
- evidencia vykazovaných ciest konateľa spoločnosti, ktorá bola podkladom k vyplácaniu cestovných náhrad, bola netransparentná a spochybniteľná
- kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu peňažných prostriedkov v roku 2006, došlo k porušeniu § 29 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov
- nevykonávaním predbežnej finančnej kontroly na zmluvách o nájme, zmluvách o dielo, objednávkach ... , nebolo dodržané ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení
- v kontrolovanom období priebežná finančná kontrola nebola vykonaná ani v jednom prípade, čím tak isto došlo k porušeniu ustanovenia § 10 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.

Prílohy
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2007
doc
233.5 kB
Súvisiace články
5.3.2007 Kislík sa vyjadril k trestnému oznámeniu 12.2.2007 Hagyarimu sa predsa len podarilo Kislíka odvolať 19.1.2007 Okresný prokurátor: „Dôkazy v prípade spoločnosti Prešov Real sú všeobecné“ 19.1.2007 J. Kislík prijal rozhodnutie zastupiteľstva ako zadosťučinenie 18.1.2007 P. Hagyari: "Problém sme neriešili na základe formálnych výhovoriek" 17.1.2007 Z radikálnych zmien v Prešov Reale nie je nič – bude kontrola! 12.1.2007 Mimoriadne MsZ: REAL, s.r.o. a odvolanie náčelníka MsP 8.1.2007 Prokurátor: oznámenie na Kislíka bolo predčasné 5.1.2007 Kislík obvinenie odmieta 4.1.2007 Na poslanca a riaditeľa REAL-u išlo trestné oznámenie
Mohlo by Vás zaujímať
AKTUALIZÁCIA: Mesto Prešov predlžuje otváracie hodiny v hlavnej pokladnici, predĺžené zostávajú aj stránkové hodiny v Klientskom centre, na Matričnom úrade a v podateľni
Hlavná pokladnica, Klientske centrum, Matričný úrad a podateľňa na Mestskom úrade v Prešove predĺžili stránkové hodiny pre verejnosť. K zmenám mesto pristupuje v súvislosti s postupným uvoľnovaním opatrení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie na Slovensku.
Aktualizácia: Pri sobášoch v obradnej sieni môže byť po novom 20 ľudí
Mesto Prešov zrušilo termíny občianskych slávností do odvolania. Pri sobášoch v obradnej sieni však po novom môže byť do 20 ľudí.
Chystáte sa zapísať dieťa do materskej školy?
Mesto Prešov zverejňuje informácie k podávaniu žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2020/2021.
FOTO: Potulky Prešovom
Každý z nás by si najradšej užíval májové slnečné lúče, no všetci sedíme doma. Tak vám ich prinesieme aspoň spoza objektívov dvoch mladých chlapcov.
Nový cyklochodník prepojí centrum mesta s cyklotrasou pri Toryse
V meste Prešov pribudol nový cyklochodník Mlynský náhon. Stavba je vo finálnej fáze a v týchto dňoch na nej prebiehajú dokončovacie práce.
Mesto Prešov opätovne sprevádzkuje verejné WC v Južnom parku
Na základe postupného uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 mesto Prešov opätovne uvádza do prevádzky verejné WC v Južnom parku na Hlavnej ulici.
Prešovčania si môžu oddýchnuť na obnovených lavičkách v centre mesta
Mesto Prešov obnovuje na pešej zóne lavičky určené na oddych pre Prešovčanov i tých, ktorí naše mesto navštívia počas blížiacej sa letnej sezóny.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.