PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/2842/real-co_priniesla_kontrola.html

REAL: Čo priniesla kontrola

Jedným z prvých krokov nového primátora Pavla Hagyariho bolo iniciovanie kontroly v mestskej organizácie Prešov Real, ktorá má na starosti spravovanie a prenájom nebytových priestorov v meste. Na ostatnom mestskom zastupiteľstve predložil Správu o výsledku kontroly v spoločnosti Prešov Real hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik.

Téma spoločnosti REAL bola predmetom diskusie aj na stránkach pis.sk. My vám prinášame závery uvedenej kontroly. Ak máte záujem celú správu si nájdete v prílohe k tomuto článku.
V správe hlavného kontrolóra sa konštatuje:
- z hľadiska zmien organizačnej štruktúry a ovplyvňovania mzdovej politiky si mesto Prešov nevytvorilo v zakladateľskej listine dostatočné možnosti pre hájenie svojich záujmov
- postupmi pri podpisovaní pracovnej zmluvy konateľa (sám sebe) došlo k porušenie ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. , ktorým sa vydáva Zákonník práce v platnom znení
- tým, že odmeny pre konateľa spoločnosti neboli schválené valným zhromaždením došlo k porušeniu čl. X. ods. 2 písm. c) platnej zakladateľskej listiny
- tým, že DR schvaľovala odmeny pre konateľa spoločnosti, konala nad rámec svojich právomocí
- tým, že odmeny členom DR neboli schvaľované valným zhromaždením boli vyplácané v rozpore s platnou zakladateľskou listinou
- vyplácanie odmien pre členov DR formou dohody o vykonaní práce bolo v rozpore s § 226 zákona č. 311/2001 Z.z. , ktorým sa vydáva Zákonník práce v platnom znení
- v oblasti mzdovej politiky spoločnosť nemala žiadne obmedzenia a mzdové zvýhodnenia zamestnancov, v porovnaní s organizáciami, ktorú sú napojené na mestský rozpočet, boli nadštandardné
- zamestnávanie 2 údržbárov v kontrolovanom období vzhľadom na nimi dosahované výkony a na skutočnosť, že bežnú údržbu a opravy prenajatých priestorov podľa NZ si zabezpečuje nájomca, bolo neefektívne
- uzatvorená zmluva na zavedenie a vedenie mzdového účtovníctva so spoločnosťou DOMESTICA spoločnosť s r.o. je nejasná a vykazuje určité nedostatky
- v jednom prípade porušenie § 7 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v platnom znení (zakúpenie vianočnej poukážky)
- v roku 2005 spoločnosť fungovala ako podnikateľský subjekt a podľa Zmluvy o správe majetku konala vo svojom mene a na svoj účet za odplatu 700 000 Sk/ročne
- nepredložením plánu opráv a investícií na rok 2007 do 31.10.2006 kontrolovaný subjekt vážne porušil zmluvu o výkone správy a prípadné čerpanie finančných prostriedkov v roku 2007 na opravy a investície by boli porušením finančnej disciplíny
- nedodržaním vecného a finančného plánu opráv a údržby - prekročenie vo výške 2 561 000 Sk - v roku 2006 došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
- nedodržaním stanoveného plánu investičných akcií schváleného uzn. MsZ č. 413/2006 – prekročenie o 564 000 Sk - kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
- neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov v súvislosti s plnením zmluvy o právnej pomoci
- v prípade plnenia zmluvy o dielo uzatvorenej na upratovania nákupných stredísk Opal, Centrál a Družba boli neoprávnene vynaložené finančné prostriedky Technickým službám vo výške 550 525 Sk, čím kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom
- v roku 2005 spoločnosť objednávala tovary, práce a služby vo väčšine prípadov priamym zadaním, pričom porušila vlastnú internú smernicu č. 1/2004 o obstarávaní tovarov, prác a služieb (v r. 2005 pri zabezpečovaní tovarov, prác a služieb spoločnosť nemusela postupovať podľa zákona); v tých prípadoch keď spoločnosť robila výberové ponukové konania, robila ich len formálne, netransparentne a v rozpore so smernicou
- v roku 2006 spoločnosť mala postupovať pri obstarávaní tovarov, prác a služieb podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a v súlade so smernicou primátora mesta č. 4/2006 o postupe pri verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb v podmienkach mesta Prešov; pri obstarávaní tovarov ... proces verejného obstarávania bol netransparentný a vykazoval celý rad nedostatkov a zistení tak, ako sa to uvádza v časti 4.4. tejto správy
- v niektorých prípadoch výška nájmu za NP nebola stanovená v súlade s platnou smernicou primátora mesta č. 12/2004, ktorou sa stanovujú zásady určenia nájomného za NP vo vlastníctve mesta
- neplatením nájomného od nájomcu Prešov Real, s.r.o. za užívanie NP na Slovenskej 40, mesto si nehájilo dostatočne vlastné záujmy a týmto stratilo príjmy vo výške cca 358 800 Sk/ročne
- v prípade prenájmu NP pre Flória centrum, s.r.o. na uliciach Košickej 18, Hlavnej 30 a Prostějovskej 35/B bola porušená smernica primátora mesta č. 12/2004 a za rok 2006 mesto tak v tomto prípade stratilo niekoľko stotisíc Sk
- účtovná dokumentácia nebola doložená vo všetkých prípadoch a obsah jednotlivých účtovných dokladov bol v mnohých prípadoch spochybniteľný, prípadne nesprávny, čím celý proces fakturácie sa staval neprehľadným a dochádzalo tak k opakovanému porušovaniu § 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov ako aj k porušovaniu internej normy spoločnosti
- evidencia vykazovaných ciest konateľa spoločnosti, ktorá bola podkladom k vyplácaniu cestovných náhrad, bola netransparentná a spochybniteľná
- kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu peňažných prostriedkov v roku 2006, došlo k porušeniu § 29 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov
- nevykonávaním predbežnej finančnej kontroly na zmluvách o nájme, zmluvách o dielo, objednávkach ... , nebolo dodržané ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení
- v kontrolovanom období priebežná finančná kontrola nebola vykonaná ani v jednom prípade, čím tak isto došlo k porušeniu ustanovenia § 10 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.

 

Prílohy

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2007
doc
233.5 kB
13.4.2007 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 2224 krát