Sobota, 28. máj 2022
Meniny má Viliam | zajtra Vilma

Nechceme a nebudeme nič skrývať!

Mestská rada je v zmysle zákona o obecnom zriadení: "iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora." Hoci tento kolektívny orgán nemá rozhodovacie kompetencie, uznesenia, ktoré prijíma predurčujú závery, ktoré ako záväzné rozhodnutia pre mesto schvaľuje mestské zastupiteľstvo. To znamená, že ak mestská rada predložený materiál dotvorí a odporučí mestskému zastupiteľstvu schváliť,je vysoký predpoklad, že sa stanú pre mesto záväznými. Aj keď to nie je pravidlo bez výnimiek, v Prešove obyčajne platí.

Prvé tohoročné zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo v stredu minulý týždeň, malo náročný program. Mestská rada sa venovala komplexnej aktualizácii, zmenám a doplnkom, hádam najvážnejšieho dokumentu v meste, Územného plánu sídelného útvaru Prešov (ÚPN SÚ). Diskutovala o pláne investičných akcií na rok 2001 a okrem ďalších vážnych dokumentov prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia(VZN) mesta o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Prešov nadväzne na zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uznesenia ku všetkým spomenutým materiálom boli po zohľadnení pripomienok prijaté výraznou väčšinou členov MsR. Čo spomenuté dokumenty riešia?

<b>Koľko ľudí, toľko názorov</b>

Prvý, komplexná aktualizácia ÚPN SÚ Prešov, predurčuje jednotlivé plochy v meste pre konkrétne využitie v horizonte roku 2015. Zároveň vytyčuje dopravné koridory a definuje verejnoprospešné stavby na území mesta. Na prvý pohľad nič, čo by sa priamo dotýkalo občana. Tento dojem platí však len dovtedy, kým sa priamo nedotkne jednotlivca. Príkladov máme dosť i v súčasnosti, napríklad v súvislosti s Nábrežnou komunikáciou. Aj keď prerokovanie spomenutého dokumentu neznamená, že v predloženej podobe bude prijatý, určite znamená, že v takejto podobe ho predložíme na verejnú diskusiu. Mnohí iste postrehli v novinách výzvy mesta na účasť občanov pri pripomienkovaní a dotváraní tohto materiálu. Je potrebné konať včas, teda teraz, keď je možné do predstáv odborníkov zasahovať, prípadne si s nimi vyjasniť súvislosti. Keď bude materiál prijatý ako záväzný dokument, a to prichádza do úvahy v marci toho roku, potom budú vstupy podstatne komplikovanejšie. Vo vlastnom záujme každého Prešovčana je preto angažovanosť vo veci pripomienkovania spomenutého pracovného materiálu.

Plán investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2001 charakterizuje rozvojové zámery mesta pre tento rok. Definuje rozsah prác na rozostavaných i novozačatých stavbách. V návrhu sa predpokladá prestavať celkove 120 miliónov Sk. Nie je to málo, keď uvážime, že okrem stavieb financovaných z mestského rozpočtu bude v meste pokračovať výstavba Nábrežnej komunikácie a rozbehne sa výstavba cesty spájajúcej sídlisko Sekčov so starým mestom. Najväčšou položkou je výstavba nájomných bytov. Tu je treba zdôrazniť, že veľkú časť nákladov pokryjeme zo štátnych zdrojov.Ako každý rok i teraz očakávame i vo verejnosti diskusie, či práve navrhnuté investičné akcie sú tie, ktoré najviac svária mesto Prešov. Hovorí sa, koľko ľudí, toľko názorov. Preto by bolo príliš trúfalé, keby sme sa domnievali, že návrh ulahodí každému. Rozhodnutia však musia prísť v pravej chvíli a tí, ktorí majú kompetenciu rozhodnutia prijať sú si vedomí i zodpovednosti za ich prijatie voči všetkým občanom nášho mesta.

<b>Informácia je zneužiteľná (!)</b>

Prerokovaný návrh VZN mesta Prešov o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Prešov je tiež dokumentom, ku ktorému očakávame rozporuplnú diskusiu vo verejnosti.To preto, že mnohí občania majú predstavu, že zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám otvára dvere k akýmkoľvek informáciám a že úrady verejnej správy sú povinné tieto informácie v stanovených lehotách podať.Skúsenosti z prvých dní roku 2001 to dokazujú. Mnohí si neuvedomujú, že informácia je zneužiteľná, a to nielen voči jej poskytovateľovi, teda úradu, ktorý nakladá s verejnými prostriedkami, ale aj voči dotknutým osobám a subjektom. To ale znamená, že s informáciami takéhoto charakteru je nutné narábať opatrne. Zákon č. 211/2000 Z.z.v paragrafe 8 na to pamätá: " Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne tajomstvo, alebo služobné tajomstvo, alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovanej ochrane informácií, alebo patrí do bankového alebo daňového tajomstva, ku ktorému žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis." Práve v zmysle citovaného paragrafu bude na najbližšom zasadnutí MsZ dňa 29.1.2001 prerokovaný spomínaný návrh VZN. Uvedomujem si, že mnohí to príjmu s nevôľou,s presvedčením, že pred občanmi chceme niečo skrývať. To ale len dovtedy, kým akýkoľvek úrad verejnej správy nezverejní informáciu, ktorá sa dotýka nespokojného občana, dokonca informáciu, ktorá ho poškodí, ublížijeho povesti a podobne. Preto bude rozumné, ak každý žiadateľ o informáciu zváži, či to, čo chce nemôže niekomu ublížiť. Či by sám bol spokojný so zverejnením požadovanej informácie, keby tam figurovala jeho osoba, jeho firma, alebo jemu blízka osoba, či inštitúcia. Samozrejme, nemyslím na štátne a samosprávne inštitúcie, na predstaviteľov verejnej správy, úradníkov alebo volených funkcionárov.

Pri udalostiach uplynulého týždňa považujem za potrebné zastaviť sa pri utorkovom stretnutí s predstaviteľmi cirkví, náboženských spoločností a akademickými funkcionármi. Možno si v dennom virvare povinností ani neuvedomujeme, akú úlohu v našom živote zohrávajú ľudia, ktorí stoja na čele inštitúcií starajúcich sa o mravy, morálku, duchovno a o vedomosti celého radu generácií. Keďže aj oni sú zavalení prácou, nie vždy si uvedomia, že vedľa stojí ktosi, kto môže poradiť, pomôcť, kto môže zľahčiť úlohu, dokonca ju za mňa vyriešiť. I preto považujem za užitočné nie len pre spomínaných predstaviteľov, ale aj pre mesto Prešov organizovať podobné stretnutia. Nakoniec aj účastníci utorkového stretnutia vo svojich hodnoteniach takýto postoj vyjadrili. Verím, že stretávanie sa ľudí zodpovedných za formovanie občanov mesta, nie len duchovných a akademických funkcionárov, ale aj učiteľov všetkých typov škôl, sudcov a prokurátorov, vojakov a policajtov, predstaviteľov médií, kultúry, športu a podobne napomôže k lepšiemu spolunažívaniu. Domnievam sa, že by nebolo dobré, keby organizáciu všetkých takýchto aktivít prevzalo na seba mesto. V Prešove je dosť inštitúcií, ktoré by si mohli organizovanie časti podobných podujatí zobrať za svoje.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK