PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/406/kolobeh_povinnosti_sa_nemoze_zastavit---.html

Kolobeh povinností sa nemôže zastaviť...

PIS informuje: vzhľadom na to, že pán primátor je odcestovaný, týždenný príhovor k čitateľom tentoraz pripravil Mgr. Jozef Smetana, vedúci kancelárie primátora. Jeho slovami: Minulý týždeň odcestovala na pracovnú cestu do Veľkej Británie delegácia mesta Prešov a Prešovskej univerzity pod vedením primátora Ing. Juraja Kopčáka. Radnica sa tak na sedem dní síce ocitla bez primátora mesta, ale kolobeh každodenných úloh neustal a pracovníci radnice riešili úlohy, ktoré priniesol uplynulý týždeň. Dovoľte mi krátky pohľad na prácu odborného útvaru Kancelárie primátora mesta.

Odborný útvar Kancelária primátora mesta zabezpečuje v prvom rade administratívny a organizačný servis primátorovi mesta. Nechcem vypočítavať všetky úlohy, ktoré pracovníci musia zvládnuť v presne stanovenom termíne, ale pri niektorých úlohách sa zastavím.

Organizačný referát so svojimi tromi pracovníčkami organizačno-technicky zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, spracovanie zápisníc s pripomienkami poslancov a občanov z výborov mestských častí a komisií mestského zastupiteľstva. Na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva spracovávajú interpelácie poslancov, uznesenia a zápisnice mestského zastupiteľstva. Taktiež organizačno-technicky zabezpečuje prípravu všetkých druhov volieb a referenda v meste Prešov. Všetky úlohy, ktoré referát realizuje a nie ich málo, vyžadujú od ich pracovníčok veľkú dávku precíznosti a presnosti.

NOVELIZÁCIA PREDO DVERMI

Tlačový referát s dvoma pracovníkmi v prvom rade poskytuje informácie regionálnym, ale aj celoštátnym tlačeným a elektronickým médiám. Pravidelné informovanie verejnosti o aktivitách prešovskej samosprávy, o dianí na Mestskom úrade, aktivitách a činnosti primátora mesta, prostredníctvom médií zabezpečuje JUDr. Vincent Sabo, tlačový tajomník Mestského úradu, ktorý má za sebou niekoľkoročnú profesionálnu skúsenosť v médiách, ale aj inštitúciách. Na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/, ktorý je účinný od 1. januára 2001, sme na Mestskom úrade našli optimálne riešenie. Rozhodnutie vyčleniť jedného pracovníka na realizáciu uvedenej agendy na tlačovom referáte sa ukazuje ako správne, keďže niektoré informácie sa pravidelne aktualizujú aj na webovskej stránke mesta Prešov (www.presov.sk) a pracovník je pri zdroji informácií.

O tomto zákone sa už popísalo aj hovorilo veľa, faktom však ostáva, že má veľké medzery, veľa nejednoznačných ustanovení a v blízkom čase bude potrebné ho novelizovať, čo potvrdila pri svojej návšteve na radnici minulý pondelok aj poslankyňa NR SR Mária Sabolová. V prvom rade sa zaujímala o praktickú aplikáciu tohto zákona na našom Mestskom úrade, ako je zabezpečené pracovisko na poskytovanie informácií, o aké majú občania najväčší záujem, ale zároveň si od nás vypočula aj prvé kritické postrehy k samotnému zákonu. Len pre zaujímavosť, od začiatku roka sme zaznamenali celkovo 12 žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Väčšina občanov však žiada niekoľko druhov rozličných informácií, na ktoré sa nedá odpovedať ihneď, ba dokonca ani v lehote stanovenej zákonom do desiatich dní. Preto sme nútení predlžovať stanovené lehoty v zmysle zákona. V konkrétnej praxi to znamená, že pracovníci Mestského úradu sa musia prioritne zaoberať žiadosťami o sprístupnenie informácií, ale musia zabezpečovať aj bežné úlohy vyplývajúce z príslušnej agendy. Máme aj také žiadosti o sprístupnenie informácií, ktoré sa dotýkajú tretích osôb. Pri takýchto žiadostiach musíme vyzývať dotknuté osoby, aby sa vyjadrili, či súhlasia s tým, aby sme zverejnili informácie o nich, ktoré máme k dispozícii ako úrad. Aj takýmto spôsobom zákonodarca nechtiac spravil z bežných občanov "úradníkov", s ktorými sme nútení viesť úradnú korešpondenciu.

INTERNET - MODERNÉ KOMUNIKAČNÉ MÉDIUM

Tlačový referát zabezpečuje aj tok informácií o prešovskej mestskej samospráve na jedno z najdôležitejších komunikačných médií v súčasnosti - na internet. Väčšina občanov už aspoň raz navštívila vlastnú webovskú stránku mesta Prešov (www.presov.sk), čoho ukazovateľom je vyše stotisíc vstupov od 1. septembra 2000 do dnešného dňa. Táto stránka zaznamenala za šesť mesiacov veľký vzostup informácií vo všetkých oblastiach života nášho mesta. Nájdete na nej aktuálne lokálne spravodajstvo o dianí v meste, informácie o primátorovi, radnici, histórii, cirkevnom živote a bohoslužbách, o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, informácie o kultúrnych a športových podujatiach, o zdravotníctve, o firmách a ekonomike a množstvo ďalších. Pod stránkou radnica informuje zverejňujeme aktuálne informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o termínoch a programe rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Novinkou sú informácie o účasti poslancov na rokovaniach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rade a mestskom zastupiteľstve. Zaujímavosťou pre občanov a voličov bude zverejňovanie informácií o hlasovaní poslancov MsZ na rokovaní mestského zastupiteľstva. Občania mesta Prešov sa tak popri účasti na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ktoré im umožňuje zákon o obecnom zriadení, dozvedia aj o jednotlivých hlasovaniach poslancov. Stránka obsahuje aj prehľad všetkých účinných Všeobecne záväzných nariadení mesta Prešov, smerníc primátora mesta, štatút mesta a ďalšie právne normy mestskej samosprávy.

So zaujímavou myšlienkou v uplynulom týždni prišla jedna učiteľka zo Základnej školy na Zimnej ulici č. 1 v Prešove, ktorá nás požiadala o možnosť návštevy (exkurzie) Mestského úradu so skupinami žiakov ôsmych ročníkov. V rámci vyučovania sa žiaci na hodinách občianskej náuky učili o fungovaní samosprávy a návštevou radnice chceli získať praktické informácie o činnosti samosprávnych orgánov. Zaujímali sa napr. kedy bude postavený Hypermarket Tesco, krytý bazén, diaľničný obchvat mesta. Prezreli si prijímaciu a radnú sieň, zvlášť boli zvedaví na pracovňu primátora a takisto chceli vidieť obradnú sieň, kde ich sprevádzala p. Rut Lejková, pracovníčka odboru kultúry, športu a turizmu a kde mnohí z nich v budúcnosti určite uzatvoria manželstvo, prípadne sa zúčastnia na iných občianskych obradoch či podujatiach. I keď si zatiaľ o tom viacmenej nesmelo šuškali z uška do uška.

Mgr. Jozef Smetana, vedúci kancelárie primátora

 
23.1.2001 | Pridal: Redakcia PIS | Samospráva | čítané: 2220 krát