PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/420/stavba_nabreznej_komunikacie.html

Stavba Nábrežnej komunikácie

Minulý rok bol v Prešove z hľadiska výsledkov archeologického bádania bohatý. Pri bilancii spomeňme výskum mohylníka v lokalite Zabíjaná na území Cemjaty, novodobé nálezy lekárenských predmetov na sídlisku II. pod Kauflandom a najmä výskum viacvrstvového sídliska odkrytého pri výstavbe takzvanej Nábrežnej komunikácie.

V súčasnom zimnom období prebieha spracovanie výsledkov jednotlivých výskumov formou nálezových správ. Ich súčasťou je detailná dokumentácia, kde sú rozkreslené jednotlivé artefakty, priložená fotodokumentácia, či geodetické zameranie. Reštaurátori nálezy po ich spracovaní ošetrujú a reštaurujú. Finálnym výsledkom tejto práce je spomínaná nálezová správa, ktorá putuje do archívu Slovenskej akadémie vied (SAV), prípadne publikačná štúdia. Pre bežného občana je to inštalovanie nálezov v múzeu, či už formou výstavy alebo doplnenia stálych expozícií.

"Táto fáza je častokrát náročnejšia ako samotný výskum v teréne, je najmä detailnejšia, zdĺhavejšia, popisnejšia," povedala nám na margo spracovania výsledkov prieskumov PhDr. Božena Tomášová, odborná pracovníčka Krajského múzea v Prešove, pričom zdôraznila, že dokumentácia musí byť tak kvalitná, aby ktokoľvek, keď sa po rokoch vráti na nálezisko, nemusel skúmať to, čo už raz bolo preskúmané.

Najväčším minuloročným nálezom v Prešove bolo bezpochyby sídlisko objavené za cyklistickým velodromom, pri výstavbe Nábrežnej komunikácie.
Odkryté sídlisko pochádza z doby bronzovej a je datované do obdobia 1500 až 1000 rokov pred našim letopočtom. O výhodnej polohe pre osídľovanie svedčí aj následné pokračovanie sídliska v dobe železnej, dobe rímskej i v období včasnostredovekom, teda v 8. a 9. storočí. Unikátnosť celého náleziska ocenila aj odborná komisia pod vedením univerzitného profesora Alexandra Ruttkaya, riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorá prešovským archeológom odporučila pokračovať vo výskume aj na väčšej ploche. "Žiaľ, museli sme ustúpiť stavbe v plnom rozsahu," skonštatovala Božena Tomášová. Ako je známe, tempo prác pri výstavbe Nábrežnej komunikácie bolo v minulom roku pomalé. Objavili sa názory, že jednou z príčin zdržania je aj spomínaný archeologický výskum.

"Stojí možno za úvahu pozastaviť sa nad tým, či niekedy nie sú archeologické výskumy len dôvodom na zakrytie iných problémov," poznamenala B. Tomášová a pokračovala: "Výskum na diaľničnom privádzači bol plánovaný už v predstihu, takže investor bol s touto skutočnosťou oboznámený už vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. V žiadnom prípade preto nemožno hovoriť o tom, že bol zaskočený potrebou archeologického výskumu." Archeológovia môžu začať s výskumom až v čase, keď sú vysporiadané majetkovo-právne vzťahy. "V konkrétnom prípade diaľničného prevádzača sme preberali územie hneď po majetkovo-právnom vysporiadaní, čo bolo niekedy v máji - júni 2000. Súbežne s našimi prácami sa mali realizovať aj práce súvisiace so samotnou stavbou," uviedla archeologička Tomášová a dodala, že už na začiatku výskumných prác sa na iných miestach stavby objavila aj spodná voda. "Prebádané územie bolo hneď prístupné samotným prácam a najviac osídlená časť, nachádzajúca sa pred cyklistickým velodromom, bola podrobená systematickému plošnému výskumu, pretože práve v tejto časti stavby sa ukázala najväčšia koncentrácia sídliskových objektov."

Podľa Tomášovej slov väčšina stavebníkov podceňuje prípravnú fázu celej stavby a možnosť realizácie predstihového záchranného výskumu v čase, kedy by nezdržiaval a neohrozoval stavbu. "Je to permanentný stret záujmov. Na jednej strane snaha zachrániť často veľmi vzácne archeologické nálezy súvisiace s poznávaním hospodárskej a spoločenskej úrovne našich predkov a na druhej strane snaha investora a dodávateľa realizovať stavbu bez akýchkoľvek problémov."

Božena Tomášová poprela, že by realizátori výskumu bránili stavbe Nábrežnej komunikácie. Poznamenala, že výskum sa robil aj cez víkendy a štátne sviatky, aby ôsme investorovi a dodávateľovi stavby vyšli maximálne v ústrety".
Faktom ostáva, že stavbári sa na miesto, kde výskum prebiehal, ani nedostali. Šesťdesiat miliónov, ktoré boli na výstavbu Nábrežnej komunikácie určené, boli dokonca, podľa slov ministra dopravy Jozefa Macejka, skrátených o dvadsať miliónov.

"Počas archeologických výskumov sa stretávame s rôznymi prístupmi. Sú investori, ktorí v plnej miere rešpektujú zákon o ochrane pamiatok, sú ústretoví a vytvoria podmienky potrebné na uskutočnenie takýchto záchranných výskumov a na druhej strane sú investori, ktorí nás vyslovene tlačia využívajúc aj rôzne politické, či spoločenské nátlaky," povedala Božena Tomášová a dodala: "Je len škoda, že mnohí zabúdajú, že ide o pamiatky, ktoré sú akýmkoľvek zásahom do terénu nenávratne zničené."

 
31.1.2001 | Autor: Michal Frank | Spoločnosť | čítané: 1520 krát