Sobota, 28. máj 2022
Meniny má Viliam | zajtra Vilma

Týždeň očami primátora...

Dobré meno a dobrá povesť sú hodnotami, ktoré si každý človek alebo inštitúcia chránia ako oko v hlave. Uvedomujú si totiž, že nejde o maličkosť a že stratiť ich je veľmi jednoduché, nadobudnúť ich opäť, znamená mnoho námahy a času. Preto možno bezradne, možno nervózne reagujú na každý počin, ktorého dôsledkom by mohla byť oná strata.

Na to, aby sa dobré meno i dobrá povesť pokazili, nie je potrebná veľká fundovanosť. Stačí zlý úmysel, nevedomosť, ignorovanie faktov a nájdenie prostriedku, pomocou ktorého sa negatívna správa rozšíri. Mimoriadne priaznivými nástrojmi na šírenie zlých, ale aj dobrých správ disponujú masovokomunikačné prostriedky. Tie prakticky v okamihu môžu kohokoľvek očierniť, alebo glorifikovať. V našich podmienkach túto svoju dispozíciu mnohé mimoriadne využívajú. A my tŕpne čakáme, kedy sa ich obeťou staneme a čo bude zámienkou pre to, že zrazu začneme byť vnímaní ako vyvrheli spoločnosti, kriminálnici, alebo ako ktosi, kto stojí na opačnej strane.

V ostatných dňoch sa terčom, do ktorého triafajú novinári, z ktorých mnohí ani nevedia kde Prešov leží, stali orgány nášho mesta, teda Mestské zastupiteľstvo v Prešove a primátor mesta. To preto, že na pätnástom riadnom zasadnutí MsZ v Prešove dňa 29. januára bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Prešov. Neviem, či sa médiám už podarilo, alebo ešte nie celkom, urobiť z mesta Prešov inštitúciu, ktorá chce čosi skrývať pred občanmi. Inštitúciu, ktorá robí zámerne čosi, čo je proti zákonu a občanom. Inštitúciu, ktorá má dôvod tajiť pred ľuďmi informácie, ktoré nemajú dôvod byť utajovanými. V každom prípade pokusy o diskreditáciu orgánov mesta boli dostatočne intenzívne. Píšu o nás "fundovane" mnohí, ktorí sa nie len nezúčastnili spomenutého zasadnutia MsZ, ale aj takí, ktorí nemajú poňatie o tom, čo je čo v meste a na mestskom úrade a inkriminované Všeobecne záväzné nariadenie ani nevideli. Nikoho zo spomenutých ani nenapadlo opýtať sa kompetentných na pohnútky pre takéto rozhodnutie, na argumenty, ktoré viedli k prijatiu normy obmedzujúcej rozsah informácií, ktoré mesto poskytne v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Na to, čo zákon, ktorý vyvolal prijatie inkriminovaného nariadenia spôsobuje, alebo môže spôsobiť občanom a inštitúciám. Vyniesli súd, ovplyvnili verejnú mienku a to stačí. Serióznej analýze sa vyhýbajú ako čert krížu.

MESTO GARANTUJE VLASTNÚ FUNKČNOSŤ

Mesto, ako každá iná inštitúcia verejnej správy, má zákonom stanovené kompetencie i zodpovednosť. Musí garantovať vlastnú funkčnosť, i to, že poskytne občanom servis, alebo lepšie povedané služby, na ktoré má nárok. Musí dbať o to, aby svojím konaním nepoškodilo občana ani subjekty, ktoré sa na území mesta nachádzajú. A navyše musí sa správať tak, aby neporušilo zákony platné v SR. To sa, samozrejme, dá len za istých podmienok. Tieto podmienky musí každý zodpovedný predstaviteľ verejnej správy vytvárať, alebo sa o ne usilovať prostriedkami, ktoré sú k dispozícii.

Na druhej strane orgány mesta tvoria legitímne zvolení zástupcovia občanov, ktorým bola na princípe v demokraciách bežného mechanizmu delegovaná právomoc i zodpovednosť. To znamená, že oni musia zvažovať, čo je pre občana prospešné a čo mu bude škodiť. Ak sú tieto závery pre občanov neprijateľné, oni vyvodia jasné dôsledky v čase, ktorý stanovuje zákon. Znova legitímnym spôsobom, vo voľbách. Jednoducho si vyberú iných, takých, ktorých praktiky naplnia ich predstavy. Je to cesta overená vekmi, nie síce dokonalá, ale cesta, ktorú civilizované ľudstvo považuje za optimálnu. Nič lepšie sa totiž doteraz nevymyslelo.

NEPOŠKODIŤ, ALE VŽDY POMÔCŤ

Teda nie zámer čosi pred občanmi zatajiť, ale zodpovednosť orgánov mesta bola príčinou a pohnútkou k prijatiu VZN, ktoré sa nepáči novinárom. Budem veľmi konkrétny. Prvé dni od vstúpenia zákona do platnosti dokázali, že v spoločnosti existuje síce malá, ale dostatočne výkonná skupina občanov, ktorí dokážu paralyzovať činnosť mestských úradov. Stačí, ak si vyžiadajú informácie, na ktorých musí celé týždne pracovať štáb pracovníkov úradu, platený z daní všetkých občanov, len preto, že sa ktosi chce za čosi pomstiť jednotlivcovi. Nasadenie ľudí na zosumarizovanie napríklad pracovných ciest úradníkov, poslancov v ostatných desiatich rokoch s charakteristikou prínosov a špecifikáciou nákladov nie je práca, ktorá môže slúžiť na niečo iné, ako je za každú cenu zamestnať úrad. Žiadna cesta, ktorú som v pozícii primátora za šesť rokov absolvoval nebola utajená, o všetkých som informoval verejnosť práve prostredníctvom médií. Podobne je to s vyžiadaním údajov o čerpaní z jednotlivých účtov, s informáciami o zmluvách rôzneho druhu, o sťažnostiach, o rokovaniach iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov mestského zastupiteľstva, či primátora. Skrátka informácie o tom, aký, kto, kedy vyslovil názor pri kreovaní dokumentov. To všetko, samozrejme, v neobmedzenom rozsahu vo vzťahu k minulosti, pretože zákon 211/2000 Z. z. časovo neobmedzuje obdobie, z ktorého informáciu si občan môže žiadať. A tak sa stáva, že kvôli vybavovaniu žiadosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám nie je časový priestor na včasné vybavovanie agendy, ktorú mesto musí v zmysle iného zákona tak isto v termínoch vybaviť. Nemyslím si, že by bolo ako dôsledok zákona o informáciách akceptovateľné zvýšiť počet administratívnych pracovníkov mesta a tým odčerpať viac prostriedkov z mestského rozpočtu na chod úradu.

V jednom denníku sa píše: "Poslanci nariadením za služobne tajné vyhlásili napríklad zápisnice a materiály z rokovaní mestskej rady a komisií, evidenciu sťažností a petícií, majetkové záležitosti mesta. Dokonca i údaje o investíciách." Nepamätám si, že by sme niekedy o rokovaní Mestskej rady v Prešove neinformovali prostredníctvom tlačových konferencií. Informujeme však o tom, čo MsR odporúča MsZ. Pretože ide skutočne o iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán nie mesta, ale mestského zastupiteľstva, ktorému zákon o obecnom zriadení stanovuje povinnosť pripravovať zasadnutia MsZ. Rovnako je to s komisiami. Na druhej strane materiály, ktoré sú predkladané na verejné zasadnutie MsZ obsahujú aj uznesenia MsR a komisií MsZ.

Rád by som poznal reakciu redaktora na zverejnenie sťažnosti jeho suseda, v ktorej opisuje spolunažívanie, jeho majetkové pomery, morálku, celý sortiment konfliktov, kontakty a podobne. I toto, a nie zriedka, je obsahom sťažností. Nerobí nám problém všetko zverejniť. Bude to prispievať k funkčnosti mesta, k spolunažívaniu?

Nechcem komentovať ďalšie skreslené, alebo zle prevzaté interpretácie VZN mesta Prešov, ktoré poskytlo priestor na šantenie niekoľkým slovenským denníkom. Chcem ubezpečiť Prešovčanov, že nemáme žiaden záujem čokoľvek pred nimi skrývať. Že nerobíme nič, za čo by sme sa mali hanbiť. Že sa tešíme z každej otázky, ktorej zodpovedanie môže ľuďom poslúžiť v dobrom. A že budeme rešpektovať zákon v plnom rozsahu. Samozrejme vždy s úmyslom nepoškodiť, ale pomôcť.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK