Pondelok, 13. júl 2020
Meniny má Margita | zajtra Kamil

Komuniké z januárovej mestskej rady

V stredu 14. 1. 2009 sa na radnici uskutočnilo prvé rokovanie MsR v tomto roku. Rokovanie viedol primátor JUDr. Pavel Hagyari. Rokovania sa zúčastnilo 9 z 10 členov Mestskej rady v Prešove.

Prvým bodom rokovania bol Návrh na schválenie Koncepcie rozvoja informačného systému (KRIS) samosprávy mesta Prešov. Materiál uviedla Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ. „Koncepcia má určiť konkrétnu víziu, resp. smerovanie samosprávy mesta v oblasti informačných systémov. Hlavným strategickým cieľom je maximálne zefektívnenie činnosti úradu, organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, obcí združených do Spoločného obecného úradu a presunúť komunikáciu občan – úrad do digitálnej podoby, “ uvádza sa v dôvodovej správe dokumentu. Koncepcia rozvoja informačného systému samosprávy je východiskový dokument na to, aby mohla samospráva získavať finančné zdroje na informatizáciu z prostredia operačných programov EÚ.
Mestská rada v Prešove zobrala Návrh na schválenie Koncepcie rozvoja informačných systémov samosprávy mesta Prešov na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu KRIS prerokovať a schváliť.

Návrh na schválenie majetkového prevodu predložila JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku. Týka sa zámeny majetku medzi Mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom. Konkrétne ide o zámenu pozemkov a fontány pred Úradom PSK, vo vlastníctve Mesta Prešov, s bazénom a k nemu patriacimi spevnenými plochami, ktoré sú majetkom PSK.
Mestská rada v Prešove zobrala návrh majetkového prevodu na vedomie. O podobe majetkového prevodu budeme naďalej rokovať s Úradom Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh na prípravu projektu Mestečko seniorov na Cemjate predložila Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja. Tento projekt je založený na výstavbe zariadenia domova dôchodcov na Cemjate, „ktoré by malo spĺňať európsky štandard starostlivosti o rôzne kategórie seniorov podľa straty sebestačnosti a stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. “ Uvádza materiál a ďalej informuje: „Snahou je tiež vytvoriť príjemné relexačno-rehabilitačné a oddychové centrum so sociálnymi a doplnkovými službami nielen pre obyvateľov „Mestečka seniorov“, ale aj externých návštevníkov s ohľadom na efektivitu vynaložených nákladov. “
Mestská rada v Prešove zobrala Návrh na prípravu projektu Mestečko seniorov na Cemjate na vedomie a odporúča MsZ: a) schváliť návrh na prípravu projektu Mestečko seniorov na Cemjate, b) zabezpečiť kofinancovanie projektu Mestečko seniorov na Cemjate v prípade pridelenia nenávratného finančného príspevku pre meste Prešov.

Aj Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 295/2008 vo veci podania projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov“ predložila Ing. Marta Martausová. Dôvodom zmeny uznesenia je usmernenie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové náklady projektu sú na úrovni 249 949 € (7 529 963 Sk). Spolufinancovanie projektu zo strany samosprávy je na úrovni 5 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 12 497, 45 € (376 498 Sk).
Mestská rada v Prešove zobrala návrh na zmenu uznesenia MsZ na vedomie a odporúča MsZ: a) zrušiť pôvodné uznesenie, b) schváliť predloženie žiadosti o NFP, c) schváliť zabezpečovanie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, d) schváliť financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

Ďalším materiálom predkladaným odborom strategického rozvoja bola Informatívna správa o stave prípravy výstavby nájomných bytov v lokalite ul. Mukačevská. Dôvodom predloženia tejto správy je skutočnosť, že MsZ dňa 11. 12. 2008 „schválilo podmienku umiestnenia budovy a dopravy tak, aby parkoviská boli začlenené k príjazdovej komunikácii s požiadavkou 1, 2 parkovacieho miesta na 1 byt a zároveň bytový dom bol orientovaný do zelene. Z rokovania s firmou apartmány Torysa, s. r. o. zo dňa 8. 1. 2009 vyplynuli požiadavky na vypracovanie svetlo-technickej a urbanistickej štúdie, “ konštatuje dôvodová správa. Podľa nej: „Z týchto štúdií vyplynie rozhodnutie, či výstavba bytov sa bude realizovať podľa pôvodnej alebo novonarhovanej architektonickej štúdie. Pri splnení týchto podmienok je ohrozený termín 13. 2. 2009 na podanie žiadosti o štátnu podporu zo ŠFRB a dotáciu z MVaRR SR. “ Ide o výstavbu 45 bytov. Celkový náklad na ich výstavbu predstavuje 65 175 000 Sk. Finančné krytie zo Štátneho fondu rozpočtu bývania predstavuje 40 792 500 Sk a dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja je vo výške 17 482 500 Sk.
Mestská rada v Prešove zobrala na vedomie informatívnu správu o príprave výstavby nájomných bytov v lokalite ul. Mukačevská a odporúča MsZ

Návrh na obstaranie Územného plánu mesta Prešov – zmien a doplnkov 2009 predložil hlavný architekt mesta Ing. arch. Vladimír Ligus. Návrh reaguje na požiadavky o zmenu funkcie plôch a ich ďalšie využitie. „Posledná aktualizácia Územného plánu mesta Prešov bola spracovaná v roku 2007 a schválená 30. 1. 2008. Do týchto zmien a doplnkov boli zapracované podnety a žiadosti, ktoré boli mestu Prešov doručené do konca augusta 2007, “ uvádza správa k obstaraniu ÚP. Odbor hlavného architekta v súvislosti s novými požiadavkami na zmeny a doplnky územného plánu spracoval harmonogram jeho aktualizácie.
Mestská rada v Prešove zobrala návrh na obstaranie Územného plánu mesta Prešov – zmien a doplnkov 2008 na vedomie a odporúča MsZ tento návrh prerokovať a schváliť.

Žiadosť o pridelenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 156/2006 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu k prihláseniu na trvalý pobyt predložil Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálnych služieb. „Nájomcovi je možné prihlásiť sa na adresu bytu ktorý je postavený z prostriedkov mesta a dotácie štátu len na prechodný pobyt, “ informuje dôvodová správa. Žiadosť sa týka fyzickej osoby, ktorá má záujem prihlásiť sa na trvalý pobyt na adresu mestského nájomného bytu na Sabinovskej ulici.
Mestská rada v Prešove odporúča MsZ na základe č. 10 VZN č. 156/2006 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu schváliť výnimku z ustanovenia čl. 4 bod 5 a udeliť súhlas vlastníka nájomných bytov t. j. Mesta Prešov na prihlásenie sa k trvalému pobytu všetkým nájomníkom s platnou nájomnou zmluvou k nájomným bytom na ul. Sabinovská a ul. Majakovského v Prešove.

Návrh na zvolanie XXVIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove predložil prednosta MsÚ Ing. Jozef Višňovský. Rokovanie MsZ sa uskutoční v stredu 28. 1. 2009 so začiatkom o 13 hod.

Vedúca odboru školstva, kultúry a športu PhDr. Kvetoslava Komanická predložila Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Materiál bol stiahnutý zo rokovania.

Na tlačovej besede novinárov o rokovaní informovala viceprimátorka JUDr. Katarína Ďurčanská, poslankyňa MsZ JUDr. Mária Kusendová a poslanec MsZ Ing. Anton Neupauer.

Mohlo by Vás zaujímať
AKTUALIZÁCIA: Mestský úrad v Prešove bude od 22. júna fungovať v štandardnom režime
Mestský úrad v Prešove sa opäť otvára pre verejnosť. Naďalej je však potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia.
Burza starožitností sa po pauze vracia na Hlavnú ulicu
V centre Prešova sa opäť uskutoční Burza starožitností a kuriozít. Zberateľské predmety si na Hlavnej ulici môžu občania pozrieť už tento piatok 19. júna 2020.
Mesto Prešov pokračuje v kosení verejnej zelene
V Prešove sa od začiatku mája kosí verejná zeleň. Pracovníci postupne kosia líniovú a parkovú zeleň vo vlastníctve mesta.
Počas leta čaká Prešovčanov v areáli kúpaliska Delňa množstvo noviniek
Obľúbené letné kúpalisko Delňa sa pripravuje na príchod prvých návštevníkov. Areál kúpaliska je otvorený už teraz. Prešovčania si tu môžu prísť oddýchnuť, alebo si zašportovať.
Prešovskí cyklisti môžu od júna naplno využívať všetky cykloprístrešky
So začínajúcou cyklistickou sezónou mesto Prešov rozbieha ostrú prevádzku cykloprístreškov, ktoré sú plne pripravené na používanie. Elektronické čipy k prístreškom si môžu užívatelia zapožičať na jeden deň, alebo na celý rok priamo na mestskom úrade.
Počas nočnej prietrže mračien v Prešove pomáhali aj dobrovoľní hasiči
Prešovskí dobrovoľní hasiči v sobotu 13. júna pomáhali v dvoch častiach mesta pri odstraňovaní následkov nočnej búrky. Na ulici Za Kalváriou vyčistili 5 studní a v lokalite Surdok zatopenú cestu.
Spoločnosť HSF System SK dokončila projekty v Prešove za 20 mil. eur
Hobby Park v Prešove sa rozrástol o obchodný dom ASKO – NÁBYTOK. Stavbu realizovala ako generálny dodávateľ slovenská stavebná spoločnosť HSF System SK. Je to pre ňu už tretí projekt v poradí v tejto obchodnej zóne. Všetky objekty tu vyrástli za necelé dva roky. Developerom je slovensko-rakúska spoločnosť Atrios.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.