Streda, 28. február 2024
Meniny má Zlatica | zajtra
aktualizované: 26.5.2020

Prešovská Regionálna Komora

Právny názov:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Alias:
Prešovská Regionálna Komora
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Vajanskeho 10, P.O.Box 246, Prešov 080 01
IČO:
30842654
Telefón:
051/7732818
FAX:
051/7732413
E-mail:
WEB:
http://po.sopk.sk/
Prešovská regionálna komora je neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. SOPK Prešov predstavuje združenie podnikateľských subjektov, ktoré vzniklo s cieľom zvýšiť ekonomickú prosperitu svojich členov, podporovať ich podnikanie na Slovensku i v zahraničí a napomáhať vytváraniu pozitívneho podnikateľského prostredia nielen v prešovskom regióne, v ktorom pôsobí.

SOPK Prešov poskytuje nasledovné služby:

Certifikačná agenda a vydávanie karnetov ATA:
 • a) vydávanie a overovanie osvedčení o pôvode tovaru - certifikát ORIGIN
 • b) overovanie: obchodných faktúr, veterinárnych zdravotných osvedčení, potvrdení o "vis major", výpisov z obchodného registra, osvedčení o voľnom obchode, referenčných listov, baliacich listov, splnomocnení, obchodných dohôd a potvrdenia o členstve v SOPK
 • c) vydávanie karnetov ATA (dočasný vývoz)

Poradenské a konzultačné služby:
 • a) colná problematika, colné sadzby, postup colného vybavovania, colné režimy a iné
 • b) povinná certifikácia dovážaných tovarov a výrobkov
 • c) licencie vo vývoze a dovoze, licenčné konanie
 • d) zakladanie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi
 • e) príprava marketingových stratégií a marketingových informačných systémov
 • f) príprava podnikateľských plánov pre rôzne účely
 • g) založenie firmy (právnické aj fyzické osoby)
 • h) možnosti získania domácich a zahraničných úverových zdrojov
 • i) informácie o podporných programoch Európskej únie
 • j) rôzne aspekty a techniky obchodného prípadu (sprievodná dokumentácia, platobný styk, dodacie podmienky)
 • k) prehľad o existujúcej a pripravovanej legislatíve v oblasti podnikania a ekonomiky firmy
 • l) analýza exportného a importného profilu firmy z hľadiska systému colných preferencií

Informačné služby:
 • a) kontaktné obchodno-výrobné informácie z tuzemska a zo zahraničia
 • b) obchodné ponuky z abonentnej služby SOPK a servera Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži
 • c) kontaktné informácie o slovenských podnikateľských subjektoch a ich výrobkoch a službách
 • d) informácie o zahraničných diplomatických zastupiteľstvách na Slovensku a slovenských v zahraničí
 • e) informácie z databáz domácich i zahraničných podnikateľských subjektov
 • f) informácie o sústave štátnych hospodárskych orgánov na Slovensku a v zahraničí, o obchodných zastúpeniach, komorách a združeniach
 • g) informácie o profesných združeniach a asociáciách v Slovenskej republike
 • h) zisťovanie všeobecnej hospodárskej situácie potenciálnej firmy v zahraničí v spolupráci s príslušnými zahraničnými obchodnými komorami
 • i) inzercia v dvojtýždenníku "Spravodaj SOPK" a v časopise "Slovak Foreign Trade"

Vzdelávacie služby:
 • a) špeciálne semináre k rôznym aktuálnym otázkam pre vrcholový manažment firiem
 • b) odborné semináre pre pracovníkov firiem pracujúcich vo výkonnej úrovni
 • c) zaškolenie pracovníkov firiem v základoch colnej problematiky
 • d) kurzy pre pracovníkov obchodných oddelení a colných deklarantov
 • e) konferencie zamerané na rôzne oblasti činnosti podnikateľských subjektov (reklama, public relations, implementácia normatívov Európskej únie do slovenského podnikateľského prostredia a mnohé ďalšie)

Rozvoj zahraničných vzťahov:
 • a) sprostredkovanie kontaktov so zahraničnými podnikateľmi a zahraničných podnikateľov s Vami
 • b) organizovanie obchodných misií do zahraničia a prijímanie zahraničných obchodných misií v Prešovskom regióne
 • c) propagácia činnosti slovenských firiem Prešovského kraja v zahraničí
 • d) spolupráca s vybranými regiónmi a regionálnymi komorami v zahraničí
 • e) spolupráca s podnikateľskými združeniami, rozvojovými agentúrami, technologickými centrami v zahraničí v oblasti výmeny informácií, spolupráca na projektoch regionálneho rozvoja a zamestnanosti v regióne Prešovského kraja, výmena skupín podnikateľov, organizácia spoločných vzdelávacích projektov a podujatí
 • f) poskytovanie a sprostredkovanie tlmočníckych, prekladateľských a iných s tým súvisiacich služieb

Veľtrhy a výstavy:
 • a) organizácia účasti firiem na veľtrhoch, výstavách a kontaktných podnikateľských dňoch organizovaných v tuzemsku i v zahraničí
 • b) prezentácia a zastupovanie firiem na veľtrhoch a výstavách
 • c) organizácia veľtrhov a výstav v spolupráci s ďalšími zainteresovanými inštitúciami, s cieľom pritiahnuť pozornosť domácich i zahraničných podnikateľov k Prešovskému kraju a podnikateľom, ktorí na jeho území pôsobia
 • d) spolupráca s organizátormi regionálnych výstav a trhov, s cieľom zabezpečiť možnosť prezentácie Vašej firmy na týchto podujatiach (Bardkontakt, Kežmarské dni remesiel, Prešovské výstavné trhy, Turistický workshop Poprad, Image-Ekopack-Privatkontext-Software Poprad a iné.)

Vydávanie a distribúcia odborných publikácií:
 • a) vydávanie publikácií s problematikou zodpovedajúcou hlavným oblastiam činnosti SOPK
 • b) vydávanie katalógov podnikateľských subjektov Prešovského kraja pre propagáciu ich činnosti v zahraničí, distribúcia cudzojazyčných mutácií týchto katalógov zahraničným partnerom
 • c) poskytovanie výpožičiek z knižného fondu Prešovskej regionálnej komory SOPK
 • d) poskytovanie rešeršných služieb z domácich aj zahraničných databáz a katalógoch 

 

aktualizované: 26.5.2020
13041
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK