Utorok, 01. december 2020
Meniny má Edmund | zajtra Bibiána
aktualizované: 4.3.2020

Colný úrad Prešov

Názov / Meno:
Colný úrad Prešov
Právna forma:
iná
Predmet činnosti:
Orgán štátnej správy
Sídlo (adresa):
Kpt. Nálepku 4, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba:
JUDr. Vladimír Pirník
Telefón:
+421 51 7357371, +421 51 7357372, +421 51 7357110
FAX:
+421 51 7357109
E-mail:
WEB:
https://www.financnasprava.sk/

Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia. Vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS.

Colný úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode, ak § 8 zákona č. 35/2019 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Zoznam colných úradov, ich sídla a územné obvody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.

Colný úrad plní tieto úlohy:

 • rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu a správy spotrebných daní, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak,
 • rozhoduje o zaistení tovaru alebo veci a o zhabaní tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu a o zabezpečení a prepadnutí veci podľa osobitného predpisu,
 • rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane, pri ktorej je správcom dane,
 • povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platby cla a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa osobitného predpisu,
 • schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
 • rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov,
 • objasňuje a prejednáva colné priestupky a priestupky podľa osobitných predpisov, odhaľuje a prerokúva colné delikty a iné správne delikty podľa osobitných predpisov, odhaľuje a prerokúva porušenie daňových predpisov v oblasti spotrebných daní, odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti spotrebných daní a zisťuje ich páchateľov,
 • vymáha nedoplatky na cle, nedoplatky pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov a vymáha daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,
 • vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami na inom cle, vyrubuje a eviduje dane vyberané podľa daňových predpisov a plní ďalšie úlohy ustanovené daňovými predpismi,
 • pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
 • pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov, vedie boj proti pašovaniu,
 • vykonáva kontrolu po prepustení tovaru,
 • zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia,
 • usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemskej pobočky colného úradu,
 • zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo daňovými predpismi a pri ich porušení prijíma opatrenia,
 • zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorý bol prepustený do colného režimu alebo na spätný vývoz, vedie údajovú základňu o dovoze a vývoze tovaru; zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členským štátom, a s tým súvisiace činnosti,
 • prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili iné identifikačné číslo príslušné orgány Slovenskej republiky,
 • vykonáva kontrolu podľa osobitných predpisov,
 • informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,
 • dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 35/2019 Z. z.,
 • plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia prezidenta,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Colný úrad riadi riaditeľ colného úradu. Vnútornú organizačnú štruktúru colných úradov na návrh riaditeľa colného úradu určuje prezident.

Pobočky colného úradu a stanice colného úradu na návrh riaditeľa colného úradu zriaďuje a zrušuje prezident. Pobočky colného úradu a stanice colného úradu sú organizačnými zložkami colného úradu.

Pohraničná pobočka colného úradu je pobočka, prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad svoju pôsobnosť na železničných staniciach, v prístavoch, na letiskách, na poštách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný colný dohľad a výstupný colný dohľad; iná pobočka je vnútrozemská pobočka colného úradu.

Colný úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za colný úrad koná pred súdom riaditeľ colného úradu alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom colného úradu alebo prezidentom.aktualizované: 4.3.2020
32296
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.