Pondelok, 06. júl 2020
Meniny má Patrik, Patrícia | zajtra Oliver
aktualizované: 6.11.2018

Turčanová Andrea, Ing.

51 rokov.
Som vyštudovaná chemická inžinierka - CHTF SVŠT v Bratislave. Väčšinu svojho profesijného života pôsobím v Prešove v oblasti sociálnych služieb.
Som vydatá a spolu s manželom Jánom sme rodičmi 5 detí: Martin 30, Barbara 29, Rafael 21, Ján 18 a najmladší Timotej má 14. Neskutočnú energiu a radosť do života mi prinášajú naše dve krásne vnúčatá Sofia a Michael.

A) Prečo ste sa rozhodli znova kandidovať?

Pred štyrmi rokmi po zvolení za primátorku nášho Prešova som sa pustila do práce s konkrétnym cieľom -  dosiahnuť zlepšenie  kvality  života nás všetkých – Prešovčanov.  
O tom, že sa nám to spoločne podarilo a Prešov je v pohybe svedčia aj tieto skutočnosti: zmodernizované verejné osvetlenie, pričom sme získali 1. miesto  na domácej úrovni za zelené verejné obstarávanie a 4. miesto  na medzinárodnej úrovni za projekt Modernizácie verejného osvetlenia zo 42 krajín.  V hodnotení novín samospráv  Transparency International Slovakia za obdobie marec-júl 2018 sa spomedzi 86 periodík umiestnil náš Prešovský magazín na krásnom 2. mieste!   
Za projekt Mapové údaje mesta Prešov pre každého sme v prestížnej medzinárodnej súťaži ITAPA 2017 získali 3.miesto.  A veľmi ma teší aj hodnotenie Transparency International Slovensko, ktorá  nedávno zverejnila aktuálny rebríček transparentnosti slovenských miest. 
Zo 100 hodnotených miest sa Prešov posunul z 57. miesta v roku 2014 na 27. v roku 2018. 
Stále však je čo zlepšovať aj v tejto oblasti, no Prešov počas posledných štyroch rokoch  v hodnotiacom rebríčku  stále stúpal a v tomto trende som rozhodnutá pokračovať naďalej. 
Naša starostlivosť o srdce Šariša vyzerá v konkrétnych číslach okrem iného i takto: zakúpili sme 15 nových trolejbusov, zrevitalizovali 31 sídliskových vnútroblokov a 12 verejných priestranstiev, obnovili 8 ZŠ a 15 MŠ spolu za takmer  5. mil. EUR, vytvorili takmer 1500 nových parkovacích miest, zrekonštruovali približne 42 km chodníkov a 30 km miestnych komunikácií v správe mesta, postavili 20 nových detských ihrísk, zabezpečili sme 68 nových nájomných pre mladé rodiny, a spustili 3 nové denné stacionáre a iné... 
Tieto konkrétne skutky i výsledky ako aj mnohé výzvy, ktoré mi boli adresované na mnohých stretnutiach, ma viedli, k tomu, aby som pokračovala v ďalšom budovaní a rozvoji nášho mesta, prostredníctvom jasnej a konkrétnej vízie - Pokračujeme Pre Prešov. 

B) Prečo by Vám mali Prešovčania dať vo voľbách svoj hlas?
Prešov sa za posledné štyri roky rozhýbal. Podarilo sa nám v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Slovenskou správou ciest vybudovať a ukončiť Nábrežnú komunikáciu zakončenú mimoúrovňovou okružnou križovatkou na Košickej ulici, čo výrazne odbremenilo a odklonilo tranzitnú dopravu cez centrum mesta. Plynulosť vnútromestskej dopravy zlepšilo vybudovanie okružnej križovatky Solivarská/Východná, ktorú sme zrealizovali v spolupráci so Slovenskou správou ciest.  Za uplynulé štyri roky sme zrealizovali takmer 500 investičných akcií, kde sme preinvestovali takmer 14 miliónov EUR získaných z eurofondov. 
Okrem rekonštrukcie miestnych komunikácií sme sa vo veľkej miere venovali aj rekonštrukcii chodníkov.  Intenzívne sme sa začali venovať aj nemotorovej doprave, a to budovaním siete nových cyklocestičiek, ako aj rekonštrukciou unikátneho cyklistického Velodromu. Teší ma, že cykloturistika a aktívne trávenie voľného času aktuálne zažívajú  v Prešove rozmach.  
Dbala som aj o stav našej  mestskej pokladnice. Naše spoločné financie sú v dobrej kondícii. Svedčí o tom  skutočnosť, že v roku 2014 bol stav na účtoch 3 milióny EUR, dnes je na účtoch približne 16 miliónov EUR. 
Férovosť je to, čo uznávam nielen v športe, ale tiež v politike a bolo pre mňa samozrejmosťou spustiť férové verejné obstarávania a zverejňovanie informácií z výberových konaní. 

Som presvedčená, že budúcnosť nášho Prešova je v mladých rodinách, pre ktoré sme zabezpečili nové nájomné byty. 
Šport, kultúra i cestovný ruch robia život každého človeka v akomkoľvek veku krajším a rozširujú jeho obzory, preto mi záležalo na tom, aby sme sa rozhýbali aj v týchto oblastiach. Kultúrny a športový život sme obohatili v spolupráci s tretím sektorom a podnikateľmi okrem iného o tieto zaujímavé podujatia, ktoré pritiahli tisícky návštevníkov: Prešov Half Marathon, Oktober FEST, Tour de Prešov, Prešovský cyklomaratón, ako aj Festival architektúry a dizajnu a iné. 
Rozmach cestovného ruchu sme dosiahli založením Oblastnej organizácie cestovného ruchu a zriadením vyhliadkového autobusu „49tka“, čo okrem iného prispelo k zvýšeniu počtu návštevníkov mesta o 50%, a tým aj k zvýšeniu tržieb podnikateľov. 
Sme však stále v procese zlepšovania, a preto som rozhodnutá v tejto službe Pre Prešov pokračovať. S mojím tímom máme víziu  ako pokračovať ďalej  a uvádzať do života  nové strategické projekty  v oblasti dopravy  pre mesto a jeho obyvateľov. Veľký dôraz budem klásť na urýchlené dobudovanie diaľničného obchvatu Prešov, západ – Prešov, juh, ako aj na začatie mimoriadne potrebného severného obchvatu R4. V rámci vnútromestskej dopravy máme za cieľ kompletne zrekonštruovať dôležitý dopravný uzol - križovatku Levočská/Obrancov mieru a ulice v historickom centre mesta - Jarková a Slovenská. Našou veľkou túžbou je aj prepojenie ulíc Sibírská – Pod Šalgovíkom na sídlisku Sekčov aj pre MHD. 
Prešov sa stal atraktívnym miestom pre zamestnávateľov, čomu nasvedčuje aj stopercentná obsadenosť priemyselného parku Prešov - Záborské. Aj v tejto oblasti je však naďalej potrebné pokračovať, aby Prešovčania nemuseli dochádzať za prácou do iných metropol Slovenska či zahraničia.
Nabrali sme odvahu a pustili sme sa do obnovy veľkých športových stánkov pre futbal a hokej, v ktorých  neprebehla zásadná rekonštrukcia  vyše 50 rokov. Veľmi ma tiež teší, že sme sa pustili aj do komplexného prebudovania  vstupnej brány do mesta – predstaničného priestoru, ktorý zvýši komfort cestujúcim. Prešovu bytostne chýba viac oddychových zón pre trávenie voľného času, a preto sme pripravení sa pustiť do prvej etapy budovania Centrálneho mestského parku na sídlisku Sekčov a revitalizácie Záhrady umenia v centre mesta.

D) Aké budú vaše priority?

Som rozhodnutá pokračovať v poctivej, spravodlivej a transparetnej službe - práci pre Prešovčanov. Našu víziu Pokračujeme pre Prešov sme rozdelili do štyroch oblastí, v ktorých máme za cieľ zrealizovať predovšetkým nasledujúci kroky:

Oblasť dopravy: - motorová  - nemotorová – statická
- implementácia strategického dokumentu v oblasti dopravy do praxe
- zavedenie integrovaného dopravného systému
- rekonštrukcia ulíc historického centra mesta (Ul.: Jarková, Slovenská)
- dobudovanie siete cyklocestičiek a cykloprístreškov
- pokračovanie v budovaní obchvatov mesta (v spolupráci s MDV a NDS) 
- prepojenie Sibírskej ulice so Šalgovíkom
- rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici
- rekonštrukcia Solivarskej ulice (v spolupráci s PSK)
- modernizácia vozového parku MHD
- rozšírenie trolejbusových tratí

Oblasť športu, kultúry a voľného času 
 realizácia 1. etapy budovania Centrálneho mestského parku
 oživenie Záhrady umenia a parku Clementisova
 budovanie nových detských a workoutových  ihrísk 
 premena Delne na centrum celoročného športovania
 výstavba nového futbalového štadióna (v spolupráci so SFZ a PSK)
 rekonštrukcia hokejového štadióna
 obnova nádvoria PKO Čierny orol
 modernizácia kina Scala + Záhradného kina
 rekonštrukcie nákupných centier: Opál, Centrál a Družba

Oblasť rodiny, bývania a sociálna oblasť:
 pokračovanie výstavby nájomných bytov
 zvyšovanie kapacít materských škôl 
 dobudovanie zariadenia pre seniorov – Cemjata
 budovanie zariadení pre seniorov 

Oblasť životného prostredia:
 Obnova sídliskových vnútroblokov 
 budovanie ekologických „Zelených striech“ budov
 podpora a rozširovanie separovaného zberu odpadov na sídliskách
 podpora environmentálnej výchovy  detí ZŠ a MŠ v spolupráci s Ekoparkom 


E) Ako vidíte budúcnosť Prešova v parkovaní?
Som rozhodnutá a odhodlaná pokračovať v budovaní nových parkovacích miest a postupnom zavedení rezidenčného parkovania. 

F) Čo máte pripravené pre mladých Prešovčanov?
V spolupráci s tretím sektorom chcem pokračovať v nových podujatiach, ktoré sme rozbehli: Prešov Half Marathon, Oktober FEST, Tour de Prešov, Prešovský cyklomaratón, ako aj Festival architektúry a dizajnu a iné.
Verím, že oživenie Záhrady umenia a parku Clementisova,  realizácia 1. etapy budovania centrálneho mestského parku, premena Delne na centrum celoročného športovania, rekonštrukcia futbalového  a hokejového štadióna, pokračovanie v budovaní cyklotrás, obnova nádvoria PKO Čierny orol  a modernizácia kina Scala a Záhradného kina, ako aj rekonštrukcie nákupných centier: Opál, Centrál či Družba prispejú k ich zmysluplnému tráveniu voľného času slobodných i mladým rodinkám. 
K mladým totiž rátam aj mladé rodiny, a preto som rozhodnutá pokračovať vo výstavbe nájomných bytov, oprave existujúcich detských ihrísk a vnútroblokov, ako aj budovaniu nových detských ihrísk a tiež aj k budovaniu a workoutových  ihrísk. Verím, že aj zvyšovanie kapacít materských škôlok  prispeje k tomu, aby sa mladé rodiny cítili v Prešove spokojne, žili tu radi a boli na to, že sú Prešovčania hrdí.

  V neposlednom rade budem apelovať a rokovať, aby sa pokračovalo v budovaní obchvatu Prešova, verím, že aj táto skutočnosť, prispeje k tomu, že mladí či už slobodní, alebo otcovia  či mamy  (nielen) mladých rodín, nebudú musieť odchádzať za prácou do zahraničia, či iných kútov Slovenska. A ak by predsa len museli dochádzať za prácou do napr. susedných Košíc, tak verím, že pokračovanie 2. etapa modernizácie predstaničného priestoru prispeje k zlepšeniu ich kvality života. Táto investícia som presvedčená, že prinesie zvýšenie životného komfortu aj pre tých mladých, ktorí odchádzajú   za štúdiom do iných miest Slovenska či iných krajín, ako aj pre tých mladých, ktorí naopak si Prešov vybrali pre štúdium a trávia tu svoje mladé roky života.

G) Máte pripravené projekty pre seniorov?

Oživenie Záhrady umenia a parku Clementisova a realizácia 1. etapy budovania Centrálneho mestského parku určite prispeje aj k zlepšeniu kvality života aj našich starších obyvateľov, verím, že obe lokality po zveľadení využijú na prechádzky v zdravom a milom prostredí. 
Sama som už dvojnásobnou starou mamou, a tak som presvedčená, že ocenia rovnako aj budovanie nových či rekonštrukcia detských ihrísk, aby mali kde tráviť čas s milovanými vnúčatami.  
Pre skvalitnenie života  Prešovčanov, ktorí nášmu mestu odovzdali toho veľa a je čas ponúknuť im starostlivosť aj o ich bývanie, som rozhodnutá pokračovať v dobudovaní zariadenia pre seniorov  v Cemjate , ako aj budovaní nových zariadení pre seniorov. 

H) Kde vidíte najväčšie problémy mesta, ktoré budete riešiť?

Problémom naďalej ostáva doprava, preto som pripravená pokračovať v riešení dopravných projektov. Vnímam, že nám chýbajú zelené plochy na aktívny oddych , preto chceme pokračovať v revitalizácii vnútroblokov, v budovaní malých parkov, no aj začať s výstavbou Centrálneho mestského parku, ten si ale užijú asi až budúce generácie, keďže taký park sa buduje desaťročia. Začali sme s rekonštrukciou športových stánkov, preto j pred nami úloha po ich dobudovaní dostať najmasovejšie športy futbal a hokej opäť na výslnie.
Veľkou výzvou pre nás je udržať si pozíciu lídra v oblasti smart, ako prvá samospráva sme tento rok zrealizovali 1. Šarišský hackathon, aby sme povzbudili mladých IT-čkárov v tvorbe aplikácií, využiteľných pre obyvateľov nášho mesta, teší ma, že nielen v Košiciach, ale aj v Prešove sa etablujú mnohé medzinárodne uznávané IT firmy a sme pripravení v toto trende pokračovať, preto sa aj mesto Prešov stalo členom združenia IT Valley....


Transparentný účet: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3009000000005147497202
aktualizované: 6.11.2018
1081
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.