PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/podujatie/9890/uvod_do_transferoveho_ocenovania.html

Úvod do transferového oceňovania

udalosť sa už konala < UniCentrum, Kúpeľná 6, Prešov < Kurz

Úvod do transferového oceňovania Ste konateľom v dvoch rôznych spoločnostiach? Fakturujete za služby alebo tovar medzi blízkymi (príbuznými) osobami? Ste živnostník a obchodujete s inou spoločnosťou, kde máte majetkový podiel? Viete, že nemôžete vykonávať transakcie v ľubovoľných cenách? Ak sa chcete zorientovať v tejto problematike, budeme radi ak sa zúčastníte nášho bezplatného odborného seminára.


ČO SA DOZVIETE
-ako správne viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní
-kto je povinný viesť dokumentáciu a ako správne určiť povinný rozsah dokumentácie
-ako správne popisovať transakcie medzi závislými osobami
-ako oceňovať jednotlivé druhy transakcií a akú metódu použiť
transferové oceňovanie služieb, výrobnej činnosti, výrobnej činnosti


KTO JE VÁŠ LEKTOR
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. , LL. M. - advokát a odborný konzultant v oblasti transferového oceňovania. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa intenzívne venuje aj v rámci súčasnej advokátskej praxe. Je autorom odborných článkov a publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania.


KEDY
12.11.2019
9:00 - 13:00 hod.


KDE
Národné podnikateľské centrum v Prešove
Budova UniCentrum
(2. poschodie)
Kúpeľná 6
080 01 Prešov


KONTAKT
Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.
Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí: https://www.npc.sk/sk/events/uvod-do-transferoveho-ocenovania/


Ukončenie registrácie: 8.11.2019 do 15.00 hod.
Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.


PODMIENKY
Účastník musí byť:
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;


Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).


Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.


Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 
  Kurz | UniCentrum, Kúpeľná 6, Prešov | Pridal: Miroslava Klimovičová | čítané: 238 krát |  diskusia (0)